Mu số 13b

(Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BTP ngày 25/9/2014 của Bộ trưng Bộ Tư pháp)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------

ĐƠN XIN PHÉP

Vắng mặt tại nơi cư trú*

Kính gửi: Chủ tịch UBND(1) ……………………

Tên tôi là: …………………………………………….Nam/nữ:.................................................

Nơi đăng ký thường trú:......................................................................................................

Chỗ ở hiện nay:..................................................................................................................

(2)……………của(3)……………….đang phải chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo Quyết định số …../QĐ-UB ngày ..../..../20.... của Chủ tịch UBND(4)...............................................................

Kính đề nghị Chủ tịch UBND(5)……………….. cho phép(6)…………… được vắng mặt tại nơi cư trú, cụ thể như sau:

1. Lý do vắng mặt tại nơi cư trú(7):

............................................................................................................................................

2. Địa phương sẽ đến tạm trú(8):..........................................................................................

3. Thời gian vắng mặt tại nơi cư trú:.... ngày, kể từ ngày ..../..../20.... đến ngày ..../..../20....

Ý kiến của người được phân công giúp đỡ
…………………………………….
…………………………………….
………, ngày .... tháng .... năm 20....
(Ký, ghi rõ họ tên)

………, ngày .... tháng .... năm 20....
Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

____________

* Mẫu này được sử dụng trong trường hợp người đang chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn là người chưa thành niên vắng mặt tại nơi cư trú theo quy định tạiĐiều 33 Nghị định số 111/2013/NĐ-CP.

(1)(4)(5) Tên xã/phường/thị trấn nơi người chưa thành niên đang chấp hành biện pháp.

(2) Cha mẹ hoặc người giám hộ của người chưa thành niên đang chấp hành biện pháp.

(3)(6) Họ tên của người chưa thành niên đang chấp hành biện pháp.

(7) Nêu rõ lý do vắng mặt tại nơi cư trú.

(8) Tên xã/phường/thị trấn, quận/huyện/thị xã, tỉnh/thành phố trực thuộc TW nơi người được giáo dục sẽ đến tạm trú.