Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.6162

-------------------------------------------------------------------------------------------

……….(1)…………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: ………..

Địa danh, ngày … tháng … năm …

GIẤY CHỨNG NHẬN
ĐỦ ĐIỀU KIỆN NHẬP KHẨU PHẾ LIỆU

Cấp cho: …………………………. (2).......................................................................

Địa chỉ trụ sở chính:....................................................................................................

Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất của thương nhân (2) được cấp Giấy chứng nhận sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất:

…………………………………………………(3)........................................................

……………………..(1)……………………

CHỨNG NHẬN:

1. … (3)….. có kho bãi dành riêng cho việc tập kết phế liệu nhập khẩu; có giải pháp đảm bảo cách ly các yếu tố ảnh hưởng môi trường xung quanh.

2. … (3)… có thiết bị, công nghệ tái chế phế liệu nhập khẩu sử dụng làm nguyên liệu cho sản xuất và hệ thống xử lý các chất thải phát sinh trong quá trình sản xuất phù hợp với việc sản xuất sản phẩm từ phế liệu nhập khẩu.

3. …(3)… có giải pháp, hệ thống xử lý (hoặc phương án thuê đơn vị có đủ điều kiện kỹ thuật để xử lý) các tạp chất đi kèm phế liệu, không để phát tán hoặc tồn đọng gây ô nhiễm môi trường, đảm bảo xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường mọi loại chất thải phái sinh trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

4. Phế liệu được phép nhập khẩu:

TT

Loại phế liệu nhập khẩu

Mô tả yêu cầu chất lượng phế liệu nhập khẩu

Mã HS

Tên phế liệu

1

2

3

...

5. Những yêu cầu bổ sung khác:

-.................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

6. Kết luận:

.... (2)… có đủ điều kiện nhập khẩu, sử dụng các loại phế liệu nêu trên làm nguyên liệu cho sản xuất tại ……(3)….

…. (4) …

Giấy chứng nhận này có giá trị đến ngày: ….tháng….năm……..

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ TNMT;
- …

(5)

Ghi chú:

Mẫu Giấy chứng nhận này được dùng chung cho các trường hợp cấp Giấy chứng nhận lần đầu, cấp lại.

(1) Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu;

(2) Tên thương nhân nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất;

(3) Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất của thương nhân (2);

(4) Trường hợp cấp lại thì phải ghi rõ Giấy này thay thế cho Giấy chứng nhận đã cấp số ... ngày …. .tháng .... năm, tại....;

(5) Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu.