Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

--------------------------------------------------------------------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

      Ảnh 3x4                                             

GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP THẺ LUẬT SƯ

                        Kính gửi :      Liên đoàn luật sư Việt Nam

                        Đồng kính gửi :  Đoàn luật sư tỉnh/thành phố……………..

 

- Tôi tên là: ……………………………………….………… Nam, Nữ: ……………………..............

- Ngày tháng năm sinh: ………………………………......Nơi sinh :...............................................

- CMND số : .................................cấp ngày...............................tại CA......................................

- Dân tộc :............................Tôn giáo :...............................Ngày vào Đảng: Dự bị.......................

Chính thức :..................Nơi sinh hoạt Đảng hiện nay :..................................................................

- Trình độ chuyên môn :.............................................................................................................

- Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………….................

- Địa chỉ liên lạc: …………………………………………………………………………....................

- Tên Tổ chức hành nghề :.........................................................................................................

- Địa chỉ trụ sở chính:...............................................................................................................

- Điện thoại trụ sở chính: .......................................................Fax :............................................

- Điện thoại di động: ............................................................... Email :.......................................

- Chứng chỉ hành nghề luật sư số : ......………/TP/LS-CCHN cấp ngày ...........…………….........

- Gia nhập Đoàn luật sư theo Quyết định kết nạp số ……..ngày ….tháng …..năm…….của Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh/thành phố…………………………….

- Phí thành viên của Đoàn luật sư và Liên đoàn luật sư: đã hoàn thành nghĩa vụ nộp phí luật sư kể từ ngày gia nhập Đoàn luật sư cho đến ngày…….tháng…….năm………..

Đề nghị Liên đoàn luật sư Việt Nam và Đoàn luật sư tỉnh/thành phố.......................... cho tôi được cấp Thẻ luật sư để hành nghề luật sư theo quy định của pháp luật.

Tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về sự trung thực, chính xác của nội dung giấy đề nghị này và hồ sơ kèm theo.

Xác nhận của BCN Đoàn luật sư......................

Ông/Bà............................................................   

Đã được chấp nhận gia nhập Đoàn luật sư tỉnh/thành phố theo Quyết định số.......................                    

       ...............ngày.........tháng.........năm.............

                               Chủ nhiệm

 

 

....................., ngày.......tháng........năm........

Người đề nghị

(ký và ghi rõ họ tên)

 

 

-------------------------------------------

DỊCH VỤ PHÁP LÝ LIÊN QUAN:
1. Luật sư riêng cho gia đình;

2. Tư vấn pháp luật lĩnh vực dân sự;

3. Tư vấn xử lý nợ cho doanh nghiệp;

4. Dịch vụ Luật sư Riêng cho Cá nhân;

5. Dịch vụ luật sư bào chữa, tranh tụng tại Tòa án;

6. Dịch vụ luật sư tư vấn trực tuyến qua tổng đài 1900.6162