Mẫu 6 - Công văn báo cáo đặt văn phòng đại diện

…(1)…
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: /…(2)…
V/v đặt văn phòng đại diện của Hội

….., ngày ... tháng … năm …

 

Kính gửi: ...(3)...

Ủy ban nhân dân ...(4)... đã có Quyết định số ... ngày... tháng ... năm ... cho phép Hội …(1)… đặt Văn phòng đại diện.

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại: …………………………………………………………………………………………….

Trưởng Văn phòng đại diện (nếu có):.....................................................................................

Thực hiện quy định của pháp luật về hội, Hội ...(1)... trân trọng báo cáo với ...(3)... về việc Hội đặt Văn phòng đại diện của Hội tại ...(4)… (có bản sao Quyết định kèm theo)./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- …;
- Lưu …

TM. BAN THƯỜNG VỤ (5)
CHỦ TỊCH

(Chữ ký, dấu)
Họ và tên)

Ghi chú:

(1) Tên hội;

(2) Viết tắt tên hội;

(3) Cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập hội;

(4) Tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã cho phép hội đặt văn phòng đại diện;

(5) Tên gọi khác quy định về thẩm quyền ghi trong điều lệ hiện hành của hộì.