1. Mẫu giấy chứng nhận nuôi con nuôi

Mẫu giấy chứng nhận nuôi con nuôi (Mẫu TP/CN-2011/CN.01) - Công ty luật Minh Khuê cung cấp để Quý khách hàng tham khảo. Thông tin pháp lý liên quan vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn, hỗ trợ:

Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.6162

--------------------------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------

GIẤY CHỨNG NHẬN NUÔI CON NUÔI

Họ và tên cha nuôi: ..............................................................

.................................................................................................

Họ và tên mẹ nuôi:................................................

................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: .........................................................

Ngày, tháng, năm sinh: ..........................................

Dân tộc: ................................ Quốc tịch: ...............................

Dân tộc: ............................... Quốc tịch: ................

Số Giấy CMND/Hộ chiếu: .................................................... ................................................................................................

Số Giấy CMND/Hộ chiếu: .....................................

.................................................................................

Nơi cấp: ................................................................................

Nơi cấp: .................................................................

Ngày, tháng, năm cấp: ...........................................................

Ngày, tháng, năm cấp: ............................................

Nơi thường trú: ......................................................................

.................................................................................................

Nơi thường trú: .......................................................

.................................................................................

Họ và tên con nuôi:.................................................................................. Giới tính:...............

Ngày, tháng, năm sinh:..............................................................................................................

Nơi sinh: ...................................................................................................................................

Dân tộc: ................................................................ Quốc tịch:..................................................

Nơi thường trú: ........................................................................................................................

Nơi đăng ký việc nuôi con nuôi: ..............................................................................................

Ngày, tháng, năm đăng ký: ......................................................................................................

Ghi chú: ...................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

NGƯỜI KÝ GIẤY CHỨNG NHẬN NUÔI CON NUÔI

(Ký, ghi rõ họ tên,chức vụ và đóng dấu)

...........................................

Vào Sổ đăng ký nuôi con nuôi ngày............. tháng...........năm.......

Người thực hiện

(Ký, ghi rõ họ tên)

...........................................

PHẦN GHI CHÚ VIỆC ĐIỀU CHỈNH CÁC NỘI DUNG TRONG GIẤY CHỨNG NHẬN NUÔI CON NUÔI

STT

Ngày, tháng, năm điều chỉnh

Nội dung điều chỉnh

(đóng dấu vào nội dung đã ghi chú)

Căn cứ điều chỉnh

Họ tên, chữ ký của người thực hiện điều chỉnh

>> Xem thêm:  Hưởng chế độ thai sản khi nhận con nuôi ?

2. Mẫu Danh sách trẻ em được nhận đích danh làm con nuôi

Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu Đơn xin nhận con nuôi được ban hành kèm theo Thông tư 24/2014/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tư pháp về Danh sách trẻ em được nhận đích danh làm con nuôi:

Mẫu TP/CN-2011/DS. 02
DANH SÁCH TRẺ EM ĐƯỢC NHẬN ĐÍCH DANH LÀM CON NUÔI (DANH SÁCH 2)
STT HỌ VÀ TÊN NGÀY
THÁNG
NĂM SINH
GIỚI
TÍNH
DÂN TỘC NƠI SINH ĐỐI TƯỢNG
(*)
TÌNH TRẠNG SỨC KHOẺ TÌNH TRẠNG ĐẶC BIỆT
(**)
HỌ TÊN
CHA, MẸ ĐẺ HOẶC NGƯỜI GIÁM HỘ
TÊN/ ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ CỦA CƠ SỞ NUÔI DƯỠNG

Ghi chú:
1. Đối tượng (*) gồm:
- Trẻ em bị bỏ rơi;
- Trẻ em mồ côi;
- Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khác.
2. Tình trạng đặc biệt (**) gồm: Trẻ em bị khuyết tật, nhiễm HIV/AIDS hoặc mắc bệnh hiểm nghèo khác.

>> Xem thêm:  Quan hệ pháp luật giữa cha mẹ và con phát sinh dựa trên sự kiện nuôi con nuôi ?

3. Mẫu đơn xin gia hạn, sửa đổi giấy phép hoạt động nuôi con nuôi nước ngoài tại Việt Nam

Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu Đơn xin nhận con nuôi được ban hành kèm theo Thông tư 24/2014/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tư pháp về đơn xin gia hạn, sửa đổi giấy phép hoạt động nuôi con nuôi nước ngoài tại Việt Nam

Mẫu TP/CN-2011/CNNNg.08.b

Formula TP/CN-2011/CNNNg.08.b

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

_____________________

ĐƠN XIN GIA HẠN, SỬA ĐỔI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG

NUÔI CON NUÔI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

APPLICATION FOR EXTENSION, MODIFICATION OF THE LICENSE TO OPERATE IN THE FIELD OF INTERCOUNTRY ADOPTION IN VIETNAM

Kính gửi: Bộ Tư pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

To: Ministry of Justice of Socialist Republic of Vietnam

1. Tổ chức con nuôi nước ngoài/ Foreign Adoption Agency:

Tên đầy đủ/Full name:....................................................................................

Tên viết tắt/Name in abbreviation: ..................................................................

Được thành lập ngày/Established on: ……......................................................

Ngày vào sổ đăng ký bởi cơ quan có thẩm quyền/Date of Registered by the competent authority: …….....

Địa chỉ trụ sở chính/Address of Headquarters: ..............................................

.........................................................................................................................

Hoạt động chính/Main activities: ….................................................................

........................................................................................................................

Người đứng đầu tổ chức/Head of the Agency: Ông/Mr./bà/Mrs:.....................

.........................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh/Date of birth: ................................................................

Quốc tịch/Nationality: ........................................................................................

Giấy phép hoạt động nuôi con nuôi nước ngoài tại Việt Nam do cơ quan có thẩm quyền cấp ngày ....... tháng .............. năm .......... có giá trị đến ngày............. tháng ........... năm ..............

License for operation in the field of intercountry adoption in Vietnam issued by competent authority dated....... month ...... year....... and valid till date................ month........ year.......

Giấy phép hoạt động nuôi con nuôi nước ngoài tại Việt Nam số .............do Bộ Tư pháp cấp ngày...............tháng ..............năm .............có giá trị đến ngày............. tháng ........... năm .........

License to operate in the field of intercountry adoption in Vietnam No ........ issued by Ministry of Justice of Socialist Republic of Vietnam dated............. month ............. year............. and valid till date..... month ....... year.........

Trân trọng đề nghị Bộ Tư pháp gia hạn 0, sửa đổi 0 (1) Giấy phép hoạt động nuôi con nuôi nước ngoài tại Việt Nam.

We propose Ministry of Justice of Socialist Republic of Vietnam to extend 0, modify 0 our License to operate in the field of intercountry adoption in Vietnam.

2. Thời gian xin gia hạn/ Period of extension:...........................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

3. Nội dung sửa đổi/Contents of modification:..........................

.........................................................................................................

........................................................................................................

Lý do yêu cầu sửa đổi/reason for modification:........................

.........................................................................................................

...........................................................................................................

Nếu được gia hạn, sửa đổi Giấy phép hoạt động nuôi con nuôi nước ngoài tại Việt Nam, chúng tôi xin cam kết tiếp tục chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật Việt Nam trong lĩnh vực nuôi con nuôi và các lĩnh vực khác có liên quan.

If our License to operate in the field of intercountry adoption in Vietnam has been extended, modified, we commit continously comply with Vietnamese law in the field of intercountry adoption and other related fields.

.................., ngày ....... tháng .............. năm...........

Done at ............, on.................

NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TỔ CHỨC

HEAD OF AGENCY

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

(Sign, write full name and seal)

(1) Đánh dấu P vào nội dung cần xin phép và khai các nội dung tương ứng tại mục 2 hoặc 3 bên dưới/tick Pat the suitable box and fill all appropriate contents in section 2 or 3 below.

>> Xem thêm:  Cách yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi hợp pháp ?

4. Mẫu giấy xác nhận việc nuôi con nuôi đã đăng ký tại nước ngoài

Mẫu giấy xác nhận việc nuôi con nuôi đã đăng ký tại nước ngoài - Công ty luật Minh Khuê cung cấp để quý khách hàng tham khảo. Thông tin pháp luật liên quan vui lòng liên hệ 1900.6162 để được tư vấn, hỗ trợ:

>> Tham khảo: Dịch vụ tư vấn nhận con nuôi (trong nước hoặc có yếu tố nước ngoài)

Mẫu giấy xác nhận việc nuôi con nuôi đã đăng ký tại nước ngoài.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.6162

----------------------------------------

UỶ BAN NHÂN DÂN......

SỞ TƯ PHÁP.....

----------------

Số:..................../STP-XN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

........... ngày…….....tháng….…....năm……....

GIẤY XÁC NHẬN

\Ghi chú việc nuôi con nuôi đã đăng ký

tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi;

Xét đơn của ông/bà ..........................., đề nghị ghi chú việc nuôi con nuôi đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài,

XÁC NHẬN:

Ông/bà:

Họ và tên:....................................... Giới tính:..........................

Ngày, tháng, năm sinh: ............................................................

Nơi sinh: .................................................................................

Dân tộc: ............................................... Quốc tịch: ...........

Số Giấy CMND/Hộ chiếu: ........................................................

Nơi thường trú/tạm trú:. ............................................................

...................................................................................................

Đã hoàn tất thủ tục ghi chú vào Sổ đăng ký nuôi con nuôi số ......... quyển số ..... ngày ..... tháng ... năm ...

Việc nuôi con nuôi đối với[1]: ..................................................

Theo[2] ......... số: ...... ngày ..... tháng ...... năm ..... của [3] .....

...............................................................................................

Người ghi chú vào Sổ

(Ký, ghi rõ họ tên)

...........................................

GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

...........................................

[1] Ghi rõ họ tên của con nuôi.

[2] Ghi rõ là Quyết định/Bản án/Giấy chứng nhận.. hoặc văn bản cho nhận con nuôi.

[3] Ghi rõ tên cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài đã ra Quyết định/Bản án/Giấy chứng nhận hoặc ban hành văn bản cho nhận con nuôi.

-------------------------------------

THAM KHẢO DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN:

1. Tư vấn pháp luật lao động;

2. Tư vấn pháp luật lĩnh vực dân sự;

3. Tư vấn luật hành chính Việt Nam;

4. Luật sư riêng cho doanh nghiệp;

5.Dịch vụ luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp tại tòa án.

6. Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp hôn nhân gia đình;

>> Xem thêm:  Thủ tục cho, nhận nuôi con nuôi trong nước năm 2021 ? Hồ sơ, giấy tờ cần chuẩn bị là gì ?

5. Giấy phép hoạt động nuôi con nuôi nước ngoài tại Việt Nam

2. Mẫu TP/CN-2011/CNNNg.03 - Giấy phép hoạt động nuôi con nuôi nước ngoài tại Việt Nam (mẫu giấy phép do Bộ Tư pháp cấp cho tổ chức con nuôi nước ngoài)

BỘ TƯ PHÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:…...../QĐ-BTP Hà Nội, ngày ....... tháng …. năm ....

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cấp phép hoạt động nuôi con nuôi nước ngoài tại Việt Nam

_________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Luật Nuôi con nuôi ngày 17 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi;

Xét đơn xin cấp Giấy phép hoạt động nuôi con nuôi nước ngoài tại Việt Nam của tổ chức ...... ;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Con nuôi,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép:

Tổ chức:............................................................................................

Tên viết tắt:........................................................................................

Có trụ sở chính tại:.............................................................................

được hoạt động nuôi con nuôi nước ngoài tại Việt Nam thông qua Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam.

Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam:

Tên gọi:..............................................................................................

Tên viết tắt: .........................................................................................

Địa chỉ: ................................................................................................

Họ và tên người đứng đầu Văn phòng: ..............................................

.............................................................................................................

Điều 2. Nội dung hoạt động của Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam:

Văn phòng con nuôi nước ngoài có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại khoản 2 Điều 43 của Luật Nuôi con nuôi.

Điều 3. Thời hạn Giấy phép:

Giấy phép có giá trị từ ngày …....... tháng ........... năm ........... đến ngày ........... tháng ........... năm ........... .

Điều 4. Mọi thay đổi nội dung trong Giấy phép này phải thực hiện theo đúng quy định tại Điều 43 của Luật Nuôi con nuôi và Điều 35 Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi.

Điều 5. Mọi hoạt động trong lĩnh vực nuôi con nuôi của tổ chức ..................................................................... phải thực hiện theo đúng quy định của Luật Nuôi con nuôi và các quy định hiện hành khác của pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Nơi nhận:

- Như Điều 1;

- Bộ Công an (để phối hợp);

- Cục thuế ...........................(để theo dõi);

- Lưu: VT, Cục CN.

BỘ TRƯỞNG

SỬA ĐỔI VÀ GIA HẠN

SỬA ĐỔI VÀ GIA HẠN

>> Xem thêm:  Mẫu tờ khai hoàn cảnh gia đình của người nhận con nuôi ? Quyền chấm dứt việc nuôi con nuôi ?

6. Mẫu đơn xin cấp giấy phép hoạt động nuôi con nuôi nước ngoài tại Việt Nam

Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu Đơn xin nhận con nuôi được ban hành kèm theo Thông tư 24/2014/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tư pháp về đơn xin cấp giấy phép hoạt động nuôi con nuôi nước ngoài tại Việt Nam:

Mẫu TP/CN-2011/CNNNg.08.a

Formula TP/CN-2011/CNNNg.08.a

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

____________________

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG

NUÔI CON NUÔI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

APPLICATION FOR THE LISENCE TO OPERATE IN THE FIELD OF INTERCOUNTRY ADOPTION IN VIETNAM

Kính gửi: Bộ Tư pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

To: Ministry of Justice of Socialist Republic of Vietnam

Tổ chức con nuôi nước ngoài/ Foreign Adoption Agency:

Tên đầy đủ/Full name:...........................................................................

Tên viết tắt/Name in abbreviation:........................................................

Được thành lập ngày/Established on: ……........................................

Ngày vào sổ đăng ký bởi cơ quan có thẩm quyền/Date of Registered by the competent authority : ……

Địa chỉ trụ sở chính/Address of Headquarters: ................................

............................................................................................................

Hoạt động chính/Main activities:….....................................................

............................................................................................................

Người đứng đầu tổ chức/Head of the Agency: Ông/Mr./bà/Mrs:.........

...........................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh/Date of birth: ..................................................

Quốc tịch/Nationality: ..........................................................................

Giấy phép hoạt động nuôi con nuôi nước ngoài tại Việt Nam do cơ quan có thẩm quyền cấp ngày ......... tháng ....... năm .......... có giá trị đến ngày ..... tháng .... năm .....

License for operation in the field of intercountry adoption in Vietnam issued by competent authority dated ...... . month ..... year..... and valid till date................ month .......... year.....

Trân trọng đề nghị Bộ Tư pháp cấp Giấy phép cho tổ chức hoạt động trong lĩnh vực con nuôi nước ngoài tại Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam, với những thông tin như sau:

We propose Ministry of Justice of Socialist Republic of Vietnam to issue License for our agency to operate in the field of intercountry adoption in Vietnam in accordance with Vietnamese laws and with the following tentative contents:

Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam/Foreign Adoption Office in Vietnam:

Tên đầy đủ/Full name: ................................................................

Tên viết tắt/Name in abbreviation: ..............................................

Địa chỉ của Văn phòng/Address of the Office: ............................

Họ và tên người đứng đầu Văn phòng/Full name of the head of Office/representative: ....

....................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh/Date of birth: .........................................

Quốc tịch/Nationality: ......................... Giới tính/Sex: ................

Số Giấy CMND/Hộ chiếu/ National ID /Passport No: .................

Nơi cấp/Place of issue: ................................................................

Ngày, tháng, năm cấp/Date of issue: ...........................................

Địa chỉ thường trú/Permanent residence: ...................................

......................................................................................................

Nếu được cấp Giấy phép hoạt động nuôi con nuôi nước ngoài tại Việt Nam, tổ chức xin cam kết nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật Việt Nam; tôn trọng truyền thống, văn hoá của Việt Nam; chỉ hoạt động trong phạm vi nội dung của Giấy phép; chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động của Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam.

If we are granted the license to operate in the field of intercountry adoption in Vietnam, our agency commits to strictly comply with Vietnamese Laws; respect the tradition, customs and culture of Vietnam; only operate in field of the license; take full responsibility for all activities of the foreign adoption office in Vietnam.

........., ngày.......... tháng ...... năm ....

Done at.......... ., on....................

NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TỔ CHỨC

HEAD OF AGENCY

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

(Sign, write full name and seal)

>> Xem thêm:  Mẫu biên bản giao nhận con nuôi mới nhất ? Thủ tục làm con nuôi cho người nước ngoài ?