>> Luật sư tư vấn pháp luật lao động qua điện thoại (24/7) gọi:  - 1900.6162

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

………., ngày …. tháng …. năm ….

 

ĐƠN XIN THÔI THAM GIA HÒA GIẢI VIÊN LAO ĐỘNG

 

 

Kính gửi: ……………………………………………..

 

Tên tôi là (viết chữ in hoa): ......................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………..……. Nam, Nữ:..............

Được bổ nhiệm là hòa giải viên lao động tại …………………….. (tên địa bàn) theo Quyết định số .... /QĐ-UBND ngày .... tháng .... năm .... của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh/ thành phố ...........................................................

Nay tôi xin thôi làm hòa giải viên lao động kể từ ngày.... tháng ….. năm.

Lý do (trình bày ngắn gọn) .......................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Tôi xin chân thành cảm ơn!

 

Xác nhận của cơ quan đang công tác
(nếu có)
(Thủ trưởng cơ quan ký tên, đóng dấu)

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

-------------------------------------------------------------