Mẫu đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố một người mất tích

Luật sư tư vấn trực tuyến gọi: 1900.6162

-------------------------------------------------------------

 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------***---------
 
 

ĐƠN YÊU CẦU GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ

(V/V: Tuyên bố mất tích)
 
 
                    Kính gửi:  TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN ....................., HÀ NỘI
 
 
Họ và tên người yêu cầu:...................................................................... Sinh năm:......................
Nghề nghiệp:...................................................................................................................................
Hộ khẩu thường trú:.........................................................................................................................
Nơi cư trú:........................................................................................................................................
Họ và tên người liên quan:...................................................................... Sinh năm:....................
Nghề nghiệp:....................................................................................................................................
Hộ khẩu thường trú:.........................................................................................................................
Nơi cư trú:........................................................................................................................................

Nay tôi làm đơn này, kính đề nghị Quí tòa xem xét và tuyên bố ông ............................. mất tích. 

Cụ thể như sau:...............................................................................................................................

..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
1.........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
2.........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
3.........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

Tôi cam kết những lời khai trong đơn là hoàn toàn đúng sự thực.

Tài liệu kèm theo đơn:
-         ......................(bản chính)
-         ......................(bản sao)
-        ........................ (phô tô công chứng)
 
Hà Nội, ngày......tháng......năm 20...
Người yêu cầu
(Ký và ghi rõ họ tên)