Báo cáo thành tích cá nhân:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tỉnh (thành phố), ngày….tháng….năm…

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
Đề nghị tặng thưởng… (2)

I- Sơ lược lý lịch:

- Họ và tên:.................................................Bí danh (nếu có):................................Nam, nữ:..........

- Ngày, tháng, năm sinh: ..............................................................................................................

- Quê quán (3):.............................................................................................................................

- Nơi thường trú:..........................................................................................................................

- Đơn vị công tác:.........................................................................................................................

- Chức vụ hiện nay:.......................................................................................................................

>> Xem thêm:  Tư vấn về mức đóng thuế đối với trung tâm ngoại ngữ được quy định như thế nào ?

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:...................................................................................................

- Ngày vào Đảng chính thức (hoặc ngày tham gia công tác các đoàn thể):..........................................

- Quá trình công tác (4):..................................................................................................................

- Những khó khăn, thuận lợi trong việc thực hiện nhiệm vụ:...............................................................

II- Thành tích đạt được:

1- Sơ lược thành tích của đơn vị (5):...............................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

2- Thành tích đạt được của cá nhân (6):

>> Xem thêm:  Lập báo cáo nghiên cứu khả thi trong dự án BT thực hiện như thế nào thì đúng luật ?

- Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận:............................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

- Thành tích đạt được:....................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

III- Các hình thức khen thưởng đã được ghi nhận (7)

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

>> Xem thêm:  Mẫu báo cáo kê khai lần đầu tài sản hạ tầng đường bộ (Mẫu số 01-BC/TSHTĐB)

Thủ trưởng đơn vị xác nhận, đề nghị
(ký, đóng dấu)

Người báo cáo thành tích
(ký, ghi rõ họ và tên)

 

 

Xác nhận của cấp trình khen
(ký, đóng dấu)

 

>> Xem thêm:  Thành lập công ty nhưng không xuất hóa đơn thì báo cáo thuế thế nào ?