1. Mẫu hợp đồng đặt cọc thông dụng mới nhất

Công ty Luật Minh Khuê hướng dẫn soạn hợp đồng đặt cọc theo quy định của pháp luật hiện hành.

1. Giới thiệu mẫu hợp đồng đặt cọc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

=====o0o=====

HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC

Hôm nay, ngày............tháng.......năm.........., tại , Các Bên gồm:

BÊN ĐẶT CỌC (BÊN A): Bao gồm

Ông:……….......................

Sinh ngày

:

CMND số

:

………… do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày… tháng… năm….

Hộ khẩu thường trú:

Bà:....................................

Sinh ngày

:

CMND số

:

………… do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày… tháng… năm….

Hộ khẩu thường trú:
BÊN NHẬN ĐẶT CỌC (BÊN B): Bao gồm

Ông:……….......................

Sinh ngày

:

CMND số

:

………… do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày… tháng… năm….

Hộ khẩu thường trú:

Bà:....................................

Sinh ngày

:

………..

CMND số

:

HK thường trú

:

Ông….....................................và Bà..........................................là vợ chồng theo Giấy chứng nhận kết hôn số:…….. do UBND ….. cấp ngày… tháng… năm…..;

XÉT RẰNG:

Bên B là chủ sở hữu quyền sử dụng đất và tài sản trên đất là ngôi nhà..........tầng tại Số...ngõ......đường...,Phường...,Quận......,Tp........ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số........ngày........tháng.....năm........

Bên B có nhu cầu chuyển nhượng và Bên A có nhu cầu nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất nói trên.

Sau khi trao đổi, thỏa thuận, Hai Bên đồng ý ký kết Hợp đồng đặt cọc (sau đây gọi tắt là “Hợp Đồng”) để đảm bảo ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất nói trên và thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng này, với các điều khoản và điều kiện dưới đây:

ĐIỀU 1: TÀI SẢN ĐẶT CỌC

Bên A đặt cọc cho Bên B bằng tiền mặt với số tiền là ...........................VNĐ (Bằng chữ: ....................................................................).

Số tiền đặt cọc nói trên được Bên A giao cho Bên B làm 01 (một) lần bằng tiền mặt, tại thời điểm ký Hợp Đồng này. Việc giao nhận tiền đặt cọc được các bên ký xác nhận bằng biên bản và là một phần không tách rời của Hợp Đồng.

ĐIỀU 2: MỤC ĐÍCH ĐẶT CỌC

Mục đích đặt cọc quy định tại Điều 1 của Hợp Đồng này là để đảm bảo cho việc ký kết Hợp Đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại Số...ngõ......đường...,Phường...,Quận......,Tp......... giữa Bên A và Bên B thực hiện nghĩa vụ mà các bên cam kết theo quy định hợp đồng này.

ĐIỀU 3: ThỜI HẠN ĐẶT CỌC:

Thời hạn đặt cọc là: ..................,kể từ ngày...............tháng............năm...............;

Khi kết thúc thời gian đặt cọc trên, ngày tiếp theo hai bên phải tiến hành ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại Văn phòng công chứng.................trừ trường hợp ngày tiếp theo đó là ngày chủ nhật hoặc ngày lễ, tết hoặc các bên có thỏa thuận khác.

ĐIỀU 4: THÔNG TIN VÀ GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN TRÊN ĐẨT

3.1. Thửa đất.

Thửa đất số:..........................tờ bản đồ địa chính số:......................;

Địa chỉ: Số.......ngõ......đường.......,Phường........,Quận......,Tp............... ;

Diện tích:....................m2;

Hình thức sử dụng: Riêng;

Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị;

Thời hạn sử dụng: Lâu dài

Nhà ở.

Địa chỉ: Số.......ngõ......đường.......,Phường........,Quận......,Tp............... ;

Diện tích xây dưng:...............m2;

Diện tích sàn:.........m2;

Số tầng:

3.2. GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG

Giá chuyển nhượng: ................................VNĐ (Bằng chữ: ...................................................................................).

ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

Được nhận và quản lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cho đến khi hoàn tất thủ tục sang tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất từ Bên B sang Bên A;

Nhận lại và sở hữu tài sản đặt cọc và một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc trong trường hợp Bên B từ chối việc giao kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất hoặc thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng này (mục đích đặt cọc không đạt được);

Thanh toán đầy đủ tiền đặt cọc cho Bên B tại thời điểm ký kết hợp đồng đặt cọc;

Phối hợp chặt chẽ với Bên B trong việc làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất khi hết Thời hạn đặt cọc đồng thời chịu các khoản thuế và chi phí có liên quan theo thỏa thuận của các bên trong Hợp Đồng này;

Các quyền và nghĩa vụ có liên quan khác theo quy định của pháp luật và thỏa thuận của các bên.

ĐIỀU 6: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

Được Bên A thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền đặt cọc theo thỏa thuận trong Hợp đồng này;

Giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cho Bên A quản lý;

Phối hợp chặt chẽ với Bên A trong việc làm thủ tục sang tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của Căn Hộ từ Bên B sang Bên A theo quy định của pháp luật, đồng thời chịu các khoản thuế và chi phí có liên quan theo thỏa thuận của các bên trong Hợp Đồng này.

Trả lại tài sản đặt cọc và một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc cho Bên A trong trường hợp Bên B từ chối việc giao kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất hoặc thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng này (mục đích đặt cọc không đạt được);

Các quyền và nghĩa vụ có liên quan khác theo quy định của pháp luật và thỏa thuận của các bên.

ĐIỀU 8: CAM ĐOAN VÀ BẢO ĐẢM CỦA CÁC BÊN

Bên A và Bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan và bảo đảm sau đây:

Việc giao kết Hợp Đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bên nào lừa dối hoặc ép buộc đối với bên kia;

Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp Đồng này;

Bên A cam kết số tiền dùng để đặt cọc nói trên có nguồn gốc hợp pháp;

Bên B cam kết quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trên thuộc sở hữu hợp pháp của Bên B và Bên B là chủ sở hữu duy nhất. Tại thời điểm ký Hợp Đồng này, Bên B chưa ký bất kỳ thỏa thuận, cam kết nào liên quan đến việc chuyển thế chấp, bảo lãnh để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ, chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất nói trên với bất kỳ bên thứ ba nào;

Bên B cam kết chỉ có một bản gốc duy nhất các giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

ĐIỀU 9: PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Mọi tranh chấp phát sinh từ việc ký kết và thực hiện Hợp Đồng này trước hết phải được giải quyết thông qua thương lượng giữa các bên. Trường hợp không tự giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu Toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 10: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp Đồng này.

Mọi sửa đổi, bổ sung đối với bất kỳ điều khoản nào của Hợp Đồng này đều phải được các bên thống nhất và lập thành văn bản. Văn bản sửa đổi, bổ sung Hợp Đồng là một phần không tách rời của Hợp Đồng.

Hợp đồng có hiệu lực từ kể từ ngày các bên cùng ký và được công chứng/làm chứng bởi…...

Hợp Đồng này được lập thành 02 (Hai) bản gốc, có nội dung và giá trị pháp lý như nhau, mỗi Bên giữ 01 (một) bản để thực hiện.

BÊN A

(Ký và ghi rõ Họ và Tên)

BÊN B

(Ký và ghi rõ Họ và Tên)

2. Giới thiệu bên bản giao nhận tiền đặt cọc:

>> Tải ngay: Mẫu biên bản giao nhận tiền đặt cọc

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------***-----------

BIÊN BẢN GIAO NHẬN TIỀN ĐẶT CỌC

Số: …./20...../THNC

Hôm nay, ngày …. Tháng… năm 20….; tại Hà Nội, Chúng tôi gồm :

BÊN A: BÊN NHẬN TIỀN ĐẶT CỌC (Sau đây được gọi là "Bên A")

Ông:

CMND số:

Hộ khẩu:

Và vợ:

CMND số:

Hộ khẩu:

Là đồng sở hữu căn hộ số:......., tầng........., nhà .... , Khu đô thị ................., quận..........., thành phố............

BÊN B: BÊN GIAO TIỀN ĐẶT CỌC (Sau đây được gọi là "Bên B")

Ông:

CMND số:

Hộ khẩu:

Và vợ:

CMND số:

Hộ khẩu:

Hai bên đã tiến hành lập Biên bản giao nhận tiền đặt cọc theo Thoả thuận đặt cọc chuyển nhượng quyền sở hữu căn hộ số …/ …./THNC, ngày …/…/20… mà hai bên đã ký kết, với nội dung như sau:

1. Bên A đã nhận dủ số tiền đặt cọc do Bên B giao là: .......000.000 đồng (...... triệu đồng chẵn).

2. Lý do đặt cọc: Thực hiện theo đúng quy định tại Điều 3 của Thoả thuận đặt cọc.

3. Số tiền đặt cọc này sẽ được trừ vào số tiền thanh toán lần thứ nhất theo quy định tại điểm a khoản 4.3 Điều 4 của Thoả thuận đặt cọc.

4. Biên bản giao nhận tiền đặt cọc này được lập thành 02 bản giống nhau, mỗi bên giữ 01 bản để làm bằng chứng cho việc thực hiện Thoả thuận đặt cọc chuyển nhượng quyền sở hữu căn hộ số:...... , ngày ....../....../20...

BÊN NHẬN ĐẶT CỌC

BÊN ĐẶT CỌC

Mọi vướng mắc pháp lý hoặc yêu cầu dịch vụ vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến: 1900.0159 . Rất mong nhận được sự hợp tác. Trận trong./.

>> Xem thêm:  Hỏi về thanh toán tiền mua tài sản cố định cho công ty?

2. Mẫu Hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất, ô tô

Quan hệ mua bán hàng hóa trong nền kinh tế thị trường rất phát triển, việc đặt cọc thể hiện cam kết giữa các bên về việc mua bán hàng hóa này sẽ được triển khai trong tương lai:

Mẫu Hợp đồng đặt cọc mua bán

Luật sư tư vấn quy định pháp luật về đặt cọc, gọi: 1900.0159

-------------------------------

>> Tải ngay: Mẫu hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất, ô tô

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

……….***……….

HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC MUA BÁN …...……

Căn cứ theo sự thỏa thuận của hai bên:

Hôm nay, ngày………tháng………năm………, Chúng tôi gồm có:

BÊN BÁN ( Gọi tắt là bên A )

  • ÔNG :……………………..………....................Sinh năm: ..…………….…..…...
  • Số CMND:…………………..............................Cấp ngày: ..….……..……….…..
  • Hiện thường trú tại:..………………………..……….............….….………………
  • Và Bà :………………………..………...............Sinh năm: ..……….….…....…....
  • Số CMND: …………………..............................Cấp ngày: ..………..……..….….
  • Hiện thường trú tại: ..………………………..……….................….…………........

BÊN MUA ( Gọi tắt là bên B )

  • ÔNG :……………………..……….....................Sinh năm: ..…………….…..…...
  • Số CMND:…………………................................Cấp ngày:....…...…..……….…..
  • Hiện thường trú tại:..………………………..……….............….….………………

Sau khi hai bên bàn bạc và nhất trí việc mua bán.............................................với những điều khoản sau:

ĐIỀU 1: Bên A đồng ý bán: ..............................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Cho bên B với số tiền là: ..................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Với diện tích ngang….....(m), dài……(m). Tổng diện tích…....( m2 ), DTSD:……( m2 ).

ĐIỀU 2: Bên B đồng ý mua..............................................kể trên theo giá thỏa thuận với bên A và được chia làm.....................đợt, thanh toán bằng tiền mặt như sau:

Đợt : Sau khi ký hợp đồng mua bán ...................................... giữa 2 bên thì bên B đặt cọc trước cho bên A số tiền là:

....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Đợt :.............................................................................................................

....................................................................................................................

Đợt : Sau khi hoàn tất hồ sơ tại Phòng công chứng thì bên B giao tiếp số tiền cho bên A trong ngày là:

.....................................................................................................................

......................................................................................................................

Đợt : Sau khi hoàn tất việc đóng thuế trước bạ và có biên nhận đăng bộ cho bên B, thì bên B phải trả hết số tiền còn lại cho bên A là:

.....................................................................................................................

......................................................................................................................

ĐIỀU 3: TRÁCH NHIỆM CỦA MỖI BÊN

Bên A: Có trách nhiệm giúp đỡ cho bên B lo các giấy tờ thủ tục để làm trước bạ sang tên lại cho bên B và giao nhà và đất cho bên B vào ………......…….………….………..

Bên B: Có trách nhiệm cùng với bên A tiến hành thủ tục trước bạ sang tên để sớm được hoàn thành và có bổn phận trả số tiền theo những điều khoản đã nêu ở điều 2.

ĐIỀU 4: ĐIỀU KHOẢN CAM KẾT CHUNG

- Trong quá trình thực hiện việc mua bán, nếu có trở ngại gì thì hai bên cùng nhau bàn bạc giải quyết, không được đơn phương sửa đổi hay hủy bỏ hợp đồng mua bán này, nếu bên nào gây thiệt hại cho bên kia thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật Nhà nước.

- Trong quá trình thực hiện việc mua bán mà bên A thay đổi ý kiến không bán nữa thì phải bồi thường gấp 2 lần số tiền mà bên B đã đặt cọc.

- Ngược lại nếu bên B thay đổi ý kiến không mua nữa thì số tiền đặt cọc coi như mất không được quyền đòi lại.

- Bản hợp đồng này có giá trị ……….………………….

-Hai bên đã đọc kỹ hợp đồng và đồng ý ký tên.

-Chữ ký của hai bên A và B điều có giá trị trên mặt pháp lý.

-Hợp đồng này gồm hai bản ( mỗi bản gồm 02 trang ), mỗi bên giữ 01 bản.

-Bên B được quyền chỉ định người đứng tên trên hợp đồng công chứng mua bán.

*Ghi chú:

-Bên ……. chịu thuế thu nhập cá nhân, bên …….. chịu thuế trước bạ.

-Giá bán ghi trên hợp đồng công chứng ............................................................................

-Thời gian ký công chứng mua bán ...................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

BÊN MUA BÊN BÁN

NGƯỜI LÀM CHỨNG

BIÊN NHẬN NHẬN TIỀN

Hôm nay, ngày………….tháng………….năm…………..

Đợt: .........................................................................................................................

..................................................................................................................................

NGƯỜI GIAO TIỀN NGƯỜI NHẬN TIỀN

>> Xem thêm:  Giải thích các mã ký hiệu về loại đất thể hiện trên bản đồ địa chính, mảnh trích đo địa chính (ONT, BHK, ODT, LUC, TMD...)

3. Mẫu hợp đồng đặt cọc về quyền sử dụng của đất và tài sản gắn liền mới nhất

Luật Minh Khuê cung cấp mẫu hợp đồng đặt cọc về quyền sử dụng của đất và tài sản gắn liền mới nhất theo quy định pháp luật hiện nay:

Mẫu hợp đồng đặt cọc về quyền sử dụng của đất và tài sản gắn liền mới nhất

Luật sư tư vấn hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất, gọi: 1900.0159

----------------------------------

>> Tải ngay: Mẫu hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------***--------

HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC

(V/v Mua bán nhà, đất)

Hôm nay, ngày …tháng … năm 20…. tại ……………. …………………………………..…

……………………………………………………………………………………………………..

TP Hà Nội, chúng tôi gồm có:

I. Bên đặt cọc (sau đây gọi là Bên A):

Ông (Bà): ………………………………………………………………………………..................

Sinh ngày: ………………………………………………………………………………………….

Chứng minh nhân dân số: ………………………..cấp ngày ………………tại………………..

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….....

II. Bên nhận đặt cọc (sau đây gọi là Bên B):

Họ và tên chủ hộ:………………………………………………………………………..................

Sinh ngày: ………………………………………………………………………………………….

Chứng minh nhân dân số: ………………………..cấp ngày ………………tại…………………

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………...

Các thành viên của hộ gia đình bên bán (bên B):

Ông (Bà): ………………………………………………………………………………..................

Sinh ngày: ………………………………………………………………………………………….

Chứng minh nhân dân số: ………………………..cấp ngày ………………tại…………………

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………...…...

Ông (Bà): ………………………………………………………………………………..................

Sinh ngày: ………………………………………………………………………………………….

Chứng minh nhân dân số: ………………………..cấp ngày ………………tại…………………

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………...

III. Cùng người làm chứng:

1.Ông(Bà): ……………………………………………………………………………..................

Sinh ngày: ………………………………………………………………………………………….

Chứng minh nhân dân số: ………………………..cấp ngày ………………tại…………………

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………...

2.Ông(Bà): ……………………………………………………………………………..................

Sinh ngày: ………………………………………………………………………………………….

Chứng minh nhân dân số: ………………………..cấp ngày ………………tại…………………

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………...

IV. Hai bên đồng ý thực hiện ký kết Hợp đồng đặt cọc với các thỏa thuận sau đây:

ĐIỀU 1:TÀI SẢN ĐẶT CỌC

Bên A đặt cọc cho bên B bằng tiền mặt với số tiền là:………… ……………………………

Bằng chữ:…………………………………………………………………………………………..

ĐIỀU 2: THỜI HẠN ĐẶT CỌC

Thời hạn đặt cọc là: …………………….…, kể từ ngày …… tháng ………. năm 2010

ĐIỀU 3: MỤC ĐÍCH ĐẶT CỌC

1.Bằng việc đặt cọc này Bên A cam kết mua đất của bên B tại ………………...................

……………………………………………………………………………………………………...

Bên B nhận tiền đặt cọc và cam kết sẽ bán đất thuộc sở hữu hợp pháp và không có bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến mảnh đất mà bên B giao bán cho bên A tại : ……………………………..

…………………………….……………………….. với diện tích là ………….. .m2

giá bán là ………………………………………………….………………………………………

2. Trong thời gian đặt cọc, bên B cam kết sẽ làm các thủ tục pháp lý để chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho bên A, bên A cam kết sẽ trả ………………………………………...................................................…………........………

khi hai bên ký hợp đồng mua bán đất tại phòng công chứng Nhà Nước, ………………

……………………………………………………………………………………………………..

sẽ được bên A thanh toán nốt khi bên B giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Bên B cam kết sẽ giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong vòng 7 ngày kể từ ngày bên A và bên B ký hợp đồng mua bán tại phòng công chứng Nhà Nước. Bên B có nghĩa vụ nộp các khoản thuế phát sinh trong quá trình giao dịch theo đúng quy định của pháp luật (đối với thuế đất, thuế chuyển nhượng bên B sẽ là người thanh toán mà bên A không phải trả bất cứ khoản phí nào) .

ĐIỀU 4: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A

1. Bên A có các nghĩa vụ sau đây:

a) Giao số tiền đặt cọc cho Bên B theo đúng thỏa thuận ngay khi ký hợp đồng đặt cọc;

b) Giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự đã thỏa thuận tại Điều 3 nêu trên. Nếu Bên A từ chối giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự (mục đích đặt cọc không đạt được) thì Bên A bị mất số tiền đặt cọc;

2. Bên A có các quyền sau đây:

a) Nhận lại số tiền đặt cọc từ Bên B hoặc được trừ khi thực hiện nghĩa vụ trả tiền cho Bên B trong trường hợp 2 Bên giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự đã thỏa thuận tại điều 3(mục đích đặt cọc đạt được);

b) Nhận lại số tiền đặt cọc và một khoản tiền bằng số tiền đặt cọc trong trường hợp Bên B từ chối việc giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự đã thỏa thuận tại điều 3(mục đích đặt cọc không đạt được);

ĐIỀU 5: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B

1. Bên B có các nghĩa vụ sau đây:

a) Trả lại số tiền đặt cọc cho Bên A hoặc trừ để thực hiện nghĩa vụ trả tiền trong trường hợp 2 Bên giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự đã thỏa thuận tại điều 3 (mục đích đặt cọc đạt được);

b) Trả lại số tiền đặt cọc và một khoản tiền bằng số tiền đặt cọc cho Bên A trong trường hợp Bên B từ chối việc giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự đã thỏa thuận tại điều 3(mục đích đặt cọc không đạt được);

c) Bên B có nghĩa vụ dọn dẹp sạch sẽ mặt bằng khi giao đất để trả lại mặt bằng đất thổ cư cho bên A.

2. Bên B có các quyền sau đây:

Sở hữu số tiền đặt cọc nếu Bên A từ chối giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự đã thỏa thuận tại điều 3(mục đích đặt cọc không đạt được).

ĐIỀU 6: PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; nếu mảnh đất trên thuộc diện quy hoạch không giao dịch được thì bên B phải hoàn trả lại 100% số tiền mà bên A đã giao cho bên B . Trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. Mọi tranh chấp sẽ được phán xử theo quy định của luật pháp của Việt Nam.

ĐIỀU 7: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

1. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc.

2. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

3. Bên B đã nhận đủ số tiền đặt cọc nêu trong điều 1 từ bên A

ĐIỀU 8: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.

2. Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của người làm chứng.

3. Hợp đồng có hiệu lực từ: …………………………………………………………….…………

Hợp đồng Đặt Cọc bao gồm 03 trang được chia làm bốn bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ hai bản.

Hà nội, ngày …tháng ..… năm 20…..

Bên A

(Ký, ghi rõ họ tên)

Bên B

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người làm chứng

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người làm chứng

(Ký, ghi rõ họ tên)

Trên đây là tư vấn của chúng tôi. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi ngay số: 1900.0159 để được giải đáp. Rất mong nhận được sự hợp tác! Trân trọng./.

>> Xem thêm:  Mẫu hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất mới nhất áp dụng năm 2020

4. Mẫu hợp đồng đặt cọc thuê nhà, mua đất đơn giản

Chào luật sư! Luật sư có thể soạn và cung cấp cho em mẫu hợp đồng đặt cọc được không? Em rất mong nhận được phản hồi sớm từ phía Luật sư. Xin chân trong cảm ơn.

>> Tải ngay: Mẫu hợp đồng đặt cọc thuê hoặc mua nhà đất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC

(Số:……./HĐĐC)

Hôm nay, ngày …. tháng…. năm 2018, Tại:…………………………………

……………………………………………………………………………………

Chúng tôi gồm có:

BÊN ĐẶT CỌC (BÊN A):

Ông (Bà):………………………………………………………………………….

Sinh ngày:………………..………………………………………………………..

CMND số: ……………………………..…;Ngày cấp:…………………………...

Nơi cấp …………………………………………………………………………....

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.………………………………………………....

…………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại:…………………………………………… ……………………….

Điện thoại:………………………………………………………………………....

BÊN NHẬN ĐẶT CỌC (BÊN B):

Ông (Bà): ………………………………………………………………………....

Năm sinh:…………...……………………………………………………………..

CMND số:……………….……;Ngày cấp:…………………………….………....

Nơi cấp…………………………………………………………………………….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.………………………………………………....

…………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………….

Điện thoại: ………………………………………………………………………...

Hai bên đồng ý thực hiện việc đặt cọc theo các thoả thuận sau đây:

ĐIỀU 1: TÀI SẢN ĐẶT CỌC

Bên A đồng ý đặt cọc cho bên B số tiền là:……………………………………….

(Bằng chữ:……………………………………………………………………...)

ĐIỀU 2: THỜI HẠN ĐẶT CỌC

Thời hạn đặt cọc: Từ ngày.….tháng…..năm 2018 đến ngày.….tháng.…năm 2018.

ĐIỀU 3: THỜI GIAN VÀ HÌNH THỨC THANH TOÁN

3.1. Thời gian thanh toán tiền đặt cọc: Ngay sau khi ký kết hợp đồng đặt cọc này.

3.2. Hình thức thanh toán: Bằng tiền mặt (Việt Nam đồng).

ĐIỀU 4: MỤC ĐÍCH ĐẶT CỌC

Bên A đặt cọc cho Bên B để đảm bảo…………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

Bên A có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

- Giao tài sản đặt cọc cho Bên B theo đúng thỏa thuận;

- Giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ đã thỏa thuận tại Điều 4 nêu trên.

- Nhận lại tài sản đặt cọc từ Bên B hoặc được trả khi thực hiện nghĩa vụ trả tiền cho Bên B trong trường hợp hai Bên giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ theo quy định tại điều 4 nêu trên (mục đích đặt cọc đạt được);

- Nhận lại và sở hữu tài sản đặt cọc và một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc (trừ trường hợp có thỏa thuận khác) trong trường hợp Bên B từ chối việc giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ quy định tại điều 4 nêu trên (mục đích đặt cọc không đạt được);

- Được ký kết thỏa thuận theo đúng quy định tại điều 4 Hợp đồng đặt cọc này.

ĐIỀU 6: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

Bên B có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

- Trả lại tài sản đặt cọc cho Bên A hoặc trừ để thực hiện nghĩa vụ trả tiền trong trường hợp hai Bên giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ theo quy định tại điều 4 nêu trên (mục đích đặt cọc đạt được);

- Trả lại tài sản đặt cọc và một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc cho Bên A (trừ trường hợp có thỏa thuận khác) trong trường hợp Bên B từ chối việc giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ quy định tại điều 4 nêu trên (mục đích đặt cọc không đạt được);

- Ký kết thỏa thuận đúng quy định tại điều 4 Hợp đồng đặt cọc này.

- Sở hữu tài sản đặt cọc nếu Bên A từ chối giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ quy định tại điều 4 nêu trên (mục đích đặt cọc không đạt được).

ĐIỀU 7: PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 8: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

8.1. Cam đoan của Bên A:

a) Bên A chắc chắn thực hiện theo quy định tại điều 4 nêu.

b) Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;

c) Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này;

8.2. Cam đoan của bên B:

a) Bên B chắc chắn thực hiện theo quy định tại điều 4 nêu.

b) Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;

c) Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này;

ĐIỀU 9: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

8.1. Hai bên hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình được thỏa thuận trong hợp đồng này.

8.2. Hai bên đã tự đọc lại hợp đồng này, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản đã ghi trong hợp đồng.

8.3. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày …… tháng ……. năm …… đến ngày …… tháng ….. năm …….

Hợp đồng được lập thành 04 (bốn) bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị như nhau.

BÊN A

(Ký và ghi rõ họ và tên)

BÊN B

(Ký và ghi rõ họ và tên)

>> Xem thêm:  Cảm nhận về buổi đào tạo Kỹ năng tư vấn pháp luật doanh nghiệp: Một buổi học thú vị

5. Mẫu hợp đồng đặt cọc tiền nhận chuyển nhượng nhà đất (quyền sử dụng đất) mới nhất hiện nay

Công ty Luật Minh Khuê cung cấp mẫu hợp đồng đặt cọc tiền nhận chuyển nhượng nhà đất (quyền sử dụng đất) mới nhất hiện nay để quý khách hàng tham khảo và áp dụng vào từng vụ việc cụ thể trên thực tiễn:

Mẫu hợp đồng đặt cọc tiền nhận chuyển nhượng nhà đất (quyền sử dụng đất) mới nhất hiện nay

Luật sư tư vấn pháp luật mua bán, chuyển nhượng nhà đất, gọi số: 1900.0159

-----------------------------

>> Tải ngay: Mẫu hợp đồng đặt cọc tiền mua bán chuyển nhượng nhà đất

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC TIỀN

NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Chúng tôi gồm có:

BÊN ĐẶT CỌC (sau đây gọi là Bên A)

Ông:……………….…………………………. Sinh năm: ………………………….

Thẻ căn cước công dân: ……………. do ……………….cấp ngày ……………

Hộ khẩu thường trú : ………………………………………………………….

Cùng vợ là:

Bà :…………………………………………….………. Sinh năm: ………………..

CMND số: …………. do ……………… cấp ngày ……………………….......….

Hộ khẩu thường trú : ……………………………………………………….....

BÊN NHẬN ĐẶT CỌC (sau đây gọi là Bên B):

Ông : ………………..……………………………….Sinh năm: ……………………

CMND số: …………….… do ………….…………….. cấp ngày ………………..

Hộ khẩu thường trú : ………………………………………..…………………

Cùng vợ là: (Nếu có)

Bà :…………………………………………….Sinh năm: …………………………

CMND số: ……………….. do …………………… cấp ngày ………………..……

Hộ khẩu thường trú : …………………………………………....………………

Hai bên đồng ý thực hiện ký kết Hợp đồng đặt cọc với các thỏa thuận sau đây:

ĐIỀU 1. NỘI DUNG ĐẶT CỌC

1. Mục đích đặt cọc

Bên B cam kết chuyển nhượng Quyền sử dụng đất thửa đất mô tả dưới đây do Bên B là chủ sử dụng cho Bên A với giá ………. đồng tiền Việt Nam đồng (………… bảy mươi năm triệu đồng). Cụ thể

Thửa đất số …, tờ bản đồ số ….., diện tích …….m2 ; mục đích sử dụng : đất ở …….., đất vườn …..m2; địa chỉ thửa đất: ……………… theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số ……………., số vào sổ cấp GCN: …… do …… cấp ngày ……

2. Tài sản đặt cọc

Giá trị tài sản đăt cọc : Hai bên thoả thuận số tiền bên A đặt cọc cho bên B là …………….. đồng Việt Nam (………..triệu đồng chẵn). Khoản tiền đặt cọc nêu trên sẽ được trừ vào giá chuyển nhượng khi hai bên thực hiện giao kết hợp đồng như cam kết tại Khoản 1 Điều này ;

+ Phương thức thanh toán : bằng tiền mặt VNĐ ;

+ Thời gian thanh toán : Ngày … tháng … năm ….

ĐIỀU 2. THỜI HẠN ĐẶT CỌC

Thời hạn đặt cọc : … ngày, kể từ thời điểm ký kết hợp đồng này ;

ĐIỀU 3. CAM KẾT ĐẶT CỌC CỤ THỂ

- Hai bên cam kết thực hiện giao kết hợp đồng với nội dung quy định tại Khoản 1 Điêu 1 Hợp đòng này, trong khoảng thời gian quy định tại Điều 2 của Hợp đồng này,

- Hai bên cam kết, trong mọi trường hợp dù giá cả thị trường nhà, đất có thay đổi thì giá chuyển nhượng toàn bộ quyền sử dụng diện tích thửa đất của bên A nêu trên không thay đổi là ………… đồng tiền Việt Nam đồng (........ triệu đồng). Sau khi trừ đi tiền cọc theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Bên A sẽ có trách nhiệm thanh toán nốt số tiền còn lại là …………. (…………. tiền Việt Nam đồng) ngay khi Bên B bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Bên A ;

- Bên B cam kết 02 thửa đất được nhắc đến trong Khoản 1 Điều 1 do mình làm chủ sở dụng, có nguồn gốc hợp pháp, hiện tại không có tranh chấp và đủ điều kiện chuyển nhượng theo quy định của pháp luật và phù hợp vơi quy hoạch sử dụng đất của địa phương;

ĐIỀU 4. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

- Được yêu cầu Bên B thực hiện giao kết hợp đồng theo đúng cam kết tại khoản 1 Điều 1 của Hợp đồng này ;

- Bên A có quyền nhận lại đầy đủ số tiền mà mình đã đặt cọc và phạt cọc bên B một số tiền là: ……….. tiền Việt Nam (……………… triệu đồng) trong trường hợp bên B đơn phương từ chối chuyển nhượng quyền sử dụng diện tích đất nêu trên cho bên A ;

- Bên A sẽ không được nhận lại số tiền đã đặt cọc trong trường hợp đơn phương từ chối nhận chuyển nhượng khi hết thời hạn đặt cọc hoặc vi phạm các cam kết mà hai bên đã thoả thuận trong hợp đồng này (tức là số tiền đặt cọc sẽ thuộc quyền sở hữu của bên B) ;

- Bên A có nghĩa vụ giao cho bên B đầy đủ và đúng hạn số tiền đặt cọc theo thỏa thuận của hai bên đã ghi trong hợp đồng này ;

- Khi hai bên đi đến ký kết hợp đồng chuyển nhượng Quyền sử dụng đất toàn bộ diện tích đất nêu trên và hoàn tất thủ tục cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất cho Bên A, thì bên A có trách nhiệm thanh toán nốt số tiền còn lại cho Bên B theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Hợp đồng này ;

ĐIỀU 5. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

- Bên B có quyền được nhận đầy đủ và đúng hạn số tiền đặt cọc ;

- Bên B có quyền không trả số tền đặt cọc cho bên A nếu bên A đơn phương từ chối nhận chuyển nhượng toàn bộ diện tích đất nêu trên khi hết hạn đặt cọc hoặc vi phạm bất kỳ cam kết nào đã được hai bên ghi nhận tại hợp đồng này ;

- Hoàn trả lại cho bên A toàn bộ tiền đặt cọc và phải chịu phạt cọc với số tiền tương ứng với số tiền cọc nếu không chuyển nhượng quyền sử dụng diện tích đất đã cam kết chuyển nhượng hoặc không thực hiện được thủ tục sang tên Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất cho Bên A ;

- Bên B có nghĩa vụ liên hệ với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện các thủ tục sang tên giấy chứng nhận 02 thửa đất nêu trên ;

- Trường hợp hai bên đã giao kết hợp đồng Chuyển nhượng quyền sử dung đất mà

ĐIỀU 6. CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A cam đoan:

Thực hiện đúng và đầy đủ các thỏa thuận đã ghi trong hợp đồng này; Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật; Đã xem xét kỹ và biết rõ về thực trạng thửa đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sử dụng đất;

Bên B cam đoan:

Thực hiện đúng và đầy đủ các thỏa thuận đã ghi trong hợp đồng này; Những thông tin về nhân thân, về thửa đất đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật; Bên B chưa đem phần diện tích đất mà bên B đã cam kết chuyển nhượng cho bên A để đi chuyển nhượng, thế chấp, đặt cọc cho bất kỳ ai khác ngoài Bên A; Bên B cam kết tự chịu trách nhiệm pháp lý trong trường hợp quyền sử dụng đất có tranh chấp, đã có thông báo thu hồi đất, đã bị kê biên để thi hành án hoặc để chấp hành Quyết định hành chính, tố tụng của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, dùng để đảm bảo nghĩa vụ;

Hai bên cam đoan các giấy tờ xuất trình để làm căn cứ lập Hợp đồng này được các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp, không có sự giả mạo, tẩy xóa, thêm bớt làm sai lệch nội dung các giấy tờ này. Tài sản đặt cọc, tài sản cam kết chuyển nhượng được miêu tả trong Hợp đồng là có thực và đang tồn tại;

ĐIỀU 7. ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

- Hai bên cam kết thực hiện đúng các nội dung đã được nêu trong Hợp đồng. Trường hợp có tranh chấp liên quan tới Hợp đồng này hai Bên cùng bàn bạc giải quyết bằng thương lượng. Trong trường hợp tranh chấp không giải quyết được bằng thương lượng thì hai bên có quyền yêu cầu cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

Hai bên đã đọc Hợp đồng, hiểu và đồng ý với tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này.

BÊN ĐẶT CỌC BÊN NHẬN ĐẶT CỌC

>> Xem thêm:  Tranh chấp đất hương hỏa giải quyết như thế nào ?

6. Vi phạm hợp đồng đặt cọc và giải quyết tranh chấp hợp đồng đặt cọc ?

Thưa Luật sư: Tổng số tiền mua, bán: 1.040.000.000đvn - Tiền đặt cọc : 240.000.000đvn Khi đặt cọc chủ nhà không đưa giấy CNQSDNĐ, mà chỉ ghi diện tích của thửa đất, với lý do giấy CNQSDNĐ đã cầm cố tại ngân hàng (với số nợ là 240.000.000đvn), và đề nghị tôi đặt cọc đúng số tiền này thì mới nhận về giấy CNQSDNĐ và cho tôi xem được.

Tuy nhiên khi đã nhận tiền và nhận về giấy CNQSDNĐ và chủ nhà đã photo cho tôi 1 bản xem. Lúc này tôi mới phát hiện các sai sót giữa bản hợp đồng đặt cọc và nội dung ghi ở giấy CNQSDNĐ. Cụ thể:

1 - Hợp đồng đặt cọc:

- Diện tích đất: 92, 6 m2 - Đất thuộc diện xây dựng đô thị sử dụng suốt đời

2 - Giấy CNQSDNĐ: - Diện tích đất: 97, 5 m2 - Diện tích xây dựng nhà được công nhận: 26,3 m2

- Diện tích xây dựng không công nhận: 70,2 m2 ( phần này được xây dựng theo quy hoạch phân khu của quận Thủ Đức 1/2000 số 07/2010/UBND, ngày 29/4/2010).

- Thời gian xây nhà (cấp 4) là : năm 2006, trước thời gian quy hoạch nêu trên Hiện nay, với số tiền phải mua và số đất được công nhận sở hữu không tương xứng như ban đầu thỏa thuận, tôi không đồng ý tiếp tục tiến hành mua nữa và muốn nhận lại số tiền đã đặt cọc. Như vậy, tôi hay chủ nhà đã vi phạm hợp đồng đặt cọc. nếu tôi không vi phạm, thì tôi phải làm gì để nhận lại tiền đặt cọc?

Tôi xin cảm ơn!

Hợp đồng đặt cọc ?

Luật sư tư vấn Luật dân sự trực tuyến, gọi: 1900.0159

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Điều 318. Biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự (Bộ luật Dân sự năm 2005)

1. Các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự bao gồm:

a) Cầm cố tài sản;

b) Thế chấp tài sản;

c) Đặt cọc;

d) Ký cược;

đ) Ký quỹ;

e) Bảo lãnh;

g) Tín chấp.

2. Trong trường hợp các bên có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định về biện pháp bảo đảm thì người có nghĩa vụ phải thực hiện biện pháp bảo đảm đó.

Điều 358. Đặt cọc

1. Đặt cọc là việc một bên giao cho bên kia một khoản tiền hoặc kim khí quí, đá quý hoặc vật có giá trị khác (sau đây gọi là tài sản đặt cọc) trong một thời hạn để bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng dân sự.

Việc đặt cọc phải được lập thành văn bản.

2. Trong trường hợp hợp đồng dân sự được giao kết, thực hiện thì tài sản đặt cọc được trả lại cho bên đặt cọc hoặc được trừ để thực hiện nghĩa vụ trả tiền; nếu bên đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng dân sự thì tài sản đặt cọc thuộc về bên nhận đặt cọc; nếu bên nhận đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng dân sự thì phải trả cho bên đặt cọc tài sản đặt cọc và một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

Bản chất của hợp đồng đặt cọc đó là biện pháp bảo đảm để thực hiện hợp đồng mua nhà, quyền sử dụng đất. Theo thông tin bạn cung cấp, người bán đã cung cấp sai lệch thông tin cho bạn, dẫn đến việc bạn đồng ý kí kết hợp đồng và có thực hiện biện pháp bảo đảm là đặt cọc.

Điều 132. Giao dịch dân sự vô hiệu do bị lừa dối, đe dọa Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2004 (Bộ luật Tố tụng Dân sự sửa đổi, bổ sung năm 2011)

Khi một bên tham gia giao dịch dân sự do bị lừa dối hoặc bị đe dọa thì có quyền yêu cầu Toà án tuyên bố giao dịch dân sự đó là vô hiệu.

Lừa dối trong giao dịch là hành vi cố ý của một bên hoặc của người thứ ba nhằm làm cho bên kia hiểu sai lệch về chủ thể, tính chất của đối tượng hoặc nội dung của giao dịch dân sự nên đã xác lập giao dịch đó.

Đe dọa trong giao dịch là hành vi cố ý của một bên hoặc người thứ ba làm cho bên kia buộc phải thực hiện giao dịch nhằm tránh thiệt hại về tính mạng, sức khoẻ, danh dự, uy tín, nhân phẩm, tài sản của mình hoặc của cha, mẹ, vợ, chồng, con của mình.

Như vậy, trong trường hợp này, người mua đã bị người bán cố tình lừa dối đã thông báo sai lệch về diện tích đất cũng như tính chất đất. Do đó theo Điều 132 hợp đồng đặt cọc này sẽ vô hiệu. Do đó hai bên hoàn trả cho nhau những gì đã nhận.

Trong trường hợp này, bạn không phải người vi phạm hợp đồng. Do đó, để nhận lại số tiền này, bạn nên yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp theo quy định của Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2004 được sửa đổi, bổ sung năm 2011. Theo đó bạn làm đơn khởi kiện gửi đến Tòa án nhân dân huyện nơi có bất động sản theo điểm c khoản 1 Điều 35 BLTTDS "c) Tòa án nơi có bất động sản có thẩm quyền giải quyết những tranh chấp về bất động sản" và Điều 33. Mẫu đơn khởi kiện

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.0159 hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật dân sự miễn phí qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Công ty Luật TNHH Minh Khuê tổ chức tập huấn kỹ năng hổ trợ khách hàng định kỳ cho chuyên viên