Phụ lục số 23

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                               ....., ngày...... tháng...... năm ....

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

 

Chúng tôi là:

  • Công ty (tên đầy đủ và chính thức của  công ty ghi bằng chữ in hoa)
  • Giấy phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ số: .....do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày..... tháng.... năm.....
  • Địa chỉ trụ sở chính:................
  • Điện thoại:.......                        Fax:............                            

Đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho công ty được tạm ngừng hoạt động kinh doanh chứng khoán như sau:

>> Xem thêm:  Mẫu đơn đề nghị hưởng BHXH một lần (Mẫu số 14-HSB) cập nhật mới nhất

  • Tên Công ty (tên đầy đủ) đề nghị tạm ngừng........
  • Địa chỉ trụ sở chính.......
  • Ngày dự kiến tạm ngừng:..........
  • Ngày dự kiến trở lại hoạt động......................
  • Lý do tạm ngừng:.....................................

Chúng tôi cam kết và liên đới chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực của nội dung Giấy đề nghị và hồ sơ kèm theo.

 

Hồ sơ gửi kèm:

(Liệt kê đầy đủ)

        (Tổng) Giám đốc

    (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

>> Xem thêm:  Mẫu giấy đề nghị chấp thuận hợp nhất, sáp nhập công ty chứng khoán (Phụ lục 19)