Đơn vị kinh doanh:...........
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:.............. /...........

…………, ngày...... tháng......năm.....

 

DANH SÁCH HÀNH KHÁCH

(Kèm theo Hợp đồng vận chuyển số......./.......... ngày...... tháng....... năm......)

STT

Họ tên hành khách

Năm sinh

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

......

 

 

 

 

Tổng số:............ người

 

 

 

Đơn vị kinh doanh
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

 

Đại diện tổ chức, cá nhân bên thuê vận tải
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

 

Ghi chú: Đơn vị kinh doanh đóng dấu treo vào tất cả các trang của danh sách.