Mẫu 4c. Báo cáo tình hình giao nhận chiến sĩ mới

(Đơn vị cấp trên trực tiếp)…………

(Đơn vị báo cáo) ……………

   Số:             /

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.............. (Địa danh),  ngày       tháng     năm

 

 

 

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH GIAO NHẬN CHIẾN SĨ MỚI

Đợt ....... . năm ........

 

 

Địa phương giao quân

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

Số lượng

Tỉ lệ/TS hồ sơ

A. Tuyển chọn qua hồ sơ SK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tổng số hồ sơ SK giao

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  - Sức khỏe loại 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  - Sức khỏe loại 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  - Sức khỏe loại 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  - Sức khỏe loại 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  - Sức khỏe loại 5-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Số hồ sơ SK phải trả lại

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Do thủ tục pháp lý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Do sức khỏe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Giao nhận chiến sĩ mới

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Phát hiện bệnh tật phải trả lại

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tổng số nhận về đơn vị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Sức khỏe loại 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Sức khỏe loại 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Sức khỏe loại 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Sức khỏe loại 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CỤ THỂ CÁC BỆNH PHẢI TRẢ LẠI

 

Tên bệnh

Địa phương giao quân

Cộng

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHẬN XÉT

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

Ngày ........... tháng ........... năm ..........

Chủ nhiệm quân y

  (Ký, đóng dấu)

Nơi nhận:

- Như trên;

- ................;

- Lưu.....