Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

-------------------------------------------------------------------- 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    ----------------------

                                                                                                                                                                                 

 GIẤY CHỨNG NHẬN NUÔI CON NUÔI

 

Họ và tên cha nuôi: ..............................................................

.................................................................................................

 

Họ và tên mẹ nuôi:................................................

................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: .........................................................

 

Ngày, tháng, năm sinh: ..........................................

Dân tộc: ................................ Quốc tịch: ...............................

 

Dân tộc: ............................... Quốc tịch: ................

Số Giấy CMND/Hộ chiếu: .................................................... ................................................................................................

 

Số Giấy CMND/Hộ chiếu: .....................................

.................................................................................

Nơi cấp:  ................................................................................

 

Nơi cấp:  .................................................................

Ngày, tháng, năm cấp: ...........................................................

 

Ngày, tháng, năm cấp: ............................................

Nơi thường trú: ......................................................................

.................................................................................................

 

Nơi thường trú: .......................................................

.................................................................................

                                

Họ và tên con nuôi:.................................................................................. Giới tính:...............

Ngày, tháng, năm sinh:..............................................................................................................

Nơi sinh: ...................................................................................................................................

Dân tộc: ................................................................ Quốc tịch:..................................................

Nơi thường trú: ........................................................................................................................

Nơi đăng ký việc nuôi con nuôi: ..............................................................................................

Ngày, tháng, năm đăng ký: ......................................................................................................

Ghi chú: ...................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

 

NGƯỜI KÝ GIẤY CHỨNG NHẬN NUÔI CON NUÔI

(Ký, ghi rõ họ tên,chức vụ và đóng dấu)

 

 

 

...........................................

                                                                                                            

Vào Sổ đăng ký nuôi con nuôi ngày............. tháng...........năm.......

 Người thực hiện

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

...........................................

     

 

 

 

 

PHẦN GHI CHÚ VIỆC ĐIỀU CHỈNH CÁC NỘI DUNG TRONG  GIẤY CHỨNG NHẬN NUÔI CON NUÔI

 

 

STT

Ngày, tháng, năm điều chỉnh

Nội dung điều chỉnh

(đóng dấu vào nội dung đã ghi chú)

Căn cứ điều chỉnh

Họ tên, chữ ký của người thực hiện điều chỉnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------

THAM KHẢO DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN:

1. Tư vấn pháp luật lao động;

>> Xem thêm:  Dịch vụ Luật sư của Công ty luật Minh Khuê

2.Tư vấn pháp luật lĩnh vực dân sự;

3. Tư vấn luật hành chính Việt Nam;

4. Luật sư riêng cho doanh nghiệp;

5. Dịch vụ luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp tại tòa án.

6. Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp hôn nhân gia đình;

>> Xem thêm:  Dịch vụ luật sư riêng uy tín, chuyên nghiệp cho gia đình