TÊN NGƯỜI NỘP THUẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Số: …….        

 

V/v đề nghị gia hạn nộp thuế

             .........., ngày..........tháng ........năm ......

Kính gửi: ....(Tên cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế)

 

Tên người nộp thuế: ……………………….………...............………………

Mã số thuế:……………………………………………………...........………..

Địa chỉ nhận thông báo: …………………………….……………........………

Điện thoại: …………………… Fax: ……….…… E-mail:….......……………

Ngành nghề kinh doanh chính là: ………………………………………………

……………………………………………………………...............…………….

Đề nghị gia hạn nộp tiền thuế theo hướng dẫn tại điểm ... khoản... Điều 31 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ, cụ thể như sau:

  1. Số thuế và thời gian đề nghị gia hạn:           

 Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT

Loại thuế đề nghị gia hạn

Tiểu mục

Số tiền

Thời hạn nộp thuế theo quy định

Thời hạn được gia hạn

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

Thuế ...

 

 

 

 

2

Tiền phạt chậm nộp...

 

 

 

 

3

Tiền chậm nộp tiền thuế..

 

 

 

 

4

Tiền phạt...

 

 

 

 

5

Tiền chậm nộp tiền phạt..

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

2. Cam kết:

 ... (Tên người nộp thuế) cam kết nộp đầy đủ số tiền thuế, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền phạt được gia hạn sau khi hết thời hạn gia hạn nộp thuế.

     3. Tài liệu gửi kèm: (ghi rõ tên tài liệu, bản chính hay bản sao)

    (1) …….……..

     (2) ……….…..

Nơi nhận:

- Như trên;

- ....

- Lưu:VT,...

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ                  

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)