1. Người thực hiện công bố thông tin là ai?

Căn cứ quy định tại Luật chứng khoán và Thông tư 96/2020/TT-BTC thì đối tượng phải công bố thông tin gồm các công ty, tổ chức hoạt động trên thị trường chứng khoán và nhà đầu tư. Theo đó:

+ Việc công bố thông tin của tổ chức phải do người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền công bố thông tin thực hiện.

+ Việc công bố thông tin của cá nhân do cá nhân tự thực hiện hoặc ủy quyền cho tổ chức hoặc cá nhân khác thực hiện.

2. Trách nhiệm của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền thực hiện công bố thông tin

Các đối tượng công bố thông tin là tổ chức phải thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin thông qua 01 người đại diện theo pháp luật hoặc 01 cá nhân là người được ủy quyền công bố thông tin của tổ chức đó.

+ Người đại diện theo pháp luật phải chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác và kịp thời về thông tin do người được ủy quyền công bố thông tin công bố. Trường hợp phát sinh sự kiện công bố thông tin mà tất cả người đại diện theo pháp luật và người được ủy quyền công bố thông tin đều vắng mặt thì thành viên giữ chức vụ cao nhất của Ban Điều hành có trách nhiệm thay thế thực hiện công bố thông tin. Trường hợp có hơn 01 người giữ chức vụ cao nhất, các thành viên còn lại của Ban Điều hành phải thực hiện bầu hoặc chỉ định 01 người chịu trách nhiệm công bố thông tin;

+ Tổ chức phải báo cáo, báo cáo lại thông tin về người thực hiện công bố thông tin cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán trong thời hạn 24 giờ kể từ khi việc chỉ định, ủy quyền hoặc thay đổi người thực hiện công bố thông tin có hiệu lực. Nội dung thông tin báo cáo về người thực hiện công bố thông tin bao gồm: Giấy ủy quyền công bố thông tin theo mẫu quy định tại phụ lục I (có đính kèm dưới đây) ban hành kèm theo Thông tư này, Bản cung cấp thông tin theo mẫu quy định tại phụ lục III (có đính kèm dưới đây) ban hành kèm theo Thông tư này.

Nhà đầu tư thuộc đối tượng công bố thông tin là cá nhân có thể tự thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin hoặc ủy quyền cho 01 tổ chức (công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đại chúng, thành viên lưu ký, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam hoặc tổ chức khác) hoặc 01 cá nhân khác thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin như sau:

+ Trường hợp tự thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin, trong lần công bố thông tin đầu tiên, nhà đầu tư cá nhân phải nộp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Bản cung cấp thông tin theo mẫu quy định định tại phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này và có trách nhiệm cung cấp chính xác, kịp thời và đầy đủ thông tin khi có sự thay đổi các nội dung trong Bản cung cấp thông tin nêu trên;

+ Trường hợp ủy quyền công bố thông tin, nhà đầu tư cá nhân phải chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác và kịp thời về thông tin do người được ủy quyền công bố thông tin công bố. Nhà đầu tư có trách nhiệm cung cấp chính xác, kịp thời và đầy đủ thông tin về tình trạng sở hữu chứng khoán của mình và mối quan hệ với người có liên quan (nếu có) cho tổ chức hoặc cá nhân được ủy quyền công bố thông tin để những người này thực hiện nghĩa vụ báo cáo sở hữu, công bố thông tin theo quy định pháp luật;

+ Cá nhân phải báo cáo, báo cáo lại thông tin về người được ủy quyền công bố thông tin cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán trong thời hạn 24 giờ kể từ khi việc ủy quyền công bố thông tin có hiệu lực. Nội dung thông tin báo cáo về người được ủy quyền công bố thông tin bao gồm: Giấy ủy quyền công bố thông tin theo mẫu quy định tại phụ lục II (có đính kèm đưới đây) ban hành kèm theo Thông tư này, Bản cung cấp thông tin theo mẫu quy định tại phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này (trường hợp người được ủy quyền công bố thông tin là cá nhân).

3. Mẫu giấy ủy quyền công bố thông tin của tổ chức

GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
POWER OF ATTORNEY TO DISCLOSE INFORMATION

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

TÊN CÔNG TY
COMPANY’S NAME
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

----------------

Số: ..../GUQ-...
No: .../GUQ-...
Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin*
Power of the attorney to Disclose information*

…, ngày... tháng….năm….
…., month ... day…year…..

 

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To:

- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

I. Bên ủy quyền (sau đây gọi là “Bên A”) (là tổ chức có nghĩa vụ công bố thông tin)/Principal (hereinafter referred to as “Party A” - is a company, organization with obligation to disclose information):

- Tên giao dịch của tổ chức, công ty/ Trading name of organization, company: …..

- Tên quỹ đầu tư chứng khoán đại chúng (trường hợp công ty quản lý quỹ đăng ký người được ủy quyền công bố thông tin cho quỹ đại chúng)/ Name of public securities investment fund (in case the fund management company registers authorized person to disclose information for public fund) …..

- Mã chứng khoán/Securities code:

- Địa chỉ liên lạc/Address:

Điện thoại/Telephone:…………..  Fax: ……………… Email:………….- Website: ………

II. Bên được ủy quyền (sau đây gọi là “Bên B”) /Attorney-in-fact (hereinafter referred to as “Party B”):

- Ông (Bà)/Mr (Ms/Mrs):

- Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.): .............

Ngày cấp/Date of issue........... Nơi cấp/Place of issue

- Địa chỉ thường trú/ Permanent residence:

- Chức vụ tại tổ chức, công ty/ Position in the organization, company:

III. Nội dung ủy quyền (Content of authorization):

- Bên A ủy quyền cho Bên B làm “Người được ủy quyền công bố thông tin” của Bên A/Party B is appointed as the “Authorized person to disclose information” of Party A.

- Bên B có trách nhiệm thay mặt Bên A thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định pháp luật.

Party B, on behalf of Party A, is responsible to perform the disclosure obligations fully, accurately and promptly in accordance with the law.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ….. đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của ...... (Tên tổ chức, công ty, công ty quản lý quỹ)/ This Power of Attorney shall take effect from... until a written notice of revocation is submitted by …..(Name of organization, company/ Name of fund management company).

 

BÊN A / NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
PARTY A/ LEGAL REPRESENTATIVE

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
(Signature, full name and seal)

BÊN B /PARTY B
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)

Tài liệu đính kèmlAttachments:

- Bản cung cấp thông tin người được ủy quyền công bố thông tin theo mẫu tại Phụ lục 3/Curriculum vitae of the authorized person to disclose information as Appendix 03;

Ghi chú: Đối với tổ chức là nhà đầu tư nước ngoài, bên A là người đại diện theo pháp luật được thay thế bằng người đại diện theo thẩm quyền.

Note: For an organisation that is a foreign investor, party A is the legal representative instead of authorised representative.

4. Mẫu giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin của nhà đầu tư cá nhân

GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
POWER OF ATTORNEY TO DISCLOSE INFORMATION

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

CÁ NHÂN
FULL NAME
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

----------------

Số: .../GUQ-...
No: .../GUQ-...
Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin*
Power of the attorney to Disclose information*

…, ngày... tháng …năm….
…., month ... day ….year….

 

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán;
- Tên Công ty đại chúng/công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.

To:

- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange;
- Name of Public company/fund management company.

I. Bên ủy quyền (sau đây gọi là “Bên A”) (là nhà đầu tư cá nhân có nghĩa vụ công bố thông tin)/Principal (hereinafter referred to as “Party A” - is an individual investor with obligations to disclose information)

- Ông (Bà)/Mr (Ms/Mrs):

- Quốc tịch/ Nationality:

- Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.): ....

Ngày Cấp/Date of issue ….. Nơi cấp/Place of Issue.....

- Địa chỉ thường trú/ Địa chỉ liên hệ/Permanent residence/Address:

- Mã số giao dịch (đối với NĐTNN) Trading Code (forforeign investors):

- Các tài khoản giao dịch chứng khoán hoặc Tài khoản lưu ký chứng khoán (nếu có)/The securities trading accounts or depository accounts (if any):

II. Bên được ủy quyền (sau đây gọi là “Bên B”)/ Attorney-in-fact (hereinafter referred to as “Party B”):

a) Trường hợp tổ chức được chỉ định, ủy quyền thực hiện công bố thông tin/ In case an organization is designated, authorized to disclose information:

- Tên tổ chức/ Organisation’s name:

- Địa chỉ trụ sở chính (địa chỉ liên lạc)/tel/fax/email/Head office address (address)/tel/fax/email....

- Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương, ngày cấp... nơi cấp.../ Business Registration Certificate No., License on Operations or equivalent legal documents..., date of issue..., place of issue...

- Họ và tên người đại diện theo pháp luật của tổ chức/Tên của cá nhân mà tổ chức đó chỉ định thực hiện việc công bố thông tin/Namof the legal representative of that organisation/Name of authorized person of that organisation who is directly in charge of information disclosure:

b) Trường hợp cá nhân được ủy quyền thực hiện công bố thông tin/ In case an individual is designated, authorized to disclose information:

- Ông (Bà)/Mr (Ms/Mrs):

- Quốc tịch/Nationality:

- Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.): .........................................

Ngày Cấp/Date of issue.... Nơi cấp/Place of issue...

- Địa chỉ thường trú/Permanent residence/:

- Số điện thoại/Telephone number:

- Nghề nghiệp, nơi công tác, địa chỉ nơi công tác/ Occupation: .... at: .... working address:...

- Chức vụ tại tổ chức, công ty nơi công tác/Position in the organization/ company:

III. Nội dung ủy quyền (Content of authorization):

Bằng giấy ủy quyền này: Bên A ủy quyền cho bên B làm “Người công bố thông tin của bên A”. Bên A có trách nhiệm cung cấp thông tin về giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của mình cho bên B và chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, kịp thời, chính xác đối với thông tin cung cấp cho bên B. Bên B có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin liên quan đến các giao dịch của bên A theo quy định pháp luật/By this authorization: Party A authorizes Party B to perform “information disclosure for Party A ”. Party A shall provide information on share/fund certificate transactions to Party B and be responsible for the completeness, timeliness and accuracy of the information provided to Party B. Party B shall perform the obligations of information disclosure relating to the transactions of party A in accordance with the law.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày/This Power of Attorney shall take effect from ...... đến ngày/to…… hoặc đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của bên A/until a written notice of revocation is submitted by Party A.

 

BÊN A /PARTY A
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)

BÊN B /PARTY B
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu là tổ chức)
(Signature, full name and seal- in case of organisation)

5.  Bản cung cấp thông tin

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
----------------

…., ngày.... tháng ... năm….
…., day .... month .... year….

BẢN CUNG CẤP THÔNG  TIN/ CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To:

- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên /Full name:

2/ Giới tính/Sex:

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth:

4/ Nơi sinh/Place of birth:

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.): ......................

Ngày cấp/Date of issue ........ Nơi cấp/Place of issue......................................

6/ Quốc tịch/Nationality:

7/ Dân tộc/Ethnic:

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence:

9/ Số điện/Telephone number:

10/ Địa chỉ email/Email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation’s name subject to information disclosure rules:

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information disclosure:

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies:

14/ Số CP nắm giữ: ...........................................  chiếm .................... % vốn điều lệ, trong đó/ Number of owning shares ...................................................................... , accounting for ....% of charter capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/Owning on behalf of (the State/strategỉc investor/other organisation):

+ Cá nhân sở hữu/ Owning by Individual:

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /List of affiliated persons of declarant:

_________________________

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019.

 

 

Stt

No.

Mã CK Securities symbol

Họ tên

Name

Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)

Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)

Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relationship with the company/ internal person

Loại hình Giấy NSH (*)

(CMND/ Passport/

Giấy ĐKKD) Type of documents( ID/Passport/ Business Registration Certificate)

Số Giấy NSH (*)/ NSH No.

Ngày cấp Date of issue

Nơi cấp Place of issue

Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address l Head office address

Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ

Percent age of shares owned at the end of the period

Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person

Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person

Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)

Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in posession of a NSH No. and other notes)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

 

Nguyễn Văn A

xxxxxxx

Chủ tịch HĐQT

Chairman of the Board of Directors

 

CMND

ID

024123456

17/12/2015

HCM City’s Public Security

16 Võ Văn Kiệt, Distric 1, HCMC

 

 

01/01/2020

15/05/2020

Miễn nhiệm Dismissed

 

1.01

 

Nguyễn Thị B

yyyyyyy

 

Vợ

wife

CMND

ID Card No.

025123456

11/05/2016

HCM City’s Public Security

1 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, District 1, HCMC

 

 

04/05/2018

 

 

 

1.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

Nguyễ n Văn C

zzzzzzzz

Kế toán trưởng Chief Accountant

 

CMND

ID Card No.

020123456

11/02/2011

Public Security

 

 

 

14/03/2020

 

Bổ nhiệm Appointed

 

....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.2

5

 

Nguyễ n Thị D

 

 

Con

Child

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No ID Card

15.2

6

 

Công ty Cổ phần ABC

 

 

Tổ chức có liên quan Related organisation

GCNĐKD N Business Registrar on

Certificate

30123456

15/10/2014

 

 

 

 

15/04/2020

 

Bổ nhiệm

Appointed

Nguyễn Văn c là thành viên HĐQT CTCP ABC Board

member

 

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/Related interest with public company, public fund (if any):

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ Interest in conflict with public company, public fund (if any):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.

 

 

NGƯỜI KHAI /
DECLARANT

(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)

Trên đây là tư vấn của chúng tôi.  Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900 6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê