CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------

GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN ĐỔI

Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh – SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ THÀNH PHỐ ……….

I. Tôi là:                                             Giới tính:

Chức vụ:

Sinh ngày:                 Dân tộc:                     Quốc tịch:

CMND số:    

HKTT:           

Chỗ ở hiện tại:

Điện thoại:                                        Fax:

Email:                                             Website:

Là đại diện theo pháp luật của công ty:..................

II. Thông tin Công ty được chuyển đổi:

1. Tên Công ty:

2. Tên giao dịch:

3. Tên viết tắt:   

4. Mã số doanh nghiệp số         

5. Địa chỉ trụ sở chính:          

6. Loại hình Công ty:

7. Vốn điều lệ :

8.  Cơ cấu vốn góp của các thành viên trong Công ty:

-  Ông/ Bà ….. sở hữu số cổ phần, phần vốn góp trị giá …. chiếm ….. tổng vốn điều lệ công ty;

9.  Ngành nghề kinh doanh

STT

Ngành nghề kinh doanh

Mã ngành

III.   Thời hạn và điều kiện chuyển tài sản, phần vốn góp của Công ty được chuyển đổi thành tài sản, cổ phần của Công ty chuyển đổi.

- Toàn bộ tài sản, phần vốn góp của Công ty được chuyển đổi sẽ được chuyển thành tài sản và cổ phần của Công ty chuyển đổi.

- Thời hạn chuyển đổi:  Trong vòng … ngày kể từ ngày ký quyết định này.

IV.  Phương án sử dụng lao động

Công ty chuyển đổi sẽ tiếp tục sử dụng toàn bộ lao động đang làm việc cho Công ty được chuyển đổi cũng như tiếp tục kế thừa toàn bộ các Hợp đồng lao động mà Công ty được chuyển đổi đã ký với người lao động.

V.     Thời gian thực hiện chuyển đổi:

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký quyết định này.

Công ty được chuyển đổi chấm dứt tồn tại kể từ ngày Công ty chuyển đổi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới. Công ty chuyển đổi được hưởng mọi quyền và lợi ích hợp pháp đồng thời chịu mọi trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ tài sản khác của Công ty được chuyển đổi.

VI.    Công ty cam kết sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với nội dung thay đổi, chuyển đổi và Luật doanh nghiệp năm 2014.

Tôi cam kết:

- Không thuộc diện quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật Doanh nghiệp;

- Công ty chuyển đổi kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ khác của công ty được chuyển đổi;

- Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh;

Kèm theo giấy đề nghị chuyển đổi:

           …., ngày …    tháng ….. năm ….

- Biên bản họp về việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của … công ty.

- Điều lệ công ty chuyển đổi

- Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp trong công ty.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT    

CỦA CÔNG TY

GIÁM ĐỐC