1. Quy định pháp luật về Mẫu đơn đề nghị tạm dừng thủ tục hải quan đối với hàng hóa có yêu cầu bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

Người nộp Đơn đề nghị gửi hồ sơ đề nghị tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đến Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục hải quan thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan với Đơn đề nghị kiểm tra, giám sát, hồ sơ đề nghị tạm dừng làm thủ tục hải quan theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Thông tư 13/2015/TT-BTC (được sửa đổi bởi khoản 7 Điều 1 Thông tư 13/2020/TT-BTC) gồm:

- Hồ sơ đề nghị kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ theo quy định tại Điều 6 Thông tư này;

- Đơn đề nghị tạm dừng làm thủ tục hải quan theo mẫu số 02 - ĐTD/SHTT/2020 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này;

- Chứng từ bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoặc khoản tiền đảm bảo theo quy định tại khoản 3 Điều 74 Luật Hải quan;

- Chứng từ nộp phí hải quan theo tạm dừng làm thủ tục hải quan theo quy định tại Thông tư số 274/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh.

 

2. Mẫu đơn đề nghị tạm dừng thủ tục hải quan đối với hàng hóa có yêu cầu bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

ĐƠN ĐỀ NGHỊ TẠM DỪNG LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN

APPLICATION OF REQUEST FOR TEMPORARY SUSPENSION OF DOING CUSTOMS PROCEDURE

Kính gửi/To: (ví dụ: Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1)…………………………………………………..

(Cơ quan Hải quan nơi ra thông báo tạm dừng làm thủ tục hải quan)/(Customs Administration issued the Announcement on temporary suspension of doing Customs procedure)

Căn cứ quy định tại Điều 216, 217, 219 Luật Sở hữu trí tuệ ngày 29 tháng 11 năm 2005, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ ngày 19 tháng 06 năm 2009, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ ngày 14 tháng 6 năm 2019/ Pursuant to regulation at Articles 216, 217, 219 of Law on Intellectual Property dated 29 November 2005, Law on amending and supplementing some articles of the Law on Intellectual Property dated 19 June 2009, Law on amending and supplementing some articles of the Law on Insurance Business, Law on Intellectual Property dated 14 June 2019;

Căn cứ quy định tại Điều 73, Điều 74, Luật Hải quan ngày 23 tháng 06 năm 2014/Pursuant to regulation at Articles 73 and 74 of Law on Customs N°54/2014/QH13 dated 23 June 2014;

Căn cứ văn bản (số/ngày) của (cơ quan Hải quan) về việc chấp nhận bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo Đơn đề nghị kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ (số/ngày) do (tên của người nộp đơn) (nếu có)/ Pursuant to the document (number/date) issued by (Customs Administration) about the acceptance on intellectual property protection for import and export goods with regard to the Application of Request for Control on import, export goods relating to Intellectual Property (number/date) submitted by (name of the applicant) (if any);

Trên cơ sở Chứng thư bảo lãnh (số/ngày) của (tổ chức tín dụng) hoặc khoản bảo đảm đã nộp cho cơ quan Hải quan theo (giấy nộp tiền số/ngày/tại Ngân hàng...)/With the guarantee deposited at Customs Administration (Number of Cash Deposit Note/date/Bank...);

Người ký tên dưới đây yêu cầu cơ quan Hải quan tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với lô hàng theo...(thông báo số: ... ngày... tháng... năm... của cơ quan Hải quan)/The undersigned kindly requests Customs Administration to temporarily suspend Customs procedure for the shipment (regarding the Announcement Number... dated... issued by the Customs Administration).

Trường hợp xác định hàng hóa bị tạm dừng làm thủ tục hải quan là hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, chúng tôi đề nghị cơ quan Hải quan tiến hành việc xử lý hành vi vi phạm đối với (người vi phạm) theo thẩm quyền quy định của pháp luật/In case the suspended goods are defined to violate intellectual property rights, we kindly request Customs Administration to handle the infringement in accordance with relevant laws and regulation.

Chúng tôi cam kết bồi thường thiệt hại và các chi phí phát sinh theo quy định của pháp luật cho chủ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do việc đề nghị tạm dừng làm thủ tục hải quan không đúng gây ra/We commit to pay compensation for any damages and other costs rarsing from wrong temporary suspension of doing Customs procedure to the good owner in accordance with relevant laws and regulation.

Họ tên, chữ ký của người nộp đơn và đóng dấu (nếu có)

Full name, signature of the applicant and seal (if any)

>>> Tải về: Mẫu đơn đề nghị tạm dừng thủ tục hải quan đối với hàng hóa có yêu cầu bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

 

3. Nguyên tắc kiểm tra, giám sát, tạm dừng làm thủ tục hải quan

Nguyên tắc kiểm tra, giám sát, tạm dừng làm thủ tục hải quan theo Điều 73 Luật Hải quan 2014 (sửa đổi tại Luật Sở hữu trí tuệ năm 2022) như sau:

- Chủ thể quyền sở hữu trí tuệ đã được bảo hộ theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ có quyền đề nghị cơ quan hải quan áp dụng các biện pháp kiểm tra, giám sát hoặc tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Chính sách bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ thường đi kèm với các biện pháp để ngăn chặn việc vi phạm quyền này. Trong trường hợp hàng hóa xuất nhập khẩu có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, chủ thể quyền sở hữu trí tuệ có quyền đề nghị cơ quan hải quan áp dụng các biện pháp kiểm tra, giám sát hoặc tạm dừng làm thủ tục hải quan. Điều này giúp ngăn chặn việc tiếp tục lưu thông hàng hóa vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và tạo ra cơ hội cho chủ sở hữu để bảo vệ quyền của mình thông qua các biện pháp pháp lý khác. Cơ quan hải quan thường có các quy định cụ thể về việc xử lý hàng hóa có dấu hiệu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm việc tạm giữ, kiểm tra, và xác định nguồn gốc của hàng hóa. Quy định này thường được quy định trong các luật hải quan và các hướng dẫn thực hiện cụ thể. Điều này giúp tăng cường sự hợp tác giữa các cơ quan chức năng để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và ngăn chặn việc lưu thông hàng hóa vi phạm quyền này trên thị trường.

- Cơ quan hải quan quyết định tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu khi chủ thể quyền sở hữu trí tuệ hoặc người được ủy quyền hợp pháp có đơn đề nghị, bằng chứng về sở hữu hợp pháp quyền sở hữu trí tuệ, bằng chứng về việc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và đã nộp một khoản tiền hoặc chứng từ bảo lãnh của tổ chức tín dụng để bảo đảm bồi thường thiệt hại và các chi phí phát sinh theo quy định của pháp luật do việc đề nghị tạm dừng làm thủ tục hải quan không đúng. Cơ quan hải quan chủ động tạm dừng làm thủ tục hải quan nếu trong quá trình thực hiện kiểm tra, giám sát và kiểm soát phát hiện căn cứ rõ ràng để nghi ngờ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ. Quy định này nhằm đảm bảo rằng việc đề nghị tạm dừng làm thủ tục hải quan được thực hiện một cách có trách nhiệm và không gây cản trở không cần thiết đối với quá trình nhập khẩu hoặc xuất khẩu hàng hóa. Bằng cách đảm bảo có các bằng chứng và các biện pháp bảo đảm bồi thường thiệt hại và các chi phí phát sinh, cơ quan hải quan có thể có cơ sở hợp lý để tạm dừng thủ tục hải quan mà không cần phải chậm trễ quá mức cần thiết.                 

- Các quy định về việc tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ quy định tại Luật Hải quan 2014 không áp dụng đối với hàng hóa viện trợ nhân đạo, tài sản di chuyển, hàng hóa được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ, hành lý, quà biếu, quà tặng trong tiêu chuẩn miễn thuế và hàng hóa quá cảnh.

>>> Xem thêm: Kiểm tra, gám sát, tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu có yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

Trên đây là bài viết của Luật Minh Khuê, hy vọng bài viết sẽ mang đến thông tin hữu ích cho bạn đọc. Nếu có bất cứ thắc mắc nào liên quan đến bài viết hay có nhu cầu được tư vấn pháp luật, xin vui lòng gửi yêu cầu tư vấn đến email: lienhe@luatminhkhue.vn hoặc gọi trực tiếp đến hotline 1900.6162. Xin trân trọng cảm ơn!