TỔNG CỤC THUẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

General Department of Taxation

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM

Cục Thuế......................................................

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tax Department of.......................

Independence – Freedom – Happiness

Số (No.):

-----------------------------------

 

..........................., ngày (day) .............tháng (month) ............năm (year) ..............

 

GIẤY XÁC NHẬN THUẾ THU NHẬP ĐÃ NỘP TẠI VIỆT NAM

ĐỐI VỚI THU NHẬP TỪ TIỀN LÃI CỔ PHẦN, LÃI TIỀN CHO VAY,

TIỀN BẢN QUYỀN HOẶC PHÍ DỊCH VỤ KỸ THUẬT

CERTIFICATE OF TAX PAID ON DIVIDEND, INTEREST, ROYALTY OR TECHNICAL FEE

 

            Cục Thuế tỉnh/thành phố.................................xác nhận đã thu (và/hoặc miễn, giảm) số thuế thu nhập của đối tượng nộp thuế dưới đây đối với thu nhập từ:

            The Tax Department of...........................certifies that it has received (and/or granted the exemption, the reduction of) the income tax amount from (to) the following taxpayer in respect of income on:

Tiền lãi cổ phần *  Lãi tiền cho vay  * Tiền bản quyền  *   Phí dịch vụ kỹ thuật  *

Dividend                         Interest                   Royalty                      Technical fee

>> Xem thêm:  Sở hữu trí tuệ là gì ? Phương thức bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ hiện nay

 

Đối tượng thực hưởng (beneficial owner)

Tên (Name):..................................................................................................................

Địa chỉ (kinh doanh hoặc nơi cư trú):............................................................................

Address (of business or resident place)

Mã số thuế (hoặc chứng minh thư/hộ chiếu):.................................................................

Tax identification number (or I.D card/passport)

 

 

Đối tượng được uỷ quyền nhận thu nhập (trong trường hợp không phải là đối tượng thực hưởng)

Designated person as beneficiary (other than the beneficial owner)

>> Xem thêm:  Tác phẩm công bố sau khi tác giả mất có được bảo hộ quyền tác giả không ?

Tên (Name):................................................................................................................

Địa chỉ (kinh doanh hoặc nơi cư trú):...........................................................................

Address (of business or resident place)

Mã số thuế (hoặc chứng minh thư/hộ chiếu):..............................................................

Tax identification number (or I.D card/passport)

 

Đối tượng trả thu nhập (Income payer)

Tên (Name):..................................................................................................................

Địa chỉ (kinh doanh hoặc nơi cư trú):.............................................................................

Address (of business or resident place)

Mã số thuế (hoặc chứng minh thư/hộ chiếu):...............................................................

>> Xem thêm:  Tư vấn thủ tục đăng ký bản quyền tác giả ? Khai thác bản quyền tác giả

Tax identification number (or I.D card/passport)

Lý do chi trả thu nhập (reason for which the payment is made):

.....................................................................................................................................

Thu nhập chịu thuế

Taxable income

Số thuế phải nộp

Tax payable

Số thuế đã nộp*

Tax paid

Ngày nộp

Due date

 

Tổng số thuế phải nộp

Total of tax payable

Số thuế thực phải nộp

Actual tax due

Số thuế được miễn giảm

Exempted or reduced amount of tax

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Số thuế đã nộp bằng chữ (Tax paid amount in words):…………………………………...

……………………………………………………………………………...............………….....

CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ..............

         Director of Tax Department of................

(Ký, ghi rõ họ tên, và đóng dấu)(Sign, name and seal)

 

>> Xem thêm:  Tư vấn thủ tục đăng ký bản quyền ca khúc tự sáng tác ?