Mẫu 1 - Đơn công dân Việt Nam đăng ký tham gia hội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ

Tham gia Hội …(1)…

Kính gửi: ...(2)....

Sau khi nghiên cứu tôn chỉ, mục đích, lĩnh vực dự kiến hoạt động, phạm vi hoạt động của Hội …(1)…, tôi tán thành và tự nguyện làm đơn này để đăng ký tham gia Hội.

1. Họ và tên: ………………………………………………………………………………………..

2. Sinh ngày: …………………..; Nghề nghiệp: ………………………………………………….

3. Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………………………

>> Xem thêm:  Mẫu quyết định cho phép sáp nhập hội mới nhất

4. Số CMND:.........................................................................................................................

5. Điện thoại: ………………………………………………………………………………………..

6. Địa chỉ liên hệ: …………………………………………………………………………………...

Trân trọng đề nghị ...(2).... xem xét, đồng ý để tôi tham gia Hội./.

 

 

..., ngày ... tháng ... năm ...
NGƯỜI VIẾT ĐƠN
(Chữ ký)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Tên hội dự kiến thành lập;

(2) Tên ban vận động thành lập hội được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận.