CƠ QUAN CHỦ QUẢN
CƠ SỞ ĐÀO TẠO

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
---------------

Số:………………/

……………, ngày……..tháng ….. năm 20 ….

 

          DANH SÁCH HỌC VIÊN

Học lái xe hạng: ….. Khóa: …..

(Mỗi hạng lập 1 danh sách riêng)

                BÁO CÁO 1

Thời gian đào tạo: …..tháng

Khai giảng ngày …… tháng ….. năm 20……

Bế giảng ngày ……. tháng ….. năm 20 ……

 

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Số giấy chứng minh nhân dân

Nơi cưtrú

Giấy chứng nhận sức khoẻ hợp lệ

Đã có giấy phép lái xe hạng

Thâm niên lái xe

Ghi chú

Số năm lái xe

Số kmlái xe an toàn

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

 

Tên xếp theo vần A, B, C...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..........., ngày ..... tháng .... năm 20............
THỦ TRƯỞNG CƠ S ĐÀO TẠO
(Ký tên, đóng du)