CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.....ngày....tháng....năm.......

 

GIẤY XÁC NHẬN QUAN HỆ

                                     

Kính gửi:.................................................................

Chúng tôi là:

1. Họ và tên:.....................................................................................................

Ngày tháng năm sinh:......................................................................................

Số CMND:.................... .ngày cấp:................................. .nơi cấp:..................

Địa chỉ thường trú:.............................................................................................

2. Họ và tên:.....................................................................................................

Ngày tháng năm sinh:........................................................................................

Số CMND:......................... ngày cấp:............................. nơi cấp:......................

Địa chỉ thường trú:..............................................................................................

 

Chúng tôi xin xác nhận như sau:

Ông/bà:.................................................. tên trong hộ chiếu:.............................

Ngày tháng năm sinh:.........................................................................................

Số hộ chiếu:....................... ngày cấp:................................ .nơi cấp:..................

Địa chỉ cư trú ở nước ngoài:..............................................................................

Địa chỉ tạm trú tại Việt Nam:..............................................................................

Là: (thông tin về quan hệ với người được xác nhận hoặc quan hệ họ hàng của người được xác nhận).

.................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Chúng tôi xin cam kết những điều ghi trên là đúng sự thật. Nếu có gì sai, chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

NGƯỜI XÁC NHẬN 1
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI XÁC NHẬN 2
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG XÁC ĐỊNH CHỮ KÝ