CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.....ngày....tháng....năm.......

 

GIẤY XÁC NHẬN QUAN HỆ

                                     

Kính gửi:.................................................................

Chúng tôi là:

1. Họ và tên:.....................................................................................................

Ngày tháng năm sinh:......................................................................................

>> Xem thêm:  Vì sao trẻ sơ sinh nên được tiếp xúc da kề da với mẹ ngay khi chào đời ?

Số CMND:.................... .ngày cấp:................................. .nơi cấp:..................

Địa chỉ thường trú:.............................................................................................

2. Họ và tên:.....................................................................................................

Ngày tháng năm sinh:........................................................................................

Số CMND:......................... ngày cấp:............................. nơi cấp:......................

Địa chỉ thường trú:..............................................................................................

 

Chúng tôi xin xác nhận như sau:

Ông/bà:.................................................. tên trong hộ chiếu:.............................

Ngày tháng năm sinh:.........................................................................................

>> Xem thêm:  Cha không nhận con thì mẹ có quyền kiện hay không ?

Số hộ chiếu:....................... ngày cấp:................................ .nơi cấp:..................

Địa chỉ cư trú ở nước ngoài:..............................................................................

Địa chỉ tạm trú tại Việt Nam:..............................................................................

Là: (thông tin về quan hệ với người được xác nhận hoặc quan hệ họ hàng của người được xác nhận).

.................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Chúng tôi xin cam kết những điều ghi trên là đúng sự thật. Nếu có gì sai, chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

>> Xem thêm:  Tư vấn về vấn đề phủ nhận quan hệ cha con ?

NGƯỜI XÁC NHẬN 1
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI XÁC NHẬN 2
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG XÁC ĐỊNH CHỮ KÝ

 

>> Xem thêm:  Đăng ký khai sinh cho con mang họ cha khi bố mẹ không đăng ký kết hôn ?