PHỤ LỤC 1: (Ban hành kèm theo TTLT số 11/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 21/7/2008)

(Tên doanh nghiệp)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

 

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN

Đóng góp Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước

Quý ….. năm………….

Đơn vị tính: đồng VN

Stt

Nội dung

Trong kỳ

Lũy kế từ đầu năm

1

Doanh thu tiền dịch vụ

 

 

2

Đóng góp quỹ

 

 

a

Số còn phải nộp kỳ trước chuyển sang

 

 

b

Số phải nộp kỳ này

 

 

c

Tổng số phải nộp kỳ này (a + b)

 

 

d

Số đã nộp kỳ này

 

 

e

Số còn phải nộp (c – d)

 

 

 

Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, ghi rõ họ tên)

Thủ trưởng đơn vị 
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)