Công ty luật Minh Khuê cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật qua điện thoại để giải đáp các vấn đề pháp lý trong lĩnh vực: Tư vấn pháp luật doanh nghiệp, tư vấn luật sở hữu trí tuệ, Tư vấn luật đầu tư nước ngoài, tư vấn pháp luật thuế, tư vấn luật về đất đai tranh tụng tại tòa án. Thông tin pháp luật liên quan vui lòng liên hệ trực tiếp:

 

Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

------------------------------------------------------------- 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------***-----------

 

BIÊN BẢN GIAO NHẬN TIỀN ĐẶT CỌC

>> Xem thêm:  Trốn ra nước ngoài làm việc có được lấy lại sổ đỏ và tiền cọc không?

 

Số: …./20...../THNC

 

Hôm nay, ngày …. Tháng… năm 20….;  tại Hà Nội, Chúng tôi gồm :

BÊN A:  BÊN NHẬN TIỀN ĐẶT CỌC  (Sau đây được gọi là  "Bên A")

Ông:                                                          

CMND số:            

Hộ khẩu:               

Và vợ:                                                                   

CMND số:

>> Xem thêm:  Hướng dẫn cách lấy lại tiền đặt cọc theo quy định của pháp luật ?

Hộ khẩu:               

Là đồng sở hữu căn hộ số:......., tầng........., nhà .... , Khu đô thị ................., quận..........., thành phố............ 

 

BÊN B:  BÊN GIAO TIỀN ĐẶT CỌC (Sau đây được gọi là  "Bên B")

Ông:                                     

CMND số:

Hộ khẩu:               

Và vợ:                                                                            

CMND số:

Hộ khẩu:               

>> Xem thêm:  Có đòi lại được tiền đặt cọc nhà khi phát hiện nhà kém chất lượng?

 

Hai bên đã tiến hành lập Biên bản giao nhận tiền đặt cọc theo Thoả thuận đặt cọc chuyển nhượng quyền sở hữu căn hộ số …/ …./THNC, ngày …/…/20… mà hai bên đã ký kết, với nội dung như sau:

1.    Bên A đã nhận dủ số tiền đặt cọc do Bên B giao là: .......000.000 đồng (...... triệu đồng chẵn).

2.    Lý do đặt cọc: Thực hiện theo đúng quy định tại Điều 3 của Thoả thuận đặt cọc.

3.    Số tiền đặt cọc này sẽ được trừ vào số tiền thanh toán lần thứ nhất theo quy định tại điểm a khoản 4.3 Điều 4 của Thoả thuận đặt cọc.

4.    Biên bản giao nhận tiền đặt cọc này được lập thành 02 bản giống nhau, mỗi bên giữ 01 bản để làm bằng chứng cho việc thực hiện Thoả thuận đặt cọc chuyển nhượng quyền sở hữu căn hộ số:...... , ngày ....../....../20...

 

BÊN NHẬN ĐẶT CỌC

BÊN ĐẶT CỌC

 

>> Xem thêm:  Tư vấn luật dân sự về năng lực hành vi dân sự, hợp đồng dân sự vô hiệu và vấn đề nhận tiền đặt cọc ?