CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------***------
 

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG VỐN

Hôm nay, ngày .....tháng .....năm 20.... tại trụ sở Công ty Cổ Phần ……….. ở Số …………….., Hà Nội .

Hội đồng cổ đông Công ty  gồm:

 1. ……….  - Tổng Giám đốc

2. ……….. - Cổ đông chuyển nhượng

3. …….…..- Cổ đông xin góp vốn 

Nội dung: Cùng nhau thoả thuận và nhất trí:

Bên chuyển nhượng:

1.1 Ông ………., số chuyển nhượng: ……… đồng chiếm …….. cổ phần.

1.2Ông ……….., số chuyển nhượng: …….. đồng chiếm …… cổ phần.

1.3 Bà ………, số chuyển nhượng: …… đồng chiếm …….. cổ phần.

Bên nhận chuyển nhượng:

Ông …………… nhận chuyển nhượng từ phần vốn rút của:

+ Ông ………… là ………… đồng chiếm ….. cổ phần;

+ Bà ……….. là …….. đồng chiếm ………. cổ phần.  

- Ông ………… nhận chuyển nhượng từ phần vốn rút của Ông …….. là 1.500.000.000 đồng chiếm …… cổ phần.

- Bà ……….. cam kết không có bất cứ khiếu kiện gì về phần vốn rút bớt của mình.

- Ông ……….. cam kết không có bất cứ khiếu kiện, khiếu nại gì về việc rút vốn và chấm dứt tư cách cổ đông công ty

Thời điểm thanh toán giữa bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng là ………..  

Kể từ thời điểm các bên thực hiện việc chuyển nhượng phần vốn góp theo thoả thuận thì Ông ………….. chấm dứt tư cách cổ đông góp vốn Công ty Cổ Phần ………………...

Kết luận:

Hợp đồng chuyển nhượng vốn được tất cả các cổ đông thông qua và nhất trí tán thành.  Hợp đồng có hiệu lực từ ngày ký.

Bên Chuyển Nhượng:                                            Bên Nhận Chuyển Nhượng:

     Xác nhận của Công ty:


---------------------------------------------------------

THAM KHẢO VÀ DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN: