Mẫu giấy xác nhận đang tham gia bảo hiểm xã hội (Mẫu số 308)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..., ngày ... tháng ... năm 20………

GIẤY XÁC NHẬN
ĐANG THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI

Kính gửi: …………………………………………………….

(gửi thủ trưởng đơn vị nơi đang làm việc)

Tôi tên là: ……………………………………; CMND số: ………………………….

Chức danh: ……………………………………………………………………………

Hiện đang làm việc tại: ……………………………..……… Đóng BHXH tại BHXH...................................

Số sổ BHXH: ………………………………………………………………………………

Đề nghị đơn vị xác nhận tôi đang tham gia BHXH tại đơn vị.

Lý do xác nhận: ……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….

Xác nhận của đơn vị:
(Ký tên, đóng dấu)

Người đề nghị
(Ký rõ họ tên)

 

 

 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN BHXH (xác nhận đến tháng đóng đủ tiền BHXH)

CƠ QUAN BHXH: ……………………………………

Xác nhận: Ông (Bà): …………………………………………………………………. …..

Hiện đang tham gia BHXH từ tháng …..… năm …..… đến tháng ..…… năm …..............

Số sổ BHXH: ………………………………………………………………………………

..., ngày ….. tháng ….. năm 20….
GIÁM ĐỐC BHXH