CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------

 

TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

(Áp dụng cho cá nhân cư trú có thu nhập từ chuyển nhượng vốn, cá nhân chuyển nhượng chứng khoán khai trực tiếp với cơ quan thuế)

 

[01] Kỳ tính thuế: Ngày …. tháng … năm.....

[02] Lần đầu:                                      [03] Bổ sung lần thứ:         

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN, CHUYỂN NHƯỢNG CHỨNG KHOÁN KHAI TRỰC TIẾP.

[04] Tên người nộp thuế:……………..……………………....................................

[05] Mã số thuế:

[06] Địa chỉ: ………………………………...………...…………….…………….............……

[07] Quận/huyện: ........................ [08] Tỉnh/thành phố: .............................................

[09] Điện thoại:……..............…..[10] Fax:….….…….... [11] Email:…..…..........………..

[12] Tên tổ chức khai thay (nếu  có):……………………….........................................

[13] Mã số thuế:

[14] Địa chỉ: ……………………..………………………………………..................………….

[15] Quận/huyện: ................... [16] Tỉnh/Thành phố: ...................................................

[17] Điện thoại: .....................  [18] Fax: .......................... [19] Email: ........................

[20] Tên đại lý thuế (nếu có):………………………………............................................

[21] Mã số thuế:

[22] Địa chỉ: ………………………………………………………………………................…...

[23] Quận/huyện: ................... …..[24] Tỉnh/thành phố: ...............................................

[25] Điện thoại: .................... .…. [26] Fax: ....................... [27] Email: .......................

[28] Hợp đồng đại lý thuế: Số...........................................Ngày:.................................

[29] Hợp đồng chuyển nhượng vốn số: ….………...…..Ngày …..tháng…......…năm …...

[30] Giấy phép đăng ký kinh doanh số: ............................Ngày……tháng …...năm..…..

        Cơ quan cấp: .............................................................Ngày cấp:......................

II. THÔNG TIN CÁ NHÂN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN, CHUYỂN NHƯỢNG CHỨNG KHOÁN KHAI TRỰC TIẾP.

[31] Họ và tên:.........................................................................................................

[32] Mã số thuế: 

[33] Số CMND/hộ chiếu (trường hợp chưa có mã số thuế):............................................

[34] Địa chỉ: ..............................................................................................................

[35] Quận/huyện: .....................[36] Tỉnh/thành phố: ....................................................

[37] Điện thoại:………………….[38] Fax:……...………....[39] Email: ..............................

III. CHI TIẾT TÍNH THUẾ

                                                                                           Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT

Chỉ tiêu

Mã chỉ tiêu

Số tiền

I

Thu nhập từ chuyển nhượng vốn

1

Giá chuyển nhượng

[40]

 

2

Giá vốn của phần vốn chuyển nhượng

[41]

 

3

Chi phí chuyển nhượng

[42]

 

4

Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng vốn [43]=[40]-[41]-[42]

[43]

 

5

Số thuế phải nộp

[44]

 

6

Số thuế được miễn giảm theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần

[45]

 

7

Số thuế còn phải nộp [46]=[44]-[45]

[46]

 

II

Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán khai trực tiếp

1

Giá chuyển nhượng

[47]

 

2

Số thuế phải nộp

[48]

 

3

Số thuế được miễn giảm theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần

[49]

 

4

Số thuế còn phải nộp [50]=[48]-[49]

[50]

 

( Chú ý: Trường hợp cá nhân được miễn, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần, đề nghị nộp Hồ sơ thông báo thuộc diện miễn, giảm thuế theo Hiệp định theo quy định)

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: …………………..

Chứng chỉ hành nghề số:........

…,ngày ......tháng ….....năm …....

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)