Báo cáo thành tích cá nhân:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tỉnh (thành phố), ngày….tháng….năm…

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
Đề nghị tặng thưởng… (2)

I- Sơ lược lý lịch:

- Họ và tên:.................................................Bí danh (nếu có):................................Nam, nữ:..........

- Ngày, tháng, năm sinh: ..............................................................................................................

- Quê quán (3):.............................................................................................................................

- Nơi thường trú:..........................................................................................................................

- Đơn vị công tác:.........................................................................................................................

- Chức vụ hiện nay:.......................................................................................................................

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:...................................................................................................

- Ngày vào Đảng chính thức (hoặc ngày tham gia công tác các đoàn thể):..........................................

- Quá trình công tác (4):..................................................................................................................

- Những khó khăn, thuận lợi trong việc thực hiện nhiệm vụ:...............................................................

II- Thành tích đạt được:

1- Sơ lược thành tích của đơn vị (5):...............................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

2- Thành tích đạt được của cá nhân (6):

- Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận:............................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

- Thành tích đạt được:....................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

III- Các hình thức khen thưởng đã được ghi nhận (7)

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Thủ trưởng đơn vị xác nhận, đề nghị
(ký, đóng dấu)

Người báo cáo thành tích
(ký, ghi rõ họ và tên)

 

 

Xác nhận của cấp trình khen
(ký, đóng dấu)