Mẫu số 2

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số:        /GPXD-BGT

Hà Nội, ngày ….. tháng …. năm …..

 

GIẤY PHÉP KINH DOANH XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU XĂNG DẦU

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số …../…../NĐ-CP ngày ... tháng ... năm ... của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số  ……../2014/NĐ-CP ngày……tháng …..năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;

Xét hồ sơ đề nghị cấp/cấp bổ sung, sửa đổi/cấp lại Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu của         (1);

Theo đề nghị của.............................................................................................. (2),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép.................................................................................................... (1)

>> Xem thêm:  Quy định của pháp luật thuế tiêu thụ đặc biệt áp dụng với mặt hàng rượu?

Tên giao dịch đối ngoại:............................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính:...................................................................................................

Số điện thoại:................................................. số Fax:…………………………..………

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:., do...cấp ngày.... tháng.... năm............

Mã số thuế:.................................................................................................................

Được kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu.

Điều 2………………….(1) phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số …../2014/NĐ-CP ngày…… tháng…… năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 3. Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu này có giá trị đến hết ngày…… tháng .... năm ……; (3) thay thế cho Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu số ……/GPXD-BCT ngày ... tháng ... năm ... của Bộ trưởng Bộ Công Thương./.

 

Nơi nhận:
- . …… (1)
- Bộ Tài chính;
- Ngân hàng NN Việt Nam;
- TCHQ - BTC;
- ………;
- Lưu: VT, TTTN, XNK.

BỘ TRƯỞNG
(Ký tên và đóng dấu)

* Chú thích:

(1): Tên doanh nghiệp được cấp Giấy phép.

>> Xem thêm:  Thành lập công ty TNHH 1 thành viên nhập khẩu mặt hàng từ nước ngoài ?

(2): Tên đơn vị trình cấp Giấy phép.

(3): Sử dụng trong trường hợp cấp sửa đổi, bổ sung/cấp lại Giấy phép.

>> Xem thêm:  Thuế hộ kinh doanh cá thể ? Không kinh doanh không hủy giấy phép ?