Phụ lục số 2. Mẫu Báo cáo về việc nhận in hoá đơn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------

Mẫu số: BC01/AC

(Ban hành kèm theo Thông tư số       /2011/TT-BTC ngày/  /2011 của Bộ Tài chính)

 

BÁO CÁO VỀ VIỆC NHẬN IN HOÁ ĐƠN

Kỳ…….năm…...

Tên tổ chức:..............................................................................................................................................................

Mã số thuế: ..............................................................................................................................................................

Địa chỉ: ......................................................................................................................................................................

Đơn vị tính: Số

 
 

STT

Tổ chức, cá nhân đặt in

Hợp đồng

Tên hóa đơn

Ký hiệu mẫu hóa đơn

Ký hiệu hóa đơn

Từ số

Đến số

Số lượng

Mã số thuế

Tên

Địa chỉ

Số

Ngày

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………, ngày………tháng………năm……

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)