1. Khái niệm và mục đích của đơn cầu cứu khẩn cấp

Đơn cầu cứu khẩn cấp là đơn kêu cứu, đơn xin được giúp đỡ của cá nhân gửi tới Cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc cá nhân có thẩm quyền trong cơ quan đó, trong trường hợp cấp thiết khi nhận thấy quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm nghiêm trọng dù đã áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định nhưng quyền lợi vẫn không được đảm bảo. 

Khi quyền lợi của cá nhân bị xâm phạm hoặc bị đe doạ xâm phạm nghiêm trọng, cá nhân có thể làm đơn cầu cứu khẩn cấp để đề nghị chủ thể có thẩm quyền xem xét sự việc, tình trạng đang/đã/sắp xảy ra (có căn cứ chứng minh kèm theo) và có các biện pháp xử lý kịp thời để tránh những hậu quả bất lợi, gây thiệt hại cho cá nhân đó.

 

2. Nội dung của đơn cầu cứu khẩn cấp

Nội dung của đơn cầu cứu khẩn cấp thường sẽ là cá nhân trình bày thông tin, tình trạng của sự việc mà cá nhân muốn phản ánh tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền và chủ thể có thẩm quyền tại cơ quan đó. Căn cứ vào các lý do người làm đơn nêu trong đơn cầu cứu khẩn cấp, chủ thể có thẩm quyền có nhìn nhận về sự việc và xem xét có biện pháp ngăn chặn và giải quyết kịp thời.

Trong đơn cầu cứu khẩn cấp sẽ bao gồm các nội dung cơ bản sau:

- Thông tin người làm đơn: Họ tên, số CMND/CCCD, địa chỉ, số điện thoại,....;

- Thông tin về bên uỷ quyền (nếu có);

- Nội dung sự việc cần phản ánh;

- Lý do làm đơn cầu cứu khẩn cấp;

- Các biện pháp ngăn chặn, giải quyết đề nghị chủ thể có thẩm quyền xem xét và tiến hành;

- Danh mục các tài liệu, chứng cứ liên quan kèm theo đơn.

Những lưu ý khi làm đơn cầu cứu khẩn cấp:

- Tại phần chủ thể có thẩm quyền: Người làm đơn cần căn cứ vào sự việc cụ thể và mức độ nghiêm trọng của sự việc để xác định cơ quan có thẩm quyền xem xét và giải quyết khi gửi đơn.

- Tại phần thông tin người làm đơn cần đảm bảo tính chính xác và cụ thể đối với các thông tin cung cấp;

- Khi trình bày thông tin sự việc, người làm đơn cần phản ánh chi tiết tình trạng thực tiễn, từ đó dẫn dắt đến các lý do khiến cá nhân làm đơn (quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân bị ảnh hưởng như thế nào). Bạn cần trình bày một cách cu thể và thuyết phục để cơ quan nhận đơn có cách nhìn nhận khác quan, từ đó có cách giải quyết phù hợp và kịp thời.

- Tại phần tài liệu, chứng cứ kèm theo, người làm đơn cần nêu rõ số lượng, tình trạng của các tài liệu, chứng cứ đó).

 

3. Trình tự, thủ tục xử lý đơn cầu cứu khẩn cấp

Khi công dân mang đơn cầu cứu khẩn cấp và các tài liệu, giấy tờ kèm theo gửi tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại phòng tiếp dân. Sau khi cán bộ tại phòng tiếp dân kiểm tra các thông tin về thân nhân của người làm đơn; xác định tính hợp pháp của người đại diện, người được uỷ quyền theo quy định của pháp luật, sẽ xem xét tiếp nhận đơn và tài liệu của công dân và tiến hành viết phiếu tiếp nhận đơn.

- Trường hợp đơn cầu cứu khẩn cấp có đầy đủ các nội dung, trình bày rõ ràng thì cán bộ tiếp nhận đơn sẽ tiếp nhận đơn, viết và ký phiếu tiếp nhận đơn

- Trường hợp đơn cầu cứu khẩn cấp chưa đầy đủ, rõ ràng thì cán bộ tiếp nhận đơn đề nghị công dân viết lại đơn hoặc bổ sung các thông tin cần thiết vào đơn;

- Trường hợp, cá nhân không có đơn cầu cứu khẩn cấp thì cán bộ hướng dẫn công dân viết đơn theo quy định của pháp luật.

Sau khi tiếp nhận đơn cầu cứu khẩn cấp của công dân, cán bộ tiếp nhận đơn thực hiện việc phân loại, xử lý, chuyển nội dung phản ánh, kiến nghị tới chủ thể có thẩm quyền để xem xét sự việc và có các biện pháp ngăn chặn và xử ký kịp thời.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận đơn cầu cứu khẩn cấp, chủ thể có thẩm quyền có trách nhiệm trả lời trực tiếp hoặc thông báo bằng văn bản đến người làm đơn về một trong các nội dung sau đây:

- Đơn cầu cứu khẩn cấp đã được thụ lý để giải quyết;

- Từ chối giải quyết đơn cầu cứu khẩn cấp của công dân. Trong văn bản từ chối, phải nêu rõ lý do từ chối giải quyết;

- Nội dung phản ánh cầu cứu khẩn cấp đã được được chuyển đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền.

 

4. Mẫu đơn cầu cứu khẩn cấp

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

........ ,ngày ......tháng ......năm .......

ĐƠN CẦU CỨU KHẨN CẤP

(V/v: Đề nghị giải quyết tình trạng ...............)

Kính gửi: - Uỷ ban nhân dân tỉnh ........

                - Ông .......................... - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh ..............

- Căn cứ: ..............;

- Căn cứ tình hình thực tiễn (khu vực) .............

Tên tôi là: .............................................. Sinh ngày....... tháng......... năm............

CMND/CCCD số: .............................Ngày cấp: ....../....../........ Nơi cấp: ..............

Địa chỉ thường trú: ..................................................

Địa chỉ liên hệ: ......................................................

Điện thoại liên hệ: ........................................................

Với vai trò là người đại diện của những đối tượng sau (nếu có) theo Hợp đồng uỷ quyền/Giấy uỷ quyền số ..................ngày ...../....../........:

1. Ông/Bà: .................................................. Sinh ngày........ tháng...... năm .......

CMND/CCCD số: .....................................Ngày cấp: ....../......./....... Nơi cấp: ...................

Địa chỉ thường trú: ........................................................

Địa chỉ liên hệ: ........................................................

2. Ông/Bà: .........................................Sinh ngày....... tháng......... năm ........

CMND/CCCD số: .................................Ngày cấp: ......./......../.......Nơi cấp: ......................

Địa chỉ thường trú: ..........................................

Địa chỉ liên hệ: ............................................................

Số điện thoại: ..................................................................

Xin trình bày sự việc như sau: ..................................................................

Do đó, tôi làm đơn này đề nghị Quý cơ quan/Ông/Bà xem xét tình trạng trên và có những biện pháp giải quyết, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ...........................Cụ thể, để tránh tiếp diễn tình trạng trên/gây hậu quả ..............................tôi đề nghị Ông/Bà/Quý cơ quan xem xét, tiền hành:

1. ..................................

2. ..................................

Tôi xin cam đoan với Ông/Bà/Quý cơ quan những thông tin trên hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm. Kính mong Ông/Bà/Quý cơ quan xem xét và đưa ra biện pháp giải quyết hợp lý tình trạng trên, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của ......................................................

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Kèm theo đơn này, tôi xin gửi tới Ông/Bà/Quý cơ quan những văn bản, tài liệu, chứng cứ sau:

...............................................................................................

.............................................................................................. 

                             

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------

......................., ngày.....tháng.....năm......

ĐƠN CẦU CỨU KHẨN CẤP

(V/v: Đề nghị giải quyết tình trạng............)

Kính gửi:..........................................

- Căn cứ .........................;

- Căn cứ tình hình thực tiễn tại khu vực ...................

Tôi tên là: ....................................................................

Sinh ngày ...... tháng ...... năm ........

Số CMND/CCCD: .......................................do ...................................... cấp ngày ...../...../.....

Địa chỉ thường trú:..........................................................

Chỗ ở hiện tại: .....................................................................

Điện thoại liên hệ: ................................................................

Là người đại diện theo Giấy uỷ quyền số ........... ngày ...../...../...... cho:

Công ty:.................................

Địa chỉ trụ sở: ..................................................

Mã số thuế:................................................

Số điện thoại: ....................................... Số fax: ....................................

Email: ................................................................

Người đại diện theo pháp luật: Ông/Bà ..............................

Số CMND/CCCD: ........................................ Ngày cấp: ....../....../...... Nơi cấp: .................

Chức vụ: ...........................................

(Căn cứ đại diện ......................................................)

Địa chỉ thường trú: ................................................

Địa chỉ hiện tại: ......................................................

Số điện thoại: ..............................................

Tôi xin trình bày sự việc như sau: .............................................................................

Vì vậy, tôi làm đơn này kính đề nghị Quý cơ quan/Ông/Bà xem xét tình trạng trên và có những biện pháp giải quyết kịp thời, để hạn chế những rủi ro xảy ra và đảm bảo quyền và lợi ích cho Công ty chúng tôi. Tôi đề nghị Quý cơ quan/Ông/Bà xem xét, tiền hành các biện pháp sau:

......................

Tôi xin cam đoan những thông tin trên hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm. 

Kính mong Quý cơ quan/Ông/Bà xem xét và đưa ra biện pháp giải quyết hợp lý tình trạng trên.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Kèm theo đơn này, tôi xin gửi tới Quý cơ quan/Ông/Bà các tài liệu, chứng cứ liên quan, cụ thể: ..............

                                  Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Trên đây là bài viết của Luật Minh Khuê gửi tới Quý bạn đọc các vấn đề liên quan đến nội dung "Mẫu đơn cầu cứu khẩn cấp và cách viết chi tiết nhất". Trường hợp có vướng mắc về vấn đề này hay bất kỳ vấn đề pháp lý khác, vui lòng liên hệ tới Luật Minh Khuê qua số tổng đài tư vấn pháp luật: 19006162 hoặc gửi yêu cầu tư vấn qua email luatsu@luatminhkhue.vn, để được đội ngũ Luật sư, chuyên viên của chúng tôi hỗ trợ tư vấn, báo phí và giải đáp vướng mắc một cách nhanh chóng. Trân trọng./.