PHỤ LỤC 2 : (Ban hành kèm theo TTLT số 11/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 21/7/2008)

Mặt trước Giấy chứng nhận

BỘ LAO ĐỘNG-TBXH
QUỸ HỖ TRỢ VLNN

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
QUỸ HỖ TRỢ LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC


GIẤY CHỨNG NHẬN
THAM GIA QUỸ

 

Số GCN:

 

Họ và tên:

Ngày, tháng, năm sinh:

Số CMND:

Số Hộ chiếu:

Địa chỉ ở Việt Nam:

Nước đến làm việc:

 

Ngày cấp GCN:

 

 

(Phần lưu tại doanh nghiệp, tổ chức đưa đi hoặc Sở LĐTBXH)


GIẤY CHỨNG NHẬN THAM GIA 
QUỸ HỖ TRỢ VIỆC LÀM NGOÀI NƯỚC

 

Số: GCN:...............................

 

Họ và tên:

Ngày, tháng, năm sinh:

Số CMND:

Số Hộ chiếu:

Địa chỉ ở Việt Nam:

Nước đến làm việc:

 

Ngày …. tháng …. năm ………
Trưởng ban điều hành Quỹ

 

 

 

(Phần cấp cho người lao động)

Mặt sau Giấy chứng nhận

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Phần lưu tại doanh nghiệp, tổ chức đưa đi hoặc Sở LĐTBXH)

NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý
--------------

1. Giấy chứng nhận tham gia Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước là chứng chỉ xác nhận người lao động đứng tên được hưởng các quyền lợi sau:

- Được cung cấp miễn phí giáo trình, tài liệu bồi dưỡng ngoại ngữ, kiến thức cần thiết;

- Được hỗ trợ học phí bồi dưỡng tay nghề, ngoại ngữ, kiến thức cần thiết nếu người lao động là con thương binh, liệt sĩ và người có công hưởng chế độ chính sách ưu đãi, người lao động thuộc diện hộ nghèo, người lao động là người dân tộc thiểu số;

- Được hỗ trợ bồi dưỡng nâng cao tay nghề, ngoại ngữ trong thời gian đầu thực hiện đề án thí điểm đưa lao động đi làm việc tại thị trường đòi hỏi cao về tay nghề, ngoại ngữ;

- Được hỗ trợ rủi ro trong thời gian làm việc ở nước ngoài.

2. GCN có giá trị kể từ khi người lao động nộp tiền đóng góp đến khi hợp đồng lao động kết thúc, kể cả thời gian gia hạn hợp đồng.

3. Người lao động chỉ được Quỹ hỗ trợ theo quy định tại Thông tư này khi tham gia đóng góp Quỹ đầy đủ và được hưởng tối đa một (01) lần cho từng nội dung hỗ trợ đối với mỗi lần đóng góp Quỹ.

4. Bảo quản, giữ gìn GCN cẩn thận, không tẩy xóa, làm hỏng. Nếu mất GCN phải báo cáo cho Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước để được hướng dẫn giải quyết.

(Phân cấp cho người lao động)