Mẫu giấy xác nhận đang tham gia bảo hiểm xã hội (Mẫu số 308)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..., ngày ... tháng ... năm 20………

GIẤY XÁC NHẬN
ĐANG THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI

Kính gửi: …………………………………………………….

(gửi thủ trưởng đơn vị nơi đang làm việc)

Tôi tên là: ……………………………………; CMND số: ………………………….

Chức danh: ……………………………………………………………………………

Hiện đang làm việc tại: ……………………………..……… Đóng BHXH tại BHXH...................................

Số sổ BHXH: ………………………………………………………………………………

>> Xem thêm:  Công ty luật, văn phòng luật tư vấn pháp luật miễn phí tại Tuyên Quang

Đề nghị đơn vị xác nhận tôi đang tham gia BHXH tại đơn vị.

Lý do xác nhận: ……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….

Xác nhận của đơn vị:
(Ký tên, đóng dấu)

Người đề nghị
(Ký rõ họ tên)

 

 

 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN BHXH (xác nhận đến tháng đóng đủ tiền BHXH)

CƠ QUAN BHXH: ……………………………………

Xác nhận: Ông (Bà): …………………………………………………………………. …..

Hiện đang tham gia BHXH từ tháng …..… năm …..… đến tháng ..…… năm …..............

Số sổ BHXH: ………………………………………………………………………………

>> Xem thêm:  Công ty luật, văn phòng luật tư vấn miễn phí tại Vĩnh Long

..., ngày ….. tháng ….. năm 20….
GIÁM ĐỐC BHXH

 

 

 

>> Xem thêm:  Công ty luật, văn phòng luật sư tư vấn pháp luật miễn phí tại Vĩnh Phúc