Phụ lục số 05

MẪU BIÊN BẢN LẤY LỜI KHAI
(Ban hành kèm theo TTLT số 12 /2012/TTLT- BLÐTBXH-BYT ngày 21 tháng 5 năm 2012)

 

Ðoàn điều tra TNLР                            CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          . . . .  [1]  . . . .                                          Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc.

Số : ............/                                                                         ----------------

 

BIÊN BẢN LẤY LỜI KHAI

 

 

>> Xem thêm:  Không đi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự có bị xử phạt hành chính ?

Hồi  .  .  giờ   .  . ngày  .  tháng .  năm   .   .  . 

Tại      .    .    .   .    .    .       .      .

 .    .    .    .    .   .    .    .    .     .     .     .     .    .    .    .    .   .    .    .    .     .     .     .     .    .    .    .   .    .

Tôi:    .     .      .     .          .      .        ; Chức vụ :      .     .      .      .     .      .      .     .

và ông/bà:     .     .      .      .     .     . ; Chức vụ: .     .     .      .      .     .      .      .    .

 .    .    .    .    .   .    .    .    .     .     .     .     .    .    .    .    .   .    .    .    .     .     .     .     .    .    .    .   .    .

Tiến hành lấy lời khai của :

Ông/bà:  .      .     .      .      .   .     .     .      .      .     .      .      .   .     .   .    ;         

Tên gọi khác: .      .       .      .   .     .     .      .      .     .     .      .   .     .     .      .      .    .

Sinh ngày  .    .   .  tháng  .  . năm.   .    .   .    tại:      .    .     .     .     .     .     .      .       .    .    .  

>> Xem thêm:  Trình tự khi tham gia khám sức khỏe để tham gia nghĩa vụ quân sự ?

Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú:      .    .    .    .    .   .    .    .    .     .     .     .     .   . 

 .    .    .    .    .   .    .    .    .     .     .     .     .    .    .    .    .   .    .    .    .     .     .     .     .    .    .    .   .    .

 .    .    .    .    .   .    .    .    .     .     .     .     .    .    .    .    .   .    .    .    .     .     .     .     .    .    .    .   .    .

Chỗ ở:    .    .   .    .    .    .     .     .    .     .    .    .    .    .   .    .    .    .     .     .     .     .   . 

 .    .    .    .    .   .    .    .    .     .     .     .     .    .    .    .    .   .    .    .    .     .     .     .     .    .    .    .        .

Nghề nghiệp:     .    .    .     .     .     .     .    .    .    .   .   .    .    .    .     .     .     .     .    .    .    .        .

Làm việc tại:       .    .     .     .     .      .      .     .    .     .     .   .     .    .    .     .     .     .     .    .    .    .

 .    .    .    .    .   .    .    .    .     .     .     .     .    .    .    .    .   .    .    .    .     .     .     .     .    .    .    .        .

Giấy chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) số: .   … … … … ,  cấp ngày  .    tháng   .    năm  .   Nơi cấp:         .          .     .    .    .    .    .    .   .    .      . 

 

>> Xem thêm:  Tiêu chuẩn sức khỏe để đi nghĩa vụ quân sự ở độ tuổi 22 ?

Mối quan hệ với người bị tai nạn:      .    .    .    .    .   .    .    .    .     .     .     .     .    .    .    .  

 .    .    .    .    .   .    .    .    .     .     .     .     .    .    .    .    .   .    .    .    .     .     .     .     .    .    .    .      .  .   .  .  .   .

Tư cách người khai: Người bị nạn/ người biết sự việc/ người có liên quan đến vụ tai nạn lao động  

Ông/bà:   .    .    .   .    .    .    .     .     .     .     .   .   đã được giải thích quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật và ký tên xác nhận dưới đây:    .    .    .   .    .    .    .     .     .     .     .    .    .    .    .   .    .    .    .     .     .     .     .    .     .    .    .  .    .    .    .    .   .    .    .    .     .     .     .     .    .    .    .    .   .    .    .    .     .     .     .     .    .     .    .    .  .    .    .    .    .   .    .    .    .     .     .     .     .    .    .    .    .   .    .    .    .     .     .     .     .    .      .     .     

 

HỎI VÀ ÐÁP

  .    .    .    .    .   .    .    .    .     .     .     .     .    .    .    .    .   .    .    .    .     .     .     .     .    .     .    .    .  .    .    .    .    .   .    .    .    .     .     .     

  .    .    .    .    .   .    .    .    .     .     .     .     .    .    .    .    .   .    .    .    .     .     .     .     .    .     .    .    .  .    .    .    .    .   .    .    .    .     .     .     .     .    .    .    .    .   .    .    .    .     .     .     .     .    .      .     .       .    .    .    .    .   .    .    .    .     .     .     .     .    .    .    .    .   .    .    .    .     .     

  .    .    .    .    .  .   .    .    .    .     .     .     .     .    .    .    .    .   .    .    .    .     .     .     .     .    .     .    .    .  .    .    .    .    .   .    .    .    .     .     .     

  .    .    .    .    .   .    .    .    .     .     .     .     .    .    .    .    .   .    .    .    .     .     .     .     .    .     .    .    .  .    .    .    .    .   .    .    .    .     .     .      

>> Xem thêm:  Tư vấn về điều kiện để được đi nghĩa vụ quân sự ?

Việc lấy lời khai kết thúc hồi   .    .     giờ     .    .   ngày .    .   tháng       .   năm .    .      .   

Biên bản này đã được đọc lại cho người khai nghe, công nhận đúng và ký tên xác nhận dưới đây.

 

   NGƯỜI KHAI                                                          ÐẠI  DIỆN NGƯỜI LẤY LỜI KHAI

           (Ký, ghi  rõ họ tên)                                                                    (Ký, ghi  rõ họ tên)

 

 

 

[1]  Ghi  Trung ương  hoặc ghi tên đơn vị hành chính cấp tỉnh  hoặc tên cơ sở.

>> Xem thêm:  Bị cận nặng cả hai mắt thì có phải đi nghĩa vụ quân sự ?