Mẫu B34        

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………(1), ngày……tháng……năm……

 

ĐỀ NGHỊ VỀ VIỆC MỜI CHỨC SẮC, NHÀ TU HÀNH

 LÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI GIẢNG ĐẠO TẠI CƠ SỞ TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM

 

Kính gửi: Ban Tôn giáo Chính phủ.

Tên tổ chức tôn giáo: ….…...………..………………………………………..

Tên giao dịch quốc tế:…..…………………………………………………….

Địa chỉ: ………………………………………………........………………….

Người đại diện:

Họ và tên: …………………………. ……………Năm sinh………….

Tên gọi trong tôn giáo………………………………………………….

Chức vụ, phẩm trật: ……………………………………………………

Đề nghị về việc mời chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài giảng đạo tại cơ sở tôn giáo ở Việt Nam với nội dung sau:

Họ và tên chức sắc, nhà tu hành được mời………………..……năm sinh...…

Quốc tịch:……………………………..Tôn giáo:…………………………….

Thuộc tổ chức tôn giáo:……………………………………………………….

Trụ sở tại:……………………………………………………………………..

Người tổ chức:

Họ và tên: …………………………. …………………Năm sinh…….

Tên gọi trong tôn giáo (nếu có)………………………………………...

Chức vụ, phẩm:…………… …………………………………………..

Thời gian:……………………………………………………………………..

Địa điểm:……………………………………………………………………...

            Thành phần tham dự:……………………………………………………….....

 

Kèm theo đề nghị gồm: chương trình tổ chức; nội dung tổ chức.

                                                                                    TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO

                                                                           (Ký, đóng dấu,  ghi rõ họ tên, chức vụ)

 

        

(1) Địa danh nơi có trụ sở chính của tổ chức tôn giáo.