Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

------------------------------------------------------------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

 

BIÊN BẢN BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 

- Căn cứ quy định của Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;

- Thực hiện Hợp đồng bán đấu giá tài sản số.................ngày…...../...../…..giữa .....................................................và..............................................................................

Hôm nay, vào hồi ...... giờ..... phút ngày.........tháng........năm........., tại............, Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh, thành phố.........(hoặc doanh nghiệp bán đấu giá tài sản......./Hội đồng bán đấu giá tài sản ....) tổ chức cuộc bán đấu giá tài sản.

>> Xem thêm:  Đấu giá tài sản không thành xử lý như thế nào theo quy định mới nhất

- Tài sản bán đấu giá:.........................................................................................

- Giá khởi điểm của tài sản: ..............................................................................

I. Thành phần tham dự:

* Khách mời chứng kiến việc bán đấu giá tài sản (Họ và tên, chức vụ, nơi công tác):

1. .......................................................................................................................

2. .......................................................................................................................

3. .......................................................................................................................

4. .......................................................................................................................

 ..........................................................................................................................

* Đấu giá viên (Họ và tên, số Thẻ đấu giá viên)

>> Xem thêm:  Trình tự thủ tục đăng ký Đăng ký hoạt động đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật đấu giá tài sản có hiệu lực

 ..........................................................................................................................

 ..........................................................................................................................

* Người tham gia đấu giá (Họ và tên, số CMND, địa chỉ liên lạc, nếu nhiều

 người thì có danh sách kèm theo):

1. .......................................................................................................................

2. .......................................................................................................................

3. .......................................................................................................................

4. .......................................................................................................................

5. .......................................................................................................................

 .........................................................................................................................

>> Xem thêm:  Cách xử lý tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bán đấu giá không thành như thế nào ?

 .........................................................................................................................

II. Diễn biến cụ thể của cuộc bán đấu giá:

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

Sau.......... lần trả giá, người trả giá cao nhất là Ông/Bà...................................

>> Xem thêm:  Nguyên tắc kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất để thi hành án

................................., địa chỉ.............................................................................

Số CMND:…………........................ngày cấp...........................nơi cấp............

với giá đã trả là................................................đồng

(viết bằng chữ :..................................................................................................)

Cuộc bán đấu giá kết thúc vào lúc ...........giờ cùng ngày. Các bên cùng thống nhất

ký tên.

Người tham gia đấu giá

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người tham gia

dự cuộc bán đấu giá (nếu có)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Đấu giá viên

 

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người ghi

biên bản

(Ký, ghi rõ họ, tên)

 

 

>> Xem thêm:  Tư vấn thành lập công ty đấu giá tài sản