1. Những điều cần biết về báo cáo thành tích cá nhân lao động tiên tiến

1.1 Báo cáo thành tích lao động tiên tiến với cá nhân là gì?

Báo cáo thành tích cá nhân lao động tiên tiến là văn bản được cấp dưới soạn thảo để gửi cấp trên nhằm báo cáo những thành tích đã đạt được trong thời gian làm việc tại một đơn vị nào đó. Đây là báo cáo dùng để trình bày các thành tích cá nhân trong hoạt động tập thể. Qua đó để gửi cấp trên nhằm báo cáo những thành tích đã đạt được trong thời gian làm việc tại một đơn vị nào đó. Chính nội dung của báo cáo được sử dụng làm căn cứ đưa ra nhận xét, đánh giá của chính cá nhân đó trong tập thể.

Báo cáo thành tích cá nhân lao động tiên tiến cũng có thể được hiểu là một mẫu được cơ quan nhà nước, tổ chức, tập thể lập ra để các cán bộ, công chức, người lao đồng,.. báo cáo thành tích, cống hiến của mình đạt được trong thời gian lao động. Các báo cáo này được thực hiện bởi cá nhân, cho thấy sự cống hiến, tính điển hình trong công tác. Báo cáo thành tích cá nhân lao động tiên tiến thường sẽ được sử dụng định kỳ khi kết thức một năm làm việc.

 

1.2 Báo cáo được thực hiện với các cá nhân lao động nào?

Báo cáo thành tích thường được cán bộ, công chức, viên chức, trong tổ chức sử dụng. Để có thể báo cáo tình hình cống hiến, các đóng góp cá nhân. Từ đó được cấp trên xem xét, được nhận bằng khen, huân huy chương, khen thương do các cơ quan, tổ chức đặt ra từ trước. Trong lao động, các đóng góp cần được ghi nhận bằng các chứng nhận.

 

1.3 Lý do phải báo cáo thành tích cá nhân lao động tiên tiến

Danh hiệu "Lao động tiên tiến" được xét tặng cho cán bộ, công chức, viên chức có thành tích xuất sắc trong quá trình làm việc và cống hiến. Mẫu báo cáo thành tích lao động tiên tiến là biểu mẫu cần thiết trong thủ tục xét tặng danh hiệu "Lao động tiên tiến". Ngoài ra, phải báo cáo thành tích cá nhân lao động tiên tiến cũng bởi vì những lý do sau:

- Báo cáo thành tích cá nhân lao động tiên tiến, để cấp trên tại cơ quan, tổ chức đó có thể kiểm tra xem xét và đưa ra những phần thưởng, khen tặng xứng đáng với những thành tích mà cá nhân đó đã đạt được.

- Lập báo cáo thành tích cá nhân lao động tiên tiến thể hiện được sự quan tâm, ghi nhận những đóng góp của cá nhân trong cơ quan, tổ chức đó, giúp cho tổ chức phát triển lớn mạnh đi lên.

- Cổ vũ phong trào thi đua khen thưởng, tăng tính đoàn kết, gắn bó giữa các cá nhân trong một tập thể vững mạnh.

- Việc ghi nhận những thành tích cá nhân đã đạt được cũng như được trao những phần thưởng xứng đáng sẽ tạo động lực cho việc tích cực thi đua, phấn đấu trong nội bộ tập thể, tổ chức, cơ quan, tạo ra một môi trường làm việc lành mạnh, góp phần vào việc lao động có năng suất và hiệu quả.

- Bên cạnh đó, báo cáo thành tích cá nhân lao động tiên tiến trong nội bộ cá cơ quan nhà nước còn góp phần vào việc xây dựng văn bản pháp luật cho đất nước.

 

1.4 Báo cáo được thực hiện khi nào?

Báo cáo thành tích cá nhân lao động tiên tiến thường sẽ được sử dụng định kỳ khi kết thúc một năm làm việc. Qua đó đánh giá chất lượng làm việc trong thời gian ổn định. Cũng là nhìn lại hiệu quả, thành tích của cả một năm cống hiến. 

Báo cáo thành tích cá nhân lao động tiên tiến không phải một quy định bắt buộc. Ở đây, nếu người lao động thấy được các thành tích của mình cần được ghi nhận, tuyên dương thì thực hiện báo cáo.

Tuy nhiên trong nội bộ tập thể khi xét thấy mình đủ tiêu chí tổ chức đó đề ra để xét lao động tiên tiến, cá nhân có thể tiến hành lập cáo cáo để được hưởng những phần thưởng theo quy định nội bộ của tập thể. Việc đóng góp, cống hiến nhận được phần thường là hoàn toàn xứng đáng.

 

1.5 Nội dung báo cáo thành tích cá nhân lao động tiên tiến

Mẫu báo cáo thành tích cá nhân lao động tiên tiến thường được các cơ quan tổ chức quy định, thông thường sẽ bao gồm những nội dung sau:

- Thông tin cá nhân được xét thưởng lao động tiên tiến;

- Nhiệm vụ, công việc được giao của cá nhân trong cơ quan, tổ chức;

- Thành tích đạt được của cá nhân;

- Đóng góp của cá nhân;

- Sáng kiến, phát minh của cá nhân;

- Đã được khe thưởng hình thức gì;

- Đề nghị khen thưởng.

 

2. Hướng dẫn làm báo cáo thành tích lao động tiên tiến với cá nhân

I. Phần đầu báo cáo thành tích

- Ghi đầy đủ Quốc hiệu, Tiêu ngữ, địa điểm, ngày tháng năm viết Báo cáo thành tích cá nhân.

- Ghi rõ địa chỉ công tác.

- Số báo cáo thành tích.

- Báo cáo thành tích ghi rõ hình thức đề nghị tặng danh hiệu "Lao động tiên tiến", ghi rõ vào năm nào.

II. Phần nội dung chính báo cáo thành tích cá nhân lao động tiên tiến

- Thông tin cá nhân được xét thưởng lao động tiên tiến: Họ và tên; Ngày tháng năm sinh; quê quán; nơi cư trú; nơi công tác; Chức vụ; Trình độ chuyên môn.

- Nhiệm vụ, công việc được giao của cá nhân trong cơ quan, tổ chức: Giữ chức vụ gì; Nêu khái quát nhiệm vụ trong cơ quan tổ chức.

- Thành tích đạt được của cá nhân: Hiệu quả làm việc trong thời gian nhất định; Chất lượng công việc ra sao.

- Quá trình rèn luyện của cá nhân trong tổ chức: Có tinh thần trách nhiệm cao; phẩm chất, lỗi sống của cá nhân; trung thực, đạo đức tốt; tinh thần thái độ với khách hàng, đồng nghiệp

- Đóng góp của cá nhân: Có những sáng kiến, phát minh gì mới; sáng kiến đó góp phần hoàn thành công việc gì; đóng góp đó khiến tổ chức thay đổi ra sao.

- Đã được khen thưởng hình thức gì: Được tặng huân, huy chương, bằng khen, giấy chứng nhận; tặng quà; được thăng chức; tăng lương,...

- Đề nghị khen thưởng: xét tăng lương, thăng chức; được tặng huân huy chương; được quà tặng đặc biệt,....

* Lưu ý: Các cá nhân cần đảm bảo, chịu trách nhiệm mọi thông tin mình kê khai trong báo cáo. Đây phải là các thông tin có thực, không khoa chương, có cơ sở để kiểm tra và giám sát trong hoạt động của tổ chức. Các chủ thể quản lý sẽ căn cứ trên hiệu quả đóng góp thực tế vào doanh nghiệp để quyết định khen thưởng. 

Việc trình bày trung thực, khách quan rất có ý nghĩa trong cả việc đó có thể là căn cứ đẩy đủ để tổ chức, cơ quan có thể dựa vào đó để xét duyệt, tuyên dương, có phần quà xứng đáng với thành tích đạt được.

- Cấu trúc, cách triển khai báo cáo: 

Mẫu báo cáo có thể điều chỉnh phù hợp với các tiêu chí xét cá nhân lao động tiên tiến của cơ quan, tổ chức. Tức là để có được chủ tiêu số lượng, chất lượng thì các tiêu chí đánh giá sẽ được doanh nghiệp điều chỉnh cho phù hợp với hoạt động của cơ quan mình. 

Từ ngữ sử dụng trong mẫu báo cáo phải chuẩn mực, khoa học. Không sử dụng ngôn ngữ nói, từ ngữ địa phương, từ ngữ bất lịch sự, không phù hợp với thuần phòng mỹ tục. Ngôn ngữ ngắn gọn, thuyết phục, súc tích.

III. Phần cuối báo cáo thành tích

Cá nhân viết Báo cáo thành tích cá nhân kỹ, ghi rõ họ tên và nộp lên cấp trên. Thay mặt Thủ trưởng/Ban giám đốc,... ký xác nhận đề nghị và đóng dấu.

 

3. Mẫu báo cáo thành tích cá nhân lao động tiên tiến

Nhằm mục đích giúp khách hàng có thể dễ hình dung một cách cụ thể và rõ hơn về báo cáo thành tích cá nhân lao động tiên tiến thì sau đây chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn mẫu báo cáo thành tích cá nhân lao động tiên tiến. Các bạn có thể tiến hành tải mẫu đỡn trực tiếp ở dưới đây và tham khảo qua phần mẫu mà chúng tôi đã điền thông tin. Từ đó có thể thay đổi linh hoạt dựa trên từng hoàn cảnh của mỗi cá nhân.

ĐƠN VỊ CẤP

TRÊN

-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------------

  Bắc Giang, ngày ...... tháng ...... năm 20...

 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN

ĐỀ NGHỊ TẶNG DANH HIỆU "LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN" 

 

I. SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: Nguyễn Thị Kim T             Giới tính: Nữ

- Ngày, tháng, năm sinh: 05/02/1995

- Quê quán: Thôn Xuân Trung, xã Xuân Phú, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

- Nơi thường trú: Thôn Xuân Trung, xã Xuân Phú, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 

- Chức vụ, đơn vị công tác: Giáo viên trường Trung học cơ sở Yên Dũng 1

- Số điện thoại liên hệ: 035.xxxx.xxx

 

II. NHỮNG THÀNH TÍCH TIÊU BIỂU XUẤT SẮC

Qua một năm công tác, dựa trên chỉ tiêu điều kiện đầu năm, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học và căn cứ chi tiêu của ngành. Bản thân tôi nhận thấy đạt được một số thành tích sau:

Tiêu chuẩn 1: Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt năng suất và chất lượng cao

- Đối với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: 

+ Dự giờ: 45/33 vượt chỉ tiêu là 13 tiết có đánh giá và xếp loại

+ Thao giảng, hội giảng: thao giảng năm (05) tiết, hội giảng Huyện hai (02) tiết.

+ Tự là và sử dụng đồ dùng dạy học: Tự làm 04 đồ dùng dạy học có dự thi và trưng bày vòng huyện, trong đó có 1 đồ dùng dạy học được đạt giải cấp tỉnh, sử dụng tốt đồ dùng dạy học sẵn có của nhà trường thường xuyên và đúng nội dung.

+ Soạn giảng, hồ sơ sổ sách và đảm bảo ngày giờ công: Soạn đầy đủ đúng phân phối chương trình các môn dạy lên lớp, thực hiện đầy đủ các loại hồ sơ, sổ sách theo quy định.

+ Việc kiểm tra, chấm điểm, xếp loại học sinh: Kiểm tra đều đặn đúng số lần cho điểm, chấm trả kịp thời, chính xác.

+ Đảm bảo ngày giờ công lao động, dạy đúng phân phối chương trình, không cắt xen, chấm trả chính xác, đúng quy định. Sinh hoạt tổ 02 lần/tháng (20 lần/năm) nội dung sinh hoạt xoay quanh: trọng tâm chương trình, phương pháp dạy học, việc ra đề kiểm tra.

+ Công tác bồi dưỡng, tham gia tuyển chọn học sinh: Có kế hoạch tổ chức ôn thi và chọn các học sinh ôn luyện để đi thi các cuộc thi cấp trường, huyện, tỉnh.

+ Chất lượng bộ môn, tham gia thi nâng tay nghề:

• Chất lượng bộ môn: Cuối năm học 20.... - 20.... môn lịch sử tỉ lệ học sinh đạt từ trung bình trở lên là 87.69%. Trong đó tỉ lệ học sinh khá, giỏi chiếm 97,89%.

• Đánh giá của Phòng Giáo dục qua thanh tra toàn diện đạt loại tốt và đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh môn lịch sử năm học 20... - 20.....

- Thực hiện nhiệm vụ khác: 

+ Công tác chủ nhiệm: Không có

+ Công tác phổ cập:

• Phụ trách xử lý số liệu và in ấn báo cáo toàn xã

• Tham gia tích cực công tác phổ cập được phân công phụ trách

• Báo cáo thông tin kịp thời chính xác

+ Công tác tổ chức: có đầy đủ hồ sơ cán bộ công chức, hồ sơ chuyên môn theo quy định. Tham gia đầy đủ các đợt tập nghị quyết do ngành và địa phương tổ chức.

+ Công tác đoàn thể: Tham gia công tác công đoàn, hợp lệ đầy đủ, tự giác, có tinh thần cao; Tích cực trong các phong trào, đóp góp, xây dựng đầy đủ. 

+ Các công tác khác được Hiệu trưởng phân công: Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 Tiêu chuẩn 2: 

- Là một đảng viên bản thân tôi luôn có tư tưởng chĩnh trị vững vàng, luôn luôn chấp hành và thực hiện tốt mọi chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Luôn có ý thức tổ chức kỷ luật trong công tác. Tích cực tham gia các phòng trào thi đùa.

- Bản thân và gia đình không vi phạm và thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng. Không vi phạm pháp luật công chức và đạo đức nhà giáo. Không có đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp.

- Gương mẫu thực hiện nội quy, quy chế làm việc của cơ quan.

- Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong phạm vi công việc được giao, được đồng nghiệp tín nhiệm.

- Có tinh thần tự lực tự cường, khắc phúc khó khăn vượt lên trong công tác.

- Đoàn kết tương trợ đồng nghiệp tốt, luôn hỗ trợ giúp đỡ đồng nghiệp về đời sống tinh thần, chuyên môn nghiệp vụ,...

- Xếp loại các đợt thi đua đạt: 03 đợt thi đua do trường phát động đạt loại A.

- Bản thân tham gia 100% các cuộc vận động đóng góp quỹ từ thiện, công ích xã hội do ngành đề ra.

Tiêu chuẩn 3: Tích cực học tập chính trị, văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ

- Nghiêm túc học tập các lớp Nghị quyết, bồi dưỡng chính trị nghiệp vụ chuyên môn có nghiên cứu trao đổi rút kinh nghiệm, làm bài thu hoạch đạt kết quả tốt theo chỉ đạo của ban quản lý lớp học.

- Trong năm học không ngừng tự học tự rèn để nâng cao trình độ nghiệp vụ tay nghề (Tham gia học và thi đậu chứng chỉ B Anh văn).

- Có tinh thần hợp tác với đồng nghiệp trong các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ. Tham gia học tập, nghiên cứu các quy định về nội dụng, phương pháp và hình thức tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh theo tinh thần đổi mới. 

- Luôn tìm tòi và áp dụng các sáng kiến kinh nghiệm trong giảng dạy để mang lại hiệu quả tốt nhất.

- Dự giờ đồng nghiệp theo quy định, tham gia các đợt hội giảng cấp tổ và trường đạt kết quả cao, Sinh hoạt tổ chuyên môn đầy đủ.

Tiêu chuẩn 4: Có đạo đức sống lành mạnh

- Quan hệ quần chúng nhân dân nơi cư trú và đồng nghiệp tại cơ quan tốt, có uy tín với đồng nghiệp.

- Có đạo đức, lối sống lành mạnh, không tham gia ma túy và các tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan,...

- Không vi phạm đạo đức nhà giáo trong việc ứng xử và thi hành nhiệm vụ.

- Nghiêm túc thực hiện phê binh và tự phê bình tại cơ quan và nơi cư trú.

- Có tinh thần đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong nhà trường.

- Có đăng ký và thực hiện tốt các phong trào xây dựng tiếp nếp sống văn hóa mới khu dân cư, gia đình nhà giáo văn hóa, gia đình hiếu học, nuôi con khỏe dạy con ngoan,... do ngành và địa phương phát động.

III. NHỮNG DANH HIỆU VÀ HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG 

- Là một Bí thư luôn đề cao ý thức trong công việc và luôn phối với đồng nghiệp, ban hành đoàn thể trong nhà trường, phụ huynh để chăm sóc và giáo dục học sinh đạt kết quả cao.

- Trong năm 20... - 20... luôn đảm bảo ngày giờ công, không để trống tiết, nghỉ không lý do.

- Trong công tác luôn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cụ thể như sau:

+ Hồ sơ sổ sách xếp loại: Tốt

+ Nhiều năm liên tục là giáo viên dậy giỏi cấp trường

+ Trong năm học 20... - 20... tôi đã có sáng kiến kinh nghiệm "sáng kiến kinh nghiệm môn lịch sử về phát triển lòng tự tôn dân tộc" đã được nhà trường phê duyệt góp ý bổ sung và gửi lên hội đồng cấp huyện xem xét để đưa sáng kiến áp dụng trên địa bàn toàn huyện. Kết quả: Được hội đồng khoa học cấp huyện thẩm định xếp loại A.

Năm Danh hiệu thi đua Số quyết định, ngày thàng, năm; cơ quan quyết định khen thưởng
     
     
     

 

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG

(Ký, đóng dấu)

NGƯỜI VIẾT BÁO CÁO

(Ký, ghi rõ họ tên)

Luật Minh Khuê xin gửi tới Quý khách hàng những thông tin cần thiết xoay quanh chủ đề "Mẫu báo cáo thành tích lao động tiên tiến với cá nhân". Với bài viết trên, chúng tôi hi vọng rằng Quý khách hàng đã trả lời một phần nào những thắc mắc trước đó.

Trong trường hợp bàn còn bất kỳ câu hỏi liên quan đến vấn đề này hay các vấn đề khác như lao động, hôn nhân và gia đình, doanh nghiệp, bảo hiểm,... cần giải đáp về mặt pháp lý các bạn đừng ngần ngại nhấc máy lên và gọi ngay số tổng đài 1900.6162 để được đội ngũ luật sư và chuyên viên tư vấn pháp lý với nhiều năm kinh nghiệm trong nghề. Chúng tôi rất hân hạnh được đồng hành cùng quý khách hàng. Trân trọng!