Tên doanh nghiệp, HTX:......
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:.............. /.................

…………, ngày...... tháng......năm.....

 

ĐĂNG KÝ BIỂU TRƯNG (LOGO)
CỦA XE TAXI, MÀU SƠN CỦA XE BUÝT

Kính gửi: Sở GTVT.................................................

1. Tên doanh nghiệp/ hợp tác xã...........................................................................

2. Tên giao dịch quốc tế (nếu có):.........................................................................

3. Trụ sở:...............................................................................................................

4. Số điện thoại (Fax):............................................................................................

5. Giấy phép kinh doanh vận tải số:........ do.................................... cấp ngày......... tháng......... năm...........

......(Tên doanh nghiệp/HTX)....đăng ký màu sơn xe buýt thuộc đơn vị với đặc trưng như sau:.....................

......(Tên doanh nghiệp/HTX)....đăng ký biểu trưng (logo) của xe taxi như sau:............

>> Xem thêm:  Đăng ký thương hiệu độc quyền, đăng ký logo, đăng ký nhãn hiệu

 

Xác nhận của Sở Giao thông vận tải
Ngày..... tháng...... năm......
(Ký tên, đóng dấu)

 

Đại diện doanh nghiệp, HTX
(Ký tên, đóng dấu)

 

>> Xem thêm:  Công ty luật Minh Khuê công bố biểu trưng (logo) ?