CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

 

BẢN CAM KẾT

(Áp dụng cho cá nhân chưa đến mức thu nhập chịu thuế TNCN)

 

          Kính gửi:(Tên tổ chức, cá nhân trả thu thập)……………………………….

1. Tên tôi là: …………………………………..………...………............……………

2. Mã số thuế:

>> Xem thêm:  Bà ngoại là mẹ liệt sĩ thì cháu có được đăng ký giảm trừ gia cảnh hay không?

3. Số CMND/hộ chiếu :.................... Ngày cấp: .............. Nơi cấp: ................

4. Địa chỉ cư trú:……………………….……...………..……….............…………...

5. Tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập:……………...…………….........……………

Tôi cam kết rằng, trong năm……..…tôi chỉ có thu nhập duy nhất tại.......(tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập)…...nhưng ước tính tổng thu nhập không quá.....(*)..... triệu đồng (ghi bằng chữ…..............................................………) nên không đến mức phải nộp thuế TNCN.

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

…., ngày …… tháng …… năm……....

                                                                                   CÁ NHÂN CAM KẾT           

                                                                       (Ký, ghi rõ họ tên)            

 

 

>> Xem thêm:  Thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản năm 2020 ?

 

Ghi chú: (*) Số tiền khai tại mục này được xác định bằng mức giảm trừ gia cảnh được tính trong năm:

VD:

- Trường hợp người cam kết không có người phụ thuộc: số tiền khai là 9 triệu đồng x 12 tháng = 108 triệu đồng.

- Trường hợp người cam kết có 01 người phụ thuộc thực tế phải nuôi dưỡng trong năm là 10 tháng:

Số tiền khai

=

108 triệu đồng

+

3,6 triệu đồng

x

10 tháng

=

144 triệu đồng

 

 

>> Xem thêm:  Thế nào là thu thuế môn bài đối với xe ô tô tải của cá nhân?