1. Cơ sở pháp lý thành lập hợp tác xã, liên hợp tác xã

  • Luật Hợp tác xã năm 2012;
  • Nghị định số: 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã;
  • Thông tư số: 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/05/2014 quy định hướng dẫn về thành lập hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã.

2. Điều kiện đăng ký thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Để thành lập được hợp tác xã, bạn cần phải đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 24 Luật hợp tác xã 2012 như sau:

"Điều 24. Điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được cấp giấy chứng nhận đăng ký khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh mà pháp luật không cấm;

2. Hồ sơ đăng ký theo quy định tại khoản 2 Điều 23 của Luật này;

3. Tên của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được đặt theo quy định tại Điều 22 của Luật này;

4. Có trụ sở chính theo quy định tại Điều 26 của Luật này."

Điều 7 Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐTcủa Bộ Kế hoạch và Đầu tư : Hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã quy định về đăng ký thành lập hợp tác xã như sau (các phụ lục được ban hành kèm Thông tư này):\

"Khi thành lập hợp tác xã, hợp tác xã gửi tới cơ quan đăng ký hợp tác xã nơi hợp tác xã dự định đặt trụ sở chính 01 bộ hồ sơ đăng ký thành lập hợp tác xã, gồm:

a) Giấy đề nghị đăng ký thành lập hợp tác xã theo mẫu quy định tại Phụ lục I-1;

b) Điều lệ của hợp tác xã được xây dựng theo Điều 21 Luật Hợp tác xã;

c) Phương án sản xuất kinh doanh theo mẫu quy định tại Phụ lục I-2;

d) Danh sách thành viên theo mẫu quy định tại Phụ lục I-3;

đ) Danh sách hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên theo mẫu quy định tại Phụ lục I-4;

e) Nghị quyết của hội nghị thành lập về những nội dung quy định tại Khoản 3 Điều 20 Luật Hợp tác xã đã được biểu quyết thông qua.

2. Nếu hợp tác xã đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Điều 24 Luật Hợp tác xã thì cơ quan đăng ký hợp tác xã cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã cho hợp tác xã trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Hợp tác xã có tư cách pháp nhân, có quyền hoạt động theo nội dung trong giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã. Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký, hợp tác xã được khắc dấu và có quyền sử dụng con dấu của mình.

Trường hợp không cấp giấy chứng nhận đăng ký thì cơ quan đăng ký hợp tác xã thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho hợp tác xã biết."

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục: Phòng tài chính kế hoạch thuộc UBND cấp quận, huyện nơi hợp tác xã có trụ sở chính.

3. Hồ sơ đăng ký hợp tác xã mới

Hồ sơ đăng ký hợp tác xã mới bao gồm:

+ Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh;

+ Điều lệ Hợp tác xã;

+ Số lượng xã viên, danh sách Ban quản trị, Ban kiểm soát hợp tác xã hoặc danh sách hợp tác xã thành viên, Hội đồng quản trị;

+ Biên bản đã thông qua tại Hội nghị thành lập Hợp tác xã.

* Chú ý: Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày hợp tác xã kinh doanh ngành nghề có điều kiện đòi hỏi giấy phép kinh doanh, chứng chỉ hành nghề hay chứng chỉ hợp pháp xác nhận vốn pháp định thì hợp tác xã phải gửi bản sao hợp lệ (có chứng thực của cơ quan cấp hoặc cơ quan công chứng) giấy phép kinh doanh, chứng chỉ hành nghề hoặc chứng chỉ hợp pháp xác nhận vốn pháp định do cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp cho hợp tác xã đối với các ngành nghề đó đến Cơ quan đã cấp Giấy chứng nhận ĐKKD cho hợp tác xã.

4. Trình tự đăng ký hợp tác xã, liên hợp tác xã

Trình tự và thủ tục đăng ký kinh doanh hợp tác xã:

1. Hợp tác xã nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh đã chọn theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Luật Hợp tác xã năm 2003; liên hiệp hợp tác xã nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh theo quy định tại khoản 1 Điều 44 Luật Hợp tác xã năm 2003.
Hợp tác xã có thể gửi hồ sơ đăng ký kinh doanh qua địa chỉ thư điện tử (Email) của cơ quan đăng ký kinh doanh nhưng phải nộp bản chính thức khi đến nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh để cơ quan đăng ký kinh doanh đối chiếu và lưu hồ sơ.

Cơ quan đăng ký kinh doanh không được yêu cầu hợp tác xã nộp thêm bất kỳ giấy tờ nào khác ngoài hồ sơ quy định tại Điều 14 Nghị định này.

2. Cơ quan đăng ký kinh doanh phải trao giấy biên nhận, chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ khi tiếp nhận, không chịu trách nhiệm về những hành vi vi phạm pháp luật của hợp tác xã xảy ra sau đăng ký kinh doanh.

3. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hợp tác xã trong thời hạn 15 ngày (ngày làm việc) kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu có đủ các điều kiện sau đây:

a) Hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ theo quy định tại Điều 14 Nghị định này;

b) Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh mà pháp luật không cấm;

c) Tên của hợp tác xã được đặt theo quy định tại Điều 8, 9, 10 và 11 Nghị định này.

d) Có vốn điều lệ;

Đối với hợp tác xã đăng ký kinh doanh ngành, nghề mà quy định phải có vốn pháp định thì vốn điều lệ hợp tác xã không được thấp hơn vốn pháp định.

đ) Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định.

4. Hợp tác xã có tư cách pháp nhân và có quyền hoạt động theo nội dung đăng ký kinh doanh, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hợp tác xã được khắc dấu và có quyền sử dụng con dấu của mình.

5. Trường hợp hợp tác xã kinh doanh ngành, nghề có điều kiện:

a) Đối với ngành, nghề phải có giấy phép kinh doanh thì hợp tác xã được kinh doanh những ngành, nghề đó kể từ khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh. Việc cấp Giấy phép kinh doanh các ngành, nghề có điều kiện theo quy định của pháp luật được tiến hành độc lập với việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hợp tác xã;

b) Đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện nhưng không cần giấy phép thì hợp tác xã được kinh doanh những ngành, nghề đó kể từ khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật;

c) Đối với ngành, nghề phải có vốn pháp định thì hợp tác xã được kinh doanh những ngành, nghề đó khi hợp tác xã có đủ vốn pháp định theo quy định của pháp luật;

d) Đối với ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì hợp tác xã phải thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Nghị định số 177/2004/NĐ-CP ngày 12 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hợp tác xã năm 2003;

đ) Trong thời hạn 07 ngày (ngày làm việc), kể từ ngày hợp tác xã kinh doanh ngành, nghề có điều kiện đòi hỏi phải có giấy phép kinh doanh, chứng chỉ hành nghề hoặc chứng chỉ hợp pháp xác nhận vốn pháp định thì hợp tác xã phải gửi bản sao hợp lệ giấy phép kinh doanh, chứng chỉ hành nghề hoặc chứng chỉ hợp pháp xác nhận vốn pháp định do cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp cho hợp tác xã đối với các ngành, nghề đó đến cơ quan đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hợp tác xã.

6. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ hoặc tên hợp tác xã được đặt không đúng theo quy định thì cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản cho hợp tác xã biết trong thời hạn 15 ngày (ngày làm việc), kể từ ngày nhận hồ sơ. Thông báo phải nêu rõ nội dung cần sửa đổi và cách thức sửa đổi. Quá thời hạn trên mà không có thông báo thì hồ sơ đăng ký kinh doanh được coi là hợp lệ; trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì phải trả lời bằng văn bản.

5. Mẫu giấy đề nghị đăng ký kinh doanh Hợp tác xã

Theo Luật Hợp tác xã 2012: Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 07 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lý hợp tác xã.

Mẫu giấy đề nghị đăng ký kinh doanh Hợp tác xã là mẫu giấy đề nghị do nhóm cá nhân lập ra và gửi tới Phòng đăng ký kinh doanh của sở kế hoạch và đầu tư để đề nghị về việc đăng ký kinh doanh hợp tác xã. Mẫu giấy đề nghị đăng ký kinh doanh Hợp tác xã phải nêu rõ thông tin của người đăng ký, nội dung đăng ký kinh doanh hợp tác xã, những cam kết của những thành viên hợp tác xã,… Ngoài ra còn là văn bản chứa đựng những thông tin của người đăng ký, nội dung đăng ký kinh doanh hợp tác xã, những cam kết của những thành viên hợp tác xã,…Hơn thế nữa, giấy đề nghị đăng ký kinh doanh Hợp tác xã là căn cứ pháp lý để Cơ quan Nhà nước, chủ thể có thẩm quyền như: Phòng đăng ký kinh doanh của sở kế hoạch và đầu tư chấp thuận cho nhóm cá nhân thực hiện đăng ký kinh doanh hợp tác xã theo quy định của pháp luật.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do – Hạnh phúc

———————-

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ KINH DOANH HỢP TÁC XÃ

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

Tôi là: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)……..Nam/Nữ…….

Chức danh:….

Sinh ngày:……../………./………. Dân tộc:….. Quốc tịch:..

Chứng minh nhân dân (Hoặc hộ chiếu) số:..

Ngày cấp:……../………/…………..Nơi cấp:….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:…

Chỗ ở hiện tại:…

Điện thoại:… Fax:….

Email:…….Website:….

Đại diện theo pháp luật của hợp tác xã:…

Đăng ký kinh doanh hợp tác xã với nội dung sau:

1. Tên hợp tác xã viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa)..

Tên hợp tác xã viết bằng tiếng nước ngoài:..

Tên hợp tác xã viết tắt:….

2. Địa chỉ trụ sở chính:…

Điện thoại:…….. Fax:…..

Email:……. Website:…

3. Ngành, nghề kinh doanh:……

4. Vốn điều lệ (ghi bằng số và chữ)..

– Tổng số vốn đã góp:..

– Vốn góp tối thiểu của một xã viên theo vốn điều lệ.

5. Tên, địa chỉ chi nhánh:

6. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện:

Tôi và xã viên hợp tác xã cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh.

Kèm theo đơn:

Địa danh, ngày….. tháng….. năm……

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA HỢP TÁC XÃ

(Người ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)