Mẫu biên bản số 04

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUALẬP BIÊN BẢN1
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số:.../BB-CC

...2, ngày ... tháng ... năm ...

 

BIÊN BẢN

Cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Thi hành Quyết định số ......./QĐ-CC ngày ... tháng ... năm ... về việc cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính do ............................. ký,

Hôm nay, ngày ... tháng ... năm ......., tại3..............................................................................  

Chúng tôi gồm:(Họ tên, chức vụ, đơn vị) ............................................................................

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

Cơ quan phối hợp: (Họ tên, chức vụ, đơn vị)4

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Với sự chứng kiến của: (Họ tên, địa chỉ, nghề nghiệp, chức vụ, CMND số nếu có)5

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Tiến hành cưỡng chế thì hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với:6

Ông (Bà)/Tổ chức:...............................................................................................................

Ngày ... tháng ... năm sinh ............ Quốc tịch:......................................................................

Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động:.........................................................................................

Địa chỉ:................................................................................................................................

Giấy CMND hoặc hộ chiếu/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD số:............................................

Cấp ngày:........................................ Nơi cấp:......................................................................

Biện pháp cưỡng chế gồm:7.................................................................................................

Diễn biến quá trình cưỡng chế:............................................................................................

Kết quả cưỡng chế:.............................................................................................................

Thái độ chấp hành của người/đại diện tổ chức vi phạm:........................................................

Việc cưỡng chế kết thúc hồi .... giờ ..... ngày ... tháng ... năm ......

Biên bản gồm ........ trang, được lập thành .......... bản có nội dung, giá trị như nhau; đã đọc lại cho những người tham gia nghe, xem lại, công nhận là đúng và cùng ký tên dưới đây; đã giao cho người/đại diện tổ chức vi phạm 01 bản./.

 

NGƯỜI HOẶC ĐẠI DIỆN
TỔ CHỨC VI PHẠM
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN
PHỐI HỢP CƯỠNG CHẾ
(Ký, ghi rõ họ tên và chức vụ nếu có)

 

NGƯỜI TỔ CHỨC CƯỠNG CHÉ
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đơn vị)

NGƯỜI CHỨNG KIẾN
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH CƯỠNG CHẾ
(Ký, đóng dấu)
(Ghi rõ chức vụ, họ tên)

____________

Ghi tên theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính (lưu ý: riêng đối với văn bản của UBND cấp xã thì phải ghi rõ cấp tỉnh, cấp huyện; UBND cấp huyện thì phải ghi rõ cấp tỉnh).

Ghi địa danh theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

Ghi địa chỉ nơi lập biên bản.

Ghi rõ họ tên, cấp bậc, chức vụ, cơ quan của người tham gia cưỡng chế.

Nếu người chứng kiến là đại diện chính quyền địa phương thì ghi rõ họ tên, chức vụ của họ.

Ghi họ tên, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, địa chỉ, nghề nghiệp, số giấy CMND hoặc hộ chiếu đối với cá nhân vi phạm/tên, địa chỉ, lĩnh vực hoạt động, số Quyết định thành lập hoặc đăng ký kinh doanh đối với tổ chức vi phạm.

7 Ghi rõ biện pháp cưỡng chế đã áp dụng.