Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

------------------------------------------------------------ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------------

 

BIÊN BẢN GIAO NHẬN CON NUÔI

 

>> Xem thêm:  Mr. Lưu Tý - Chuyên viên pháp lý phòng Hỗ trợ khách hàng - Công ty Luật TNHH Minh Khuê

Thi hành Quyết định số……….....…/QĐ-UBND ngày………….tháng………....….năm……........

của Uỷ ban nhân dân tỉnh/thành phố………………………………….......................................……

Hôm nay, vào hồi………………giờ………….phút, ngày….....……tháng…......……năm…….......

tại trụ sở Sở Tư pháp tỉnh/thành phố…………………................................………….......…………

Chúng tôi gồm:

A. Đại diện Sở Tư pháp

1. Ông/Bà:…………………………………………...............................................................………

Chức vụ: …………………………….....…….............................................…………………………

B. Bên giao con nuôi :

Ông: ……...................……………………............……………………………………………………

>> Xem thêm:  Thủ tục nhận con nuôi ở Việt Nam thực hiện như thế nào ?

Bà: …………………………............……………………………….........……………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………….........………………………....

…………..............................................................................................................................................

Quan hệ với trẻ em:………………………………………………………………………………......

C. Bên nhận con nuôi:

 

ÔNG

Họ và tên

 

 

 

Ngày, tháng, năm sinh

 

 

Nơi sinh

 

 

Quốc tịch

 

 

Nơi thường trú

 

 

Nghề nghiệp

 

 

Số Hộ chiếu/Giấy CMND

 

 

Nơi cấp

 

 

Ngày, tháng, năm cấp

 

 

Địa chỉ liên hệ

 

Điện thoại/fax/email

 

 

Đã hoàn thành việc giao nhận trẻ em dưới đây làm con nuôi:

Họ và tên: ………………………………...................…...............Giới tính: ………….............………

Ngày, tháng, năm sinh:............................................................................................................................

Nơi sinh: ……………………………………………………..................................................…………

Dân tộc:………………………………......................……………Quốc tịch: ………........................…

>> Xem thêm:  Mẫu biên bản phiên giải trình trực tiếp về vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng (Mẫu MBB 02)

Nơi thường trú: ........................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Biên bản này được làm thành 06 bản, 01 bản trao cho bên nhận, 01 bản trao cho bên giao, 01 bản lưu tại Sở Tư pháp, 02 bản gửi cho Cục Con nuôi, Bộ Tư pháp, 01 bản gửi cho Uỷ ban nhân dân xã/phường/thị trấn nơi thường trú của trẻ em.

                                                                ......................, ngày............... tháng............năm..................

Đại diện Sở Tư pháp                                     Bên giao                                 Bên nhận

(Ký, ghi rõ họ, tên,                                 (Ký và ghi rõ họ, tên)                  (Ký và ghi rõ họ, tên)     

chức vụ và đóng dấu)

 

 

 

>> Xem thêm:  Tư vấn trình tự, thủ tục đăng ký nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài ?

>> Xem thêm:  Mẫu biên bản xác định giá trị còn lại lưới điện hạ áp nông thôn (Phụ lục 2)