Mẫu số 02

TÒA ÁN NHÂN DÂN..........(1)

        Số:...../GB-TA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      ......., ngày...... tháng ...... năm......

                                                                 

GIẤY  BÁO

NHẬN ĐƠN KHỞI KIỆN

 

                  Kính gửi:(2)…..……………………………………………………..…

                  Địa chỉ: (3)……………………………………………………..………

 

                Toà án nhân dân ………………………… đã nhận được đơn khởi kiện đề ngày ……. tháng ….. năm……….. của ……………........................…………………..…….(4) nộp trực tiếp (hoặc do bưu điện chuyển đến) ngày…. tháng….. năm……

            Về việc yêu cầu Toà án giải quyết (ghi tóm tắt các yêu cầu trong đơn khởi kiện) ........................................................……………………………………………

……………..................................................................................................

                Toà án nhân dân…......................………. sẽ tiến hành xem xét đơn khởi kiện theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự.

 Nơi nhận:

- Người khởi kiện;

- Lưu hồ sơ vụ án.

TÒA ÁN NHÂN DÂN………...           

ThẨm phán

 

 

 

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 02:

(1) Ghi tên Toà án nhân dân nhận đơn khởi kiện; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện nào thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện X, tỉnh H), nếu là Toà án nhân dân cấp tỉnh, thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân thành phố Hà Nội).

 (2) và (3) Nếu là cá nhân, thì ghi họ tên và địa chỉ người khởi kiện; nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi tên, địa chỉ trụ sở của cơ quan, tổ chức khởi kiện (ghi theo đơn khởi kiện). Cần lưu ý đối với cá nhân, thì tuỳ theo độ tuổi mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị trước khi ghi họ tên (ví dụ: Kính gửi: Ông Nguyễn Văn A).

 (4) Nếu là cá nhân thì tuỳ theo độ tuổi mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị như hướng dẫn tại điểm (2) mà không phải ghi họ tên (ví dụ: của Ông; của Bà;…); nếu là cơ quan, tổ chức, thì ghi tên của cơ quan, tổ chức đó như hướng dẫn tại điểm (2).