Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

---------------------------------------------------------------------------------

............................                                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                           

ĐƠN VỊ:……                                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    ..., ngày     tháng     năm 20...

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN KHOẢN

 

Kính gửi: .......................................................Ngân hàng:.......

>> Xem thêm:  Hành vi cạnh tranh không lành mạnh có vi phạm luật sở hữu trí tuệ không ?

Họ và tên: ………………………………..MSCB: ……………

Đơn vị:…………………………………………………………

Số tiền bằng số: ……………………………………….………

Bằng chữ: ………………………………………...……………

Lý do chi tiêu: …………………………………………………

Căn cứ vào hoá đơn số: ……  ngày ….... tháng ……. năm …….

Tên tài khoản thụ hưởng:………………………………………

Tại Ngân hàng:………………………………………...………

Số tài khoản: …………………………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………

>> Xem thêm:  Dịch vụ cung cấp thông tin tài chính của doanh nghiệp

 

 Thủ trưởng đơn vị                      Chủ nhiệm đề tài/dự án                 Người xin thanh toán       

 

 

 

 

KIỂM SOÁT VÀ PHÊ DUYỆT THANH TOÁN

Bằng số: ................................................

Bằng chữ:.....................................................................................................

                                                        .............., ngày......... tháng .........năm..........

>> Xem thêm:  Tư vấn quản trị tài chính cho doanh nghiệp

Phụ trách kế toán                               TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP  

>> Xem thêm:  Tư vấn xây dựng quy chế hoạt động cho doanh nghiệp