Mẫu giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp mới nhất hiện nay:

 

 SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      THÀNH PHỐ HÀ NỘI                         
           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                       

 

PHÒNG  ĐĂNG KÍ KINH DOANH

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÍ DOANH NGHIỆP CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN


Mã số doanh nghiệp: ...................
Đăng kí lần đầu : ngày.....tháng....... năm....
Đăng kí thay đổi lần thứ 2 ( nếu có ) : ngày.....tháng.......năm.......


1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt:.......................................................................... 

............................................................................................................................. 

>> Xem thêm:  Mẫu Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên (Phụ lục I-3)

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài:............................................................. 

............................................................................................................................ 

Tên công ty viết tắt:............................................................................................. 

..............................................................................................................................

2. Trụ sở chính

..............................................................................................................................

...............................................................................................................................

................................................................................................................................ 

Điện thoại :....................................      Fax:.................................... 

Email:............................................     website:................................ 

>> Xem thêm:  Mẫu Giấy tờ khai thuế thu nhập cá nhân (cá nhân có thu nhập từ kinh doanh, đầu tư vốn, bản quyền, nhượng quyền thương mại, trúng thưởng từ nước ngoài) (Mẫu số 04/NNG-TNCN)

3. Vốn điều lệ

Vốn điều lệ:............................................................................................................. 

Bằng chữ :............................................................................................................... 

Mệnh giá cổ phần:................................................................................................... 

Tổng số cổ phần :.................................................................................................... 

4. Người đại diện theo pháp luật của công ty

Họ và tên:............................................................ Giới tính: ..................................

Chức danh:............................................................................................................ 

Sinh ngày:...............................Dân tộc:....................Quốc tịch:..............................

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: .......................................................................... 

>> Xem thêm:  Mẫu Giấy đề nghị đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân (Phụ lục I-13)

Số giấy chứng thực cá nhân:................................................................................. 

Ngày cấp:......................................     Nơi cấp:...................................................... 

Nơi đăng kí hộ khẩu thường trú:............................................................................ 

................................................................................................................................ 

Chỗ ở hiện tại:....................................................................................................... 

.............................................................................................................................. 
                                                                                                     TRƯỞNG PHÒNG

                                                                                                     (Ký và đóng dấu)

 

 

 

>> Xem thêm:  Dịch vụ luật sư tư vấn thành lập doanh nghiệp, thành lập công ty

>> Xem thêm:  Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp đàm phán, ký kết và soạn thảo hợp đồng