1. Mẫu giấy phép xây dựng cho nhà ở riêng lẻ đô thị

Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu giấy phép xây dựng cho nhà ở riêng lẻ đô thị. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ trực tiếp 1900.6162 để được tư vấn, hỗ trợ:

Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.6162

-----------------------------------------------

>> Tải ngay: Mẫu giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị

UBND tỉnh,

TP trực thuộc TW

Cơ quan cấp GPXD...

-------------------

Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------

........, ngày........tháng........ năm ........

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Số: /GPXD

(Sử dụng cho nhà ở riêng lẻ đô thị)

-------------------------

1. Cấp cho: ................................................................................................

- Địa chỉ: ....................................................................................................

Số nhà: .......Đường ....... Phường (xã): .......... Tỉnh, thành phố: ................

2. Được phép xây dựng công trình: (tên công trình)...................................

- Theo thiết kế có ký hiệu:...........................................................................

- Do : .........................................lập

- Gồm các nội dung sau:

+ Vị trí xây dựng (ghi rõ lô đất, địa chỉ): .....................................................

+ Cốt nền xây dựng công trình: ....................................................................

+ Mật độ xây dựng: ............, hệ số sử dụng đất: ..........................................

+ Chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng: ......................................................

+ Màu sắc công trình (nếu có): ....................................................................

+ Diện tích xây dựng (tầng một): ..........................m2

+ Tổng diện tích sàn (bao gổm cả tầng hầm và tầng lửng)........................m2

+ Chiều cao tầng 1:...............................m

+ Chiều cao công trình: ................m; số tầng ...................................................

Đối với khu vực đã có thiết kế đô thị được duyệt thì bổ sung những nội dung theo quy định của Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc.

3. Giấy tờ về quyền sử dụng đất: ....................................................................

4. Giấy phép này có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp; quá thời hạn trên thì phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng.

Nơi nhận:

- Như trên

- Lư­u

..........., ngày ........ tháng .......... năm..........

Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng

(Ký tên, đóng dấu)

(Trang 2)

CHỦ ĐẦU TƯ PHẢI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY:

1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp pháp của các chủ sở hữu liền kề.

2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và Giấy phép xây dựng này.

3. Phải thông báo cho cơ quan cấp phép xây dựng đến kiểm tra khi định vị công trình, xây móng và công trình ngầm (như hầm vệ sinh tự hoại, xử lý nước thải...).

4. Xuất trình Giấy phép xây dựng cho chính quyền sở tại trước khi khởi công xây dựng và treo

5. Khi điều chỉnh thiết kế làm thay đổi nội dung giấy phép xây dựng thì phải đề nghị điều chỉnh giấy phép và chờ quyết định của cơ quan cấp giấy phép xây dựng.

ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP

1. Nội dung điều chỉnh:

2. Thời gian có hiệu lực của giấy phép:

........, ngày ........ tháng .......... năm..........

Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng

(Ký tên, đóng dấu)

2. Mẫu giấy phép xây dựng cấp theo giai đoạn của công trình không theo tuyến

Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu giấy phép xây dựng cấp theo giai đoạn của công trình không theo tuyến. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ trực tiếp 1900.6162 để được tư vấn, hỗ trợ:

Mẫu giấy phép xây dựng cấp theo giai đoạn của công trình không theo tuyến.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.6162

----------------------------------------------------------

>> Tải ngay: Mẫu giấy phép xây dựng cấp theo giai đoạn công trình không theo tuyến

UBND tỉnh,

TP trực thuộc TW

Cơ quan cấp GPXD...

-----------------------

Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------

........, ngày........tháng........ năm ........

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Số: /GPXD

(Sử dụng cấp theo giai đoạn của công trình không theo tuyến)

-------------------------------

1. Cấp cho: ...........................................................................................................

- Địa chỉ: Số nhà: .......Đường ....... Phường (xã): .......... Tỉnh, thành phố: ..........

2. Được phép xây dựng hạng mục công trình: (tên hạng mục công trình)...........

- Theo thiết kế có ký hiệu: ....................................................................................

- Do: (tên tổ chức tư vấn) .................................................................................lập

- Đơn vị thẩm định, thẩm tra (nếu có): .................................................................

- Gồm các nội dung sau:

* Giai đoạn 1:

+ Vị trí xây dựng (ghi rõ lô đất, địa chỉ): ..............................................................

+ Cốt nền xây dựng công trình: .............................................................................

+ Mật độ xây dựng:.............., hệ số sử dụng đất: ..................................................

+ Chỉ giới đường đỏ: ............,chỉ giới xây dựng: .................................................

+ Diện tích xây dựng: ..... m2

* Giai đoạn 2:

+ Tổng diện tích sàn xây dựng: .........m2

+ Chiều cao tầng 1: ....m

+ Chiều cao công trình:...........m

+ Số tầng(ghi rõ số tầng hầm, tầng lửng):....... tầng

+ Màu sắc công trình: ..........................

Đối với khu vực đã có thiết kế đô thị được duyệt thì bổ sung những nội dung theo quy định của Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị.

3. Giấy tờ về đất đai:...................................................

4. Giấy phép này có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp; quá thời hạn trên thì phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng.

Nơi nhận:

- Như trên

- Lư­u

..........., ngày ........ tháng .......... năm..........

Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng

(Ký tên, đóng dấu)

(Trang 2)

CHỦ ĐẦU TƯ PHẢI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY:

1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp pháp của các chủ sở hữu liền kề.

2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và Giấy phép xây dựng này.

3. Phải thông báo cho cơ quan cấp phép xây dựng đến kiểm tra khi định vị công trình, xây móng và công trình ngầm (như hầm vệ sinh tự hoại, xử lý nước thải...).

4. Xuất trình Giấy phép xây dựng cho chính quyền sở tại trước khi khởi công xây dựng và treo biển báo tại địa điểm xây dựng theo quy định.

5. Khi điều chỉnh thiết kế làm thay đổi nội dung giấy phép xây dựng thì phải đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng và chờ quyết định của cơ quan cấp giấy phép xây dựng.

ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP

1. Nội dung điều chỉnh:

2. Thời gian có hiệu lực của giấy phép:

........, ngày ........ tháng .......... năm..........

Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng

(Ký tên, đóng dấu)

3. Mẫu giấy phép xây dựng sử dụng cấp theo giai đoạn của công trình theo tuyến

Công ty luật Minh Khuê ban hành mẫu giấy phép xây dựng sử dụng cấp theo giai đoạn của công trình theo tuyến. Thông tin chi tiết Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp 1900.6162 để được tư vấn, hỗ trợ:

>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.6162

-----------------------------------------------------------

>> Tải ngay: Mẫu giấy phép xây dựng sử dụng cấp theo giai đoạn công trình theo tuyến.

UBND tỉnh,

TP trực thuộc TW

Cơ quan cấp GPXD...

--------------------

Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------

........, ngày........tháng........ năm ........

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Số: /GPXD

(Sử dụng cấp theo giai đoạn của công trình theo tuyến)

----------------------

1. Cấp cho: .....................................................................................................

- Địa chỉ: Số nhà: .......Đường ....... Phường (xã): ..... Tỉnh, thành phố: .........

2. Được phép xây dựng hạng mục công trình: (tên hạng mục công trình)......

- Theo thiết kế có ký hiệu: ............................................................................

- Do: (tên tổ chức tư vấn) .......................................................................lập

- Đơn vị thẩm định, thẩm tra (nếu có): .......................................................

- Gồm các nội dung sau:

* Giai đoạn 1:

+ Vị trí xây dựng (ghi rõ vị trí, địa chỉ): ........................................................

+ Hướng tuyến công trình: .............................................................................

+ Cốt nền xây dựng công trình: ......................................................................

+ Khoảng cách từ cốt 0,00 và khoảng cách đến các công trình đặc thù:..........

+ Chiều sâu công trình (đối với công trình ngầm theo tuyến):

* Giai đoạn 2:

+ Vị trí xây dựng (ghi rõ vị trí, địa chỉ): .........................................................

+ Hướng tuyến công trình: ...............................................................................

+ Cốt nền xây dựng công trình: .......................................................................

+ Khoảng cách từ cốt 0,00 và khoảng cách đến các công trình đặc thù:..........

+ Chiều sâu công trình (đối với công trình ngầm theo tuyến):

3. Giấy tờ về đất đai:........................................................................................

4. Giấy phép này có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp; quá thời hạn trên thì phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng.

Nơi nhận:

- Như trên

- Lư­u

..........., ngày ........ tháng .......... năm..........

Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng

(Ký tên, đóng dấu)

(Trang 2)

CHỦ ĐẦU TƯ PHẢI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY:

1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp pháp của các chủ sở hữu liền kề.

2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và Giấy phép

3. Phải thông báo cho cơ quan cấp phép xây dựng đến kiểm tra khi định vị công trình, xây móng và công trình ngầm (như hầm vệ sinh tự hoại, xử lý nước thải...).

4. Xuất trình Giấy phép xây dựng cho chính quyền sở tại trước khi khởi công xây dựng và treo biển báo tại địa điểm xây dựng theo quy định.

5. Khi điều chỉnh thiết kế làm thay đổi nội dung giấy phép xây dựng thì phải đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng và chờ quyết định của cơ quan cấp giấy phép xây dựng.

ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP

1. Nội dung điều chỉnh:

2. Thời gian có hiệu lực của giấy phép:

........, ngày ........ tháng .......... năm..........

Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng

(Ký tên, đóng dấu)

4. Mẫu giấy phép xây dựng cấp cho các công trình thuộc dự án

Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu giấy phép xây dựng cấp cho các công trình thuộc dự án. Thông tin pháp luật liên quan vui lòng liên hệ trực tiếp 1900.6162 để được tư vấn, hỗ trợ:

Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.6162

----------------------------------------------------

>> Tải ngay: Mẫu giấy phép xây dựng các công trình thuộc dự án

UBND tỉnh,

TP trực thuộc TW

Cơ quan cấp GPXD...

--------------------

Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------

........, ngày........tháng........ năm ........

Giấy phép xây dựng

Số: / GPXD

(Sử dụng cấp cho các công trình thuộc dự án)

1. Cấp cho: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .

- Địa chỉ : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Số nhà: . . . .Đ­ường . . . . . .Phư­ờng (xã): . . . . . .Tỉnh, thành phố: . ...

2. Được phép xây dựng các công trình thuộc dự án: . . . . . . . . . . . . . . .

- Tổng số công trình: (n) công trình

- Công trình số (1-n): .............................

+ Theo thiết kế có ký hiệu: ........................

+ Do: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lập . . . . . . .... . . . . . .

+ Gồm các nội dung sau đây: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. Diện tích xây dựng:……….. . . . . . . . . . . . . . . m2.

. Tổng diện tích sàn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m2.

. Chiều cao tầng 1:.............................................. m

. Chiều cao công trình: . . . . . . . . . . . m . . . . . . . . . số tầng . . . . . . . .

. Trên lô đất: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Diện tích . . . . . . . . .m2

. Cốt nền xây dựng công trình: . . . . . . . . . . . .

. Chỉ giới xây dựng. . . . . . . . . . . . . . . . . . ...............................................

. Mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất .....................................................

. Màu sắc công trình: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. Các nội dung khác: .................................................................................

Tại: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . đư­ờng .. .. . . . . . . . . ................. . . . .

Ph­ường (xã) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Quận (huyện). . . . . ..... . . . . .

Tỉnh, thành phố. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . .

3. Giấy tờ về quyền sử dụng đất: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Ghi nhận các công trình đã khởi công:

- Công trình: ........................................

- Công trình: .........................................

5. Giấy phép có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp; quá thời hạn trên thì phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng.

Nơi nhận:

- Như trên

- Lư­u

..........., ngày ........ tháng .......... năm..........

Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng

(Ký tên, đóng dấu)

(Trang 2)

Chủ đầu tư­ phải thực hiện các nội dung sau đây:

1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trư­ớc pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp pháp của các chủ sở hữu liền kề.

2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu t­ư xây dựng và Giấy phép xây dựng này.

3. Phải thông báo cho cơ quan cấp phép xây dựng đến kiểm tra khi định vị công trình, xây móng và công trình ngầm (nh­ư hầm vệ sinh tự hoại, xử lý nư­ớc thải...).

4. Xuất trình Giấy phép xây dựng cho chính quyền sở tại tr­ớc khi khởi công xây dựng và treo biển báo tại địa điểm xây dựng theo quy định.

5. Khi điều chỉnh thiết kế làm thay đổi nội dung giấy phép xây dựng thì phải đề nghị điều chỉnh giấy phép và chờ quyết định của cơ quan cấp giấy phép xây dựng.

ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP

1. Nội dung điều chỉnh

2. Thời gian có hiệu lực của giấy phép.

........., ngày ...... tháng ...... năm ........

Thủ trư­ởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

5. Mẫu giấy phép xây dựng sử dụng cho nhà ở riêng lẻ nông thôn

Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu giấy phép xây dựng sử dụng cho nhà ở riêng lẻ nông thôn. Quý khách hàng có tham khảo và áp dụng trên thực tiễn:

Mẫu giấy phép xây dựng sử dụng cho nhà ở riêng lẻ nông thôn.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.6162

-----------------------------------------------------------------------------

>> Tải ngay: mẫu giấy phép xây dựng cho nhà ở riêng lẻ nông thôn

UBND huyện ...

UBND xã ....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Số: /GPXD

(Sử dựng cho nhà ở riêng lẻ nông thôn)

-------------------------------

1. Cấp cho (ông/bà): ......................................................................................

- Địa chỉ thường trú: .....................................................................................

2. Được phép xây dựng nhà ở: .......................................................................

- Tại: ................................................................................................................

- Diện tích xây dựng tầng 1: .................................. m2.....................................

- Tổng diện tích sàn xây dựng: ...............................m2..................................

- Chiều cao công trình: .............................. m, số tầng: ...............................

…, ngày…… tháng…… năm……

Chủ tịch UBND xã ...

(ký tên, đóng dấu)

ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP

1. Nội dung điều chỉnh:

2. Thời gian có hiệu lực của giấy phép:

....., ngày ........ tháng .......... năm..........

Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng

(Ký tên, đóng dấu)

(Trang 2)

CHỦ ĐẦU TƯ PHẢI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY:

1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp pháp của các chủ sở hữu liền kề.

2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và Giấy phép xây dựng này.

3. Xuất trình Giấy phép xây dựng cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trước khi khởi công xây dựng.

4. Khi điều chỉnh thiết kế làm thay đổi nội dung giấy phép xây dựng thì phải đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng và chờ quyết định của cơ quan cấp giấy phép xây dựng.

6. Mẫu giấy phép xây dựng tạm áp dụng cho công trình, nhà ở riêng lẻ

Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu giấy phép xây dựng tạm áp dụng cho công trình, nhà ở riêng lẻ. Thông tin chi tiết Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp 1900.6162 để được tư vấn, hỗ trợ: .

>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.6162

>> Tải ngay: Mẫu giấy phép xây dựng tạm

UBND tỉnh,

TP trực thuộc TW

Cơ quan cấp GPXD...

---------------------

Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------

........, ngày........tháng........ năm ........

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TẠM

Số: /GPXD

(Sử dụng cho công trình, nhà ở riêng lẻ)

----------------------------

1. Nội dung tương ứng với nội dung của giấy phép xây dựng đối với các loại công trình và nhà ở riêng lẻ;

2. Công trình được tồn tại đến: ..................

3. Chủ đầu tư phải tự dỡ bỏ, không được bồi thường phần công trình xây dựng theo giấy phép xây dựng tạm khi Nhà nước thực hiện quy hoạch theo thời hạn ghi trong giấy phép được cấp.

4. Giấy phép này có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp; quá thời hạn trên thì phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng.

Nơi nhận: ..........., ngày ........ tháng .......... năm..........

- Như­ trên Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng

- Lưu (Ký tên, đóng dấu)

(Trang 2)

CHỦ ĐẦU TƯ PHẢI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY:

1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp pháp của các chủ sở hữu liền kề.

2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và Giấy phép xây dựng này.

3. Phải thông báo cho cơ quan cấp phép xây dựng đến kiểm tra khi định vị công trình, xây móng và công trình ngầm (như hầm vệ sinh tự hoại, xử lý nước thải...).

4. Xuất trình Giấy phép xây dựng cho chính quyền sở tại trước khi khởi công xây dựng và treo biển báo tại địa điểm xây dựng theo quy định.

5. Khi điều chỉnh thiết kế làm thay đổi nội dung giấy phép xây dựng thì phải đề nghị điều chỉnh giấy phép và chờ quyết định của cơ quan cấp giấy phép xây dựng.

ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP

1. Nội dung điều chỉnh:

2. Thời gian có hiệu lực của giấy phép:

........, ngày ........ tháng .......... năm..........

Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng

(Ký tên, đóng dấu)

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi dựa trên cơ sở những thông tin, dữa liệu mà bạn cung cấp. Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật đất đai qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Liên hệ sử dụng dịch vụ hoặc tư vấn luật đất đai:

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi:

CÔNG TY LUẬT TNHH MINH KHUÊ

Điện thoại yêu cầu dịch vụ tư vấn luật đất đai trực tuyến: 1900.6162

Gửi thư tư vấn miễn phí qua email : Click Đặt câu hỏi tư vấn pháp luật miễn phí qua emai

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật đất đai - Công ty luật Minh Khuê