Bộ, cơ quan Trung ương …
Chương ...

 

 

ĐÁNH GIÁ HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG NGUỒN LỰC ĐU TƯ PHÁT TRIỂN 
NGÀNH, LĨNH VỰC NĂM 2015 VÀ DỰ TOÁN NĂM 2016

Đơn vị: Triệu đồng

STT

CHỈ TIÊU

DỰ TOÁN 2015

ƯỚC THỰC HIỆN 2015

DỰ TOÁN 2016

 

TNG SỐ

 

 

 

I

Chi NSNN

 

 

 

1

Chi đầu tư XDCB

 

 

 

a

Ngân sách Trung ương

 

 

 

b

Ngân sách địa phương

 

 

 

2

Chi thường xuyên

 

 

 

a

Ngân sách Trung ương

 

 

 

b

Ngân sách địa phương

 

 

 

3

Chi Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình mục tiêu và các chương trình, dự án lớn khác

 

 

 

II

Chi từ nguồn trái phiếu Chính phủ

 

 

 

 

Trong đó: Cho ngành giao thông

 

 

 

 

                Cho lĩnh vực thủy lợi

 

 

 

 

                Cho ngành giáo dục

 

 

 

 

                Cho ngành y tế

 

 

 

III

Chi từ nguồn thu phí, lệ phí, đóng góp,...

 

 

 

IV

Chi đầu tư của các cơ sở ngoài công lập

 

 

 

V

Chi đầu tư khác

 

 

 

 

 

…, ngày ... tháng... năm ...
TH TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)