Mẫu 7 - Công văn báo cáo thay đổi địa chỉ nơi đặt trụ sở của hội

…(1)…
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: /…(2)…
V/v thay đổi địa chỉ nơi đặt trụ sở của Hội

….., ngày ... tháng … năm …

 

Kính gửi: ...(3)...

Hội …(1)… thay đổi địa chỉ nơi đặt trụ của Hội như sau:

Địa chỉ nơi đặt trụ sở mới: ……………………………………(4)…………………………………………

Điện thoại, fax (nếu có): ………………………………………………………………………………….

Thực hiện quy định của pháp luật về hội, Hội ...(1)... trân trọng báo cáo với ...(3)... về việc Hội đã thay đổi địa chỉ nơi đặt trụ sở của Hội./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- …;
- Lưu …

TM. BAN THƯỜNG VỤ (5)
CHỦ TỊCH
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Tên hội;

>> Xem thêm:  Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty luật Minh Khuê

(2) Viết tắt tên hội;

(3) Cơ quan nhà nước quy định tại Điều 14 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP;

(4) Ghi chi tiết, cụ thể nơi đặt trụ sở mới của hội;

(5) Tên gọi khác quy định về thẩm quyền ghi trong điều lệ hiện hành của hội.

>> Xem thêm:  Luật sư tư vấn pháp luật đầu tư nước ngoài