PHỤ LỤC 3a: (Ban hành kèm theo TTLT số 11/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 21/7/2008)

(Tên doanh nghiệp, tổ chức đưa đi hoặc Sở LĐTBXH)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------

 

.........., ngày   tháng    năm …….

 

BÁO CÁO

Thu nộp đóng góp Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước của người lao động

Quý ….. năm………….

 

1. Số phải nộp kỳ trước chuyển sang:

2. Số thu trong kỳ:

 

Stt

Thị trường

Số lao động

Số tiền

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

3. Tổng số phải nộp trong kỳ (1 + 2):

>> Xem thêm:  Môi giới việc làm có phải ngành nghề kinh doanh có điều kiện ?

4. Số đã nộp trong kỳ:

5. Số còn phải nộp (3-4):

 

Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, ghi rõ họ tên)

Thủ trưởng đơn vị 
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

>> Xem thêm:  Mẫu giấy ủy quyền tham gia đấu giá tài sản, đất đai mới 2020