CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------

HỢP ĐỒNG NHÀ ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN “.VN”

Số: ………/2016/VNNIC-………/HĐNĐK

- Căn cứ Bộ Luật Dân sự năm 2005;

- Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;

- Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

- Căn cứ Nghị định s 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cp, sdụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

- Căn cứ Nghị định s37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại;

- Căn cứ Thông tư s 24/2015/TT-BTTTT ngày 18 tháng 8 năm 2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về qun lý và sdụng tài nguyên Internet;

- Căn c Thông tư s 189/2010/TT-BTC ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí tên miền quốc gia và địa chInternet Việt Nam;

- Căn cứ nhu cầu và khả năng của Công ty ……

Hợp đồng Nhà đăng ký tên miền “.vn” (sau đây gọi chung là Hợp đồng”) được ký tại Hà Nội vào ngày....tháng....năm 2016 gia:

Bên A : TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM

Địa chỉ :

Điện thoại : Fax:

Tài khoản : Mã sthuế

Đại diện :

Bên B :

Địa chỉ :

Điện thoại : Fax:

Tài khoản : Mã sthuế:

Đại diện :

Bên A và Bên B sau đây được gọi riêng là mỗi Bên và gọi chung là hai Bên.

Hai Bên cùng thỏa thuận thực hiện hợp đồng nhà đăng ký tên miền “.vn theo các điu khoản sau đây:

Điều 1. Đối tượng của Hợp đồng.

Bên A giao và Bên B nhận thực hiện cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền quốc gia “.vn” theo các điều khoản được thng nhất trong hợp đồng này và các phụ lục hợp đồng kèm theo.

Điều 2. Thời hạn, phạm vi thực hiện hp đồng.

2.1. Thời hạn thực hiện hợp đồng: Hợp đng có thời hạn 03 (ba) năm kể từ ngày Bên A nhận được từ Bên B khoản đảm bảo thực hiện hợp đồng theo Điu 7 (sau khi hợp đồng được hai bên ký kết).

2.1.1. Trong thời gian thực hiện, hợp đồng có thể thay đổi khi:

2.1.1.1. Chính sách quản lý của nhà nước về các vấn đề liên quan trong hợp đồng có sự thay đổi và hai bên xem xét, tha thuận và ký lại hợp đồng trên cơ sở các quy định của nhà nưc.

2.1.1.2. Một bên đề nghị và bên kia đồng ý xem xét, thỏa thuận lại và ký kết hợp đồng.

2.1.2. Trước ngày hết hạn thực hiện hợp đồng 30 (ba mươi) ngày, hai bên sẽ tiến hành đánh giá việc thc hiện hợp đồng để xem xét về việc tiếp tục ký lại hợp đồng hoặc chấm dứt hợp đồng.

2.2. Phạm vi thực hiện hợp đồng:

* Đối với Nhà đăng ký trong nước: Bên B cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì tên min “.vn” trên toàn bộ lãnh thViệt Nam và nước ngoài.

* Đi với Nhà đăng ký nước ngoài: Bên B cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền “.vn” bên ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Điều 3. Slượng tên miền “.vn” đăng ký mi, số lượng tên miền “.vn” duy trì do Bên B thực hiện cung cấp dịch vụ.

Căn cứ mục tiêu phát trin tên miền .vn” của Bên A, hai bên thống nhất số lượng tên miền “vn” đăng ký, duy trì mà Bên B cam kết đạt được theo nội dung cụ thể, chi tiết tại Phụ lục 01 của hợp đồng này.

Điều 4. Ký quỹ tài khoản.

4.1. Bên B có nghĩa vụ nộp một khoản tiền ký quỹ vào tài khoản của Bên A với số tiền tối thiu là 50.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi triệu đồng) để khấu trừ các khoản phí phát sinh liên quan đến tên miền.

4.2. Trường hợp khoản tiền ký quỹ là ngoại tệ (đối với nhà đăng ký nước ngoài) sẽ được quy đổi sang đồng Việt Nam theo tgiá chuyển khoản của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam công bố tại thời điểm số tiền có tại tài khoản của Bên A.

Điều 5. Thu phí, lệ phí lên miền “.vn”.

5.1. Bên B cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền “.vn” đúng mức thu lệ phí, phí không vượt quá hoặc dưới mức thu lệ phí, phí do Bộ Tài chính quy định dưới mọi hình thức. Bên B không thu thuế giá trị gia tăng đối với các khoản lệ phí đăng ký, phí duy trì tên miền “.vn”.

5.2. Bên B không được thu các khoản chi phí dịch vụ phát sinh liên quan đến tên miền “.vn” nếu không được sự đồng ý của chủ thể đăng ký tên miền “.vn” tại thời đim đăng ký, duy trì hoặc tại thi điểm có phát sinh lệ phí, phí.

5.3. Các khoản lệ phí, phí tên miền phát sinh do lỗi tác nghiệp của Bên B và đã bkhấu trừ thì không được hoàn trả lại.

5.4. Các khoản lệ phí, phí tên miền đã khấu trừ qua hệ thống tự động, nếu Bên A phát hiện thu thiếu, Bên B phải nộp bsung đủ theo mức lệ phí, phí tên miền “.vn” do Bộ Tài chính qui định.

Điều 6. Tiền hưng từ chi phí thu lệ phí, phí tên miền “.vn” (hoa hồng) và thanh toán.

6.1. Hoa hồng: Hoa hồng là số tiền Bên B được Bên A thanh toán hàng quý (quý/lần) trên cơ smức lệ phí đăng ký và phí duy trì tên min “.vn”.

6.1.1. Tlệ hoa hồng được áp dụng theo mc chi hoa hồng do cơ quan có thẩm quyền ban hành. Nội dung cụ th, chi tiết theo thỏa thuận tại Phụ lục 04 của hợp đồng này.

6.1.2. Trong trường hợp bên B tiếp nhận số lượng tên miền chuyển đến từ Nhà đăng ký khác của Bên A mà lệ phí đăng ký và phí duy trì của số lượng tên miền đó đã thanh toán đầy đủ, số tên miền đó sẽ không được tính hoa hồng trả cho Bên B.

6.2. Thanh toán:

6.2.1. Hình thức thanh toán: Chuyển khoản.

6.2.2. Chứng từ thanh toán: Bng tính hoa hồng có xác nhận của hai bên và hóa đơn tài chính hợp lệ của Bên B theo hướng dẫn tại Phụ lục 03.

6.2.3. Quy trình thanh toán: Trong vòng 10 ngày làm việc đầu tiên của quý kế tiếp, hai bên sẽ tiến hành đối chiếu và xác nhận hoa hồng. Trong vòng 10 (mười) ngày làm việc tiếp theo kể từ ngày nhận được đầy đủ chứng từ thanh toán của Bên B, Bên A thực hiện thanh toán hoa hồng cho Bên B.

Điều 7. Bảo đảm thực hiện hp đồng.

Bên B nộp cho Bên A chng thư bảo đảm thực hiện hợp đồng được cấp bởi ngân hàng trong vòng 03 (ba) ngày làm việc sau khi hợp đồng được ký kết:

7.1. Trường hợp Bên B là nhà đăng ký mới, Bên A yêu cầu Bên B nộp chứng thư bảo đảm thực hiện hợp đồng được cấp bởi ngân hàng có giá trị 50.000.000 đồng.

7.2. Trường hợp Bên B là nhà đăng ký cũ, Bên A yêu cầu Bên B nộp chứng thư bảo đảm thực hiện hợp đồng có giá trị bằng 3% tổng số tiền hoa hồng Bên B được hưng năm trước liền kề, tương đương ……………….. đồng (bằng chữ: …………..……….), nhưng tối đa bảo đảm thực hiện hợp đồng không quá 300.000.000 đồng.

7.3. Bảo đảm thực hiện hợp đồng có hiệu lực trong thời gian thực hiện hợp đồng.

7.4. Hình thức bảo đảm thực hiện hợp đồng: chng thư bảo đảm qua ngân hàng.

Điều 8. Yêu cu đảm bảo hoạt động Nhà đăng ký tên miền .vn” đối với Bên B.

8.1. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, Bên B phi đảm bảo:

8.1.1. Tuân thủ các tiêu chuẩn hoạt động Nhà đăng ký tên miền “.vn” theo nội dung chi tiết tại Phụ lục 02 của hợp đồng này.

8.1.2. Cung cp các thông tin cập nhật, điều chỉnh, bổ sung khi có thay đổi, để Bên A quản lý, theo dõi, đánh giá, phối hợp htrợ.

8.2. Trong thời gian thc hiện hợp đồng, khi Bên A phát hiện Bên B không đáp ứng đầy đủ một trong các tiêu chuẩn hoạt động Nhà đăng ký tên miền “.vn” theo nội dung chi tiết tại Phụ lục 02 của hợp đồng, Bên B phải: Tạm dừng công tác phát triển mới tên miền, hoàn thiện việc đáp ứng tiêu chuẩn trên, thông báo cho Bên A biết khi đáp ứng đầy đcác tiêu chuẩn và chđược phát triển tên miền mới khi Bên A đồng ý cho Bên B tiếp tục dịch vụ phát triển tên miền “.vn” bằng văn bản.

Điu 9. Quyền hạn và nghĩa vụ của Bên A.

9.1. Quyền hạn:

9.1.1. Qun lý, giám sát, kiểm tra bên B trong quá trình triển khai, thực hiện cung cp dịch vụ đăng ký và duy trì tên miền “.vn” theo các quy định hiện hành, theo các nội dung về trách nhiệm của Bên B trong hợp đồng này và hướng dẫn nghiệp vụ vquản lý, sử dụng tài nguyên Internet.

9.1.2. Sử dụng logo của Bên B trong các hoạt động truyền thông, quảng bá về tên miền “.vn”; Chđộng hoặc phối hợp với các đối tác khác có hình thức khuyến khích thúc đẩy nhu cầu sử dụng của cộng đồng, mrộng phạm vi đối tượng sdụng tên miền “.vn”, đảm bảo công bng đối với các Nhà đăng ký trong hệ thống Nhà đăng ký tên miền “.vn”.

9.1.3. Triển khai các hoạt động khảo sát, nghiên cứu thị trường về tên miền “.vn” thông qua hệ thống cung cấp dịch vụ của Bên B.

9.1.4. Phạt vi phạm hợp đồng: tạm ngừng, chm dứt thực hiện hợp đồng vi Bên B hoặc áp dụng các biện pháp hạn chế một stác nghiệp liên quan đến tên miền nhưng không bi thường thiệt hại cho Bên B theo khoản 12.1, Điều 12 ca hợp đồng này.

9.1.5. Yêu cầu bên B thực hiện, hoặc chủ động thực hiện việc tạm ngừng, thu hồi nhng tên miền vi phạm các quy định về qun lý, sử dụng tài nguyên Internet và thông tin điện tử trên Internet của Việt Nam.

9.1.6. Đphục vụ công tác qun lý nhà nước và điều hành nghiệp vụ, yêu cầu bên B báo cáo và xác thực:

9.1.6.1. Số liệu thống kê đại lý tên miền cấp dưới.

9.1.6.2. Thông tin, hồ sơ vchủ thể đăng ký tên miền.

9.1.7. Lựa chọn, chđịnh Nhà đăng ký khác tiếp quản những tên miền từ Bên B trong quá trình xử lý chấm dứt hợp đồng, nếu Bên B không chủ động thực hiện chuyển đổi tên miền sang Nhà đăng ký khác được nêu ở điểm 2, khoản 13.2.1, điều 13 và điểm 2, khoản 13.2.2 Điều 13.

9.1.8. Trường hợp Bên B không thực hiện đầy đủ các trách nhiệm khi chm dứt hợp đồng đi với khách hàng của mình và đối với Bên A thì Bên A có quyn gilại toàn bộ số tiền đặt cọc và số tiền hoa hng mà Bên B được hưởng để khắc phục hậu quả do Bên B gây ra cho tới thời điểm chấm dứt hợp đồng.

9.1.9. Đơn phương chấm dứt hợp đồng Nhà đăng ký và thc hiện xlý chấm dứt hợp đồng Nhà đăng ký như quy định tại Điều 12 của hợp đồng này.

9.2. Nghĩa vụ:

9.2.1. Sau khi ký hợp đồng, Bên A cung cấp cho Bên B giấy chứng nhận Nhà đăng ký tên miền .vn”, cấp giấy Chng nhận đạt tiêu chuẩn nghiệp vụ Nhà đăng ký qun lý tên miền “.vn” cho các cán bộ của Bên B chuyên trách quản lý nghiệp vụ tên miền “.vn”; công bố thông tin về Nhà đăng ký tên miền “.vn” trên Website của Bên A.

9.2.2. Phbiến, đào tạo các nghiệp vụ quản lý tên miền “.vn” cho bên B theo nội dung chi tiết tại Phụ lục 03 của hợp đồng này; Hướng dn và cập nhật kịp thời các chính sách, quy định về quản lý, sử dụng tài nguyên Internet của Việt Nam, chính sách phí và lệ phí tên miền “.vn” cho Bên B.

9.2.3. Cung cấp cho Bên B tài khoản và các phương tiện tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật kết nối do Bên A công b, để Bên B kết nối và thc hiện các tác nghiệp liên quan tới tên miền theo Phụ lục 03 của hợp đồng này.

9.2.4. Thanh toán đầy đủ hoa hồng cho Bên B theo tlệ hoa hồng được cơ quan thẩm quyền ban hành và thỏa thuận tại Phụ lục 04 của hợp đồng này.

9.2.5. Thiết lập cấu hình thiết bị và hướng dẫn Bên B thực hiện việc đồng bộ (zone transfer) toàn bộ các bản ghi dliệu tên miền “.vn” (Resource Record) do Bên B quản lý về hệ thống dữ liệu tên miền quốc gia do Bên A quản lý.

9.2.6. Hướng dn, phối hợp với Bên B trong quá trình thực hiện:

9.2.6.1. Thúc đẩy phát triển tên miền “.vn”.

9.2.6.2. Duy trì kết nối, sử dụng hệ thống quản lý tên miền của Bên A.

9.2.6.3. Xử lý chấm dứt hợp đồng Nhà đăng ký.

Điều 10. Quyền hạn và nghĩa vụ của Bên B.

10.1. Quyền hạn:

10.1.1. Được công nhận và thực hiện vai trò Nhà đăng ký tên miền “.vn”, sử dụng mẫu logo chuẩn và thông tin trên Website của Bên A trong hoạt động cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền “.vn”.

10.1.2. Chủ động triển khai tuyên truyền, qung bá và cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì hoạt động tên miền “.vn” ra cộng đồng.

10.1.3. Tiếp nhận tài khoản và các phương tiện tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật kết ni do Bên A công bố, đkết nối và thực hiện các tác nghiệp liên quan tới tên miền theo Phụ lục 03 của hợp đồng này.

10.1.4. Chủ động thực hiện các tác nghiệp liên quan tới tên miền do Bên B qun lý theo hướng dẫn tại Phụ lục 03 của hợp đồng này.

10.1.5. Phát triển các đại lý, đối tác bán hàng, môi giới phục vụ tích cc cho hoạt động đăng ký và duy trì sdụng tên miền “.vn”. Hưng dẫn, sdụng mẫu hợp đồng thống nhất trong toàn hệ thống cung cấp dịch vụ của Bên B với các chủ thể trên.

10.1.6. Từ chối cung cấp dịch vụ khi tổ chức, cá nhân không đáp ứng quy định về đăng ký, sdụng lên miền “.vn”.

10.1.7. Xác nhận và hưởng hoa hồng theo quy định.

10.1.8. Tham gia chứng minh, cung cấp thông tin việc vi phạm về phá giá, cạnh tranh không lành mạnh, lũng đoạn của các Nhà đăng ký khác, các đại lý cấp dưới, đi tác bán hàng và môi giới.

10.1.9. Đơn phương chấm dứt hợp đồng Nhà đăng ký như quy định theo nội dung tại Điều 12 của hợp đồng này.

10.2. Nghĩa vụ:

10.2.1. Tổ chức thực hiện cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền cho cộng đồng theo quy định tại các văn bản pháp lý liên quan đến quản lý, sdụng tài nguyên Internet.

10.2.2. Đảm bảo thực hiện tốt các hướng dẫn thực hiện các nghiệp vụ quản lý tên miền “.vn” theo Phụ lục 03 của hợp đồng này; Cập nhật kịp thời các chính sách, quy định về quản lý, sử dụng tài nguyên Internet của Việt Nam, chính sách lệ phí và phí có liên quan.

10.2.3. Xây dựng và công bố công khai các biểu mẫu, quy trình, thủ tục đăng ký tên miền “.vn”; Lưu trữ đầy đủ, chính xác thông tin vtổ chức, cá nhân đăng ký tên miền theo Phụ lục 03 của hợp đồng này.

10.2.4. Quản lý hệ thống đại lý cấp dưới, quy định rõ trách nhiệm của đại lý cấp dưới trong mẫu hợp đồng giữa Nhà đăng ký và đại lý.

10.2.5. Tạm ngừng hoạt động, thu hồi tên miền theo yêu cu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền; Chịu sự thanh tra, kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nưc có thẩm quyền; Báo cáo, cung cấp thông tin và phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước có thm quyền.

10.2.6. Thiết lập hệ thống máy chtên miền (DNS), hệ thống kỹ thuật cung cấp dịch vụ và triển khai các biện pháp bảo đm an toàn đối vi các tên miền và dữ liệu tên miền của tchức, cá nhân. Sử dụng máy chủ tên miền quốc gia Việt Nam chính (Primary DNS) khi cung cấp dịch vụ.

10.2.7. Không được chuyển giao, chuyển nhượng hợp đồng cung cp dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền “.vn” dưới bất cứ hình thức nào cho bên thứ ba.

10.2.8. Không được xâm phạm và gây tổn hại tới quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thcũng như của các Nhà đăng ký n miền “.vn” khác.

10.2.9. Tiếp quản các tên miền do Bên A chỉ định trong trường hợp cần thiết; chủ động tiếp cận, thông báo đến các chủ thể và đảm bảo mọi quyền lợi liên quan đến tên miền của các chủ thtên miền mới chuyển v.

10.2.10. Bên B thực hiện thu lệ phí, phí tên miền theo nội dung tại Điều 5.

10.2.11. Bên B chđược ký hợp đồng đại lý, đi tác bán hàng là các tổ chức, doanh nghiệp (là các pháp nhân) và trả chi phí cho đại lý cấp dưới, đối tác bán hàng theo nội dung tại Phụ lục 04.

Điều 11. Khuyến mãi trong cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền “.vn”.

11.1. Trưng hợp Bên B thực hiện chương trình khuyến mãi dành cho khách hàng đăng ký, duy trì n miền “.vn” phải tuân thủ quy định tại Nghị định s 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại; Giá tr khuyến mãi 01 tên min “.vntheo mỗi loại trong thi gian khuyến mãi không quá 50% chi phí hoa hồng Bên B được hưởng trên 01 tên miền đăng ký, duy trì; thời hạn khuyến mãi không quá 30 ngày/ 01 Quý và không quá 90 ngày / 01 năm.

11.2. Bên B không được sử dụng bất cứ hình thức khuyến mãi nào làm giảm tiền lệ phí, phí khách hàng phải nộp khi đăng ký, duy trì sử dụng n miền “.vn”.

11.3. Bên B không được sdụng tên miền “.vn” làm hàng hóa, dịch vụ trong các hoạt động khuyến mãi hàng hóa, dịch vụ khác.

Điều 12. Phạt vi phạm hợp đồng.

12.1. Bên A sthực hiện phạt vi phạm hợp đồng đối với Bên B một trong các trường hợp sau:

12.1.1. Bên B không thực hiện đúng cam kết về số lượng tên miền “.vn” đăng ký mới, tên miền “.vn” duy trì (Điều 3).

12.1.2. Bên B vi phạm tiêu chuẩn hoạt động Nhà đăng ký tên miền “.vn” (Điều 8).

12.1.3. Bên B không thực hiện đúng nghĩa vụ Nhà đăng ký (khoản 10.2 Điều 10).

12.1.4. Bên B không thực hiện đúng qui định khuyến mại trong cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền “.vn” (Điều 11).

12.1.5. Bên B vi phạm quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.

12.1.6. Bên B sử dụng, lợi dụng tư cách và trách nhiệm Nhà đăng ký tên miền “.vn” để thực hiện hoạt động phát trin các loại tên miền Internet khác.

12.1.7. Bên B có các dấu hiệu, bằng chng cấu thành việc cung cp dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền “.vn” dưới mức lệ phí, phí do Bộ Tài chính quy định; hoặc chiết khấu cho các đối tác, đại lý cung cấp dịch vụ cấp dưới đăng ký phát trin, duy trì tên miền .vn ln hơn theo nội dung tại Phụ lục 04.

12.2. Bên B sẽ thực hiện phạt vi phạm hợp đồng đối với Bên A trong trường hợp sau.

12.2.1. Bên A vi phạm chậm thực hiện thanh toán hoa hồng (Điều 5).

Nội dung chi tiết hình thức, mức phạt vi phạm hợp đồng theo nội dung chi tiết tại Phụ lục 05 của hợp đồng này.

Điều 13. Chấm dứt hợp đồng và trình tự chấm dứt hp đồng.

13.1. Trong thời hạn hiệu lực, hợp đồng có thể chấm dứt nếu xảy ra một trong các trường hợp sau:

13.1.1. Bên B đơn phương chấm dứt hợp đồng.

13.1.2. Bên B không còn có khnăng thực hiện hợp đồng (thua lỗ, phá sản...)

13.1.3. Bên A đơn phương chấm dứt hợp đồng trong các trường hợp:

13.1.3.1. Yêu cu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

13.1.3.2. Bên B không thực hiện được cam kết tại Điều 3 trong 2 năm liên tiếp.

13.1.3.3. Bên B có vi phạm lặp lại quá 2 lần) lần do không duy trì được năng lực tchức thực hiện dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền.vn”.

Trường hợp chấm dứt hợp đồng, mi bên phải có trách nhiệm thông báo cho bên kia bng văn bản trước 30 ngày. Khi nhận được thông báo chấm dứt hợp đồng, hai Bên tiến hành thực hiện thủ tục thanh lý Hợp đồng và thanh, quyết toán tài chính.

13.2. Trình tự chấm dứt hợp đồng.

13.2.1. Bên B đơn phương chấm dứt hợp đồng, bao gồm cả trường hợp không còn khả năng thực hiện hợp đồng:

Bước 1: Bên B thông báo cho Bên A biết trước 30 ngày trước thời điểm chấm dứt hợp đồng. Ktừ thời điểm nhận thông báo, Bên A sẽ ngưng giao diện đăng ký tên miền “.vn” mới.

Bước 2: K tthời điểm Bên A nhận được thông báo, trong thời gian 45 ngày, Bên B phải chọn lựa Nhà đăng ký mới và chuyển đi xong s tên miền đi kèm thông tin dữ liệu, hợp đồng tên miền ký với chthể của mình sang nhà đăng ký mới đó để đm bảo các quyền lợi cho khách hàng.

Bước 3: Bên B thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình vi khách hàng và Bên A, sau đó thực hiện thủ tục chm dứt hợp đồng vi Bên A.

Bước 4: Bên A xóa thông tin Nhà đăng ký của Bên B trên Website http://nhadangky.vn.

13.2.2. Bên A đơn phương chấm dứt hợp đồng:

Bước 1: Bên A thông báo cho Bên B biết trước 30 ngày và thc hiện ngưng ngay giao diện đăng ký tên miền “.vn” mới.

Bước 2: Kể từ thời điểm Bên B nhận được thông báo, trong thời gian 45 ngày, Bên A chọn lựa Nhà đăng ký mới và chuyển đi số tên miền “.vn” của Bên B đi kèm thông tin dliệu sang Nhà đăng ký mi để đảm bảo các quyền lợi cho khách hàng.

Bước 3: Bên B thực hiện đy đủ trách nhiệm của mình với khách hàng và Bên A, sau đó thực hiện thủ tục chấm dứt hợp đồng.

Bước 4: Bên A xóa thông tin Nhà đăng ký của Bên B trên Website http://nhadangky.vn.

Điều 14. Điều khon chung.

14.1. Mỗi Bên cam kết và bo đảm rng mình có đủ thẩm quyn đthực hiện hợp đồng này cũng như các cam kết theo hợp đồng và thc hiện các trách nhiệm cụ thể trong hợp đồng; không được thực hiện nhng hành vi gây ảnh hưởng tới uy tín, quyền, lợi ích hợp pháp của bên kia.

14.2. Hợp đồng này có thể được ký lại, sửa đổi hoặc bổ sung phụ lục trong trưng hợp có thay đổi trong chính sách quản lý của nhà nước mà cả hai bên buộc phải tuân thủ. Bất kỳ việc thay đổi hay bổ sung nào đi với hợp đồng sẽ ch có hiệu lực khi được thhiện bằng văn bản và được ký xác nhận bi hai bên. Việc sửa đổi, bổ sung đó phải được mi bên thông báo cho bên kia bng văn bản trước 15 ngày làm việc.

14.3. Trường hợp biểu lệ phí, phí mới do Bộ Tài chính ban hành được áp dụng, Bên A scó văn bản thông báo và hướng dẫn thực hiện đối vi một số thay đổi (nếu có) nội dung trong Hợp đồng này.

14.4. Hợp đồng này sẽ được điều chnh và tuân theo pháp luật của Việt Nam, bất kể có xung đột với bất kỳ pháp luật nào khác. (Đối với Nhà đăng ký nưc ngoài, bản hợp đồng Nhà đăng ký bng tiếng Việt là cơ sở đ xem xét cui cùng nếu có sự sai lệch về nội dung với bản hợp đồng Nhà đăng ký bng tiếng Anh). Các Bên đồng ý rng tất cả các tranh chp, khiếu nại liên quan tới việc thực hiện hợp đồng mà không thể tự hòa gii thì phải được giải quyết tại tòa án có thm quyn của Việt Nam và phải tuân theo bản án quyết định cuối cùng của tòa án Vit Nam.

14.5. Nội dung các Phụ lục hợp đồng làm rõ các thỏa thuận tại một số điều khoản hợp đồng và không được trái với nội dung các điều khoản hợp đồng này. Các phụ lục đính kèm theo hợp đồng sẽ được coi là một bộ phận không thể tách rời và thng nhất của hợp đồng.

14.6. Hợp đồng được lập thành 06 bản có giá trị pháp lý như nhau, mi Bên giữ 03 bản. Hai bên thống nhất cùng nhau triển khai thực hiện hợp đồng này kể từ ngày có hiệu lực./.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

PHỤ LỤC SỐ 01

(Đính kèm hợp đồng s ngày tháng năm 2016)

THỎA THUẬN SỐ LƯỢNG TÊN MIỀN PHÁT TRIỂN MỚI, TÊN MIỀN HỦY HÀNG NĂM

1. Đi với Nhà đăng ký mới.

1.1. Trong năm đầu tiên (12 tháng) đạt tối thiểu phát triển mới 2.500 tên miền “.vn” tính từ thời đim hợp đồng có hiệu lực.

1.2. Các năm tiếp theo slượng phát triển mới tên miền “.vn” yêu cầu cụ thể như sau:

1.2.1. Tăng tối thiu ...% trên tng số tên miền phát triển mới năm liền kề tớc nếu tên miền duy trì lũy kế của năm liền kề trước đạt > 7.000 n miền “.vn”.

1.2.2. Tăng tối thiu ...% trên tổng số tên miền phát trin mới năm lin kề trước nếu tên miền duy trì lũy kế của năm liền k trước đạt <7.000 tên miền “.vn”.

1.3. Tổng số tên miền “.vn” chuyển sang Nhà đăng ký khác, tên miền “.vn” hủy không sử dụng hàng quý của Bên B ti đa không nhiều hơn 200 tên miền “.vn”/quý và 800 tên miền “.vn”/năm trong 3 năm đầu kể từ thời đim hợp đồng có hiệu lực và nhỏ hơn ...% slượng tên miền “.vn” phát trin được hàng năm.

2. Đi với Nhà đăng ký cũ.

2.1. Slượng phát triển mới tên miền “.vn” yêu cu cụ th như sau:

2.1.1. Tăng tối thiểu ...% trên tổng stên miền phát triển mới năm liền k trưc nếu tên min duy trì lũy kế của năm lin k trước đạt từ 100.000 tên miền “.vn” tr lên.

2.1.2. Tăng tối thiểu ...% trên tng số tên miền phát triển mới năm liền k trưc nếu tên miền duy trì lũy kế của năm liền ktrước đạt từ 50.000-99.999 tên miền .vn”.

2.1.3. Tăng tối thiểu ...% trên tổng số tên miền phát triển mới năm liền k trước nếu tên miền duy trì lũy kế của năm liền ktrước đạt từ 20.000 đến 49.999 tên miền “.vn”.

2.1.4. Tăng tối thiểu ...% trên tổng số tên miền phát triển mới năm liền kề trước nếu tên miền duy trì lũy kế của năm liền k trưc đạt từ 10.000 đến 19.999 tên miền “.vn”.

2.1.5. Tăng tối thiểu ...% trên tng s tên miền phát triển mới năm liền k trước nếu tên miền duy trì lũy kế của năm liền kề trước đạt từ 7.000 đến 9.999 n miền “.vn”.

2.1.6. Tăng tối thiểu ...% trên tổng số tên miền phát trin mi năm liền kề trước nếu tên miền duy trì lũy kế của năm liền kề trưc đạt <7.000 tên miền “.vn”.

2.2. Tổng số tên miền “.vn” chuyển sang Nhà đăng ký khác, tên miền “.vn” hủy không sử dụng trong mỗi năm của Bên B:

2.2.1. Đạt nhỏ hơn ...% slượng tên miền “.vn” phát triển được trong năm đó nếu tên miền duy trì lũy kế của năm liền kề tc đạt < 60.000.

2.2.2. Đạt nhỏ hơn ...% slượng tên miền “.vn” phát triển được trong năm đó nếu tên miền duy trì lũy kế của năm liền kề trưc đạt từ 60.000 tr lên.

PHỤ LỤC SỐ 02

(Đính kèm hợp đồng số ngày tháng năm 2016)

THỎA THUẬN TIÊU CHUẨN HOẠT ĐỘNG NHÀ ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN “.VN”

TT

Nội dung

Yêu cầu chi tiết

1

Có số lượng cán bộ kỹ thuật chuyên trách phụ trách về quản trị mạng lưới dịch vụ và cán bộ chuyên trách qun lý nghiệp vụ tên miền “.vn” phù hợp vi quy mô cung cấp dịch vụ.

- Tối thiểu có 02 người đủ kinh nghiệm, thành thạo khai báo DNS và có khả năng quản trị máy chủ DNS.

- Cung cấp địa chemail và số điện thoại của 02 đầu mối liên hệ kỹ thuật trực tiếp.

- Có hỗ trợ kỹ thuật 24x7.

- Có ít nhất 02 cán bộ cán bộ chuyên trách quản lý nghiệp vụ tên miền “.vn” có chứng nhận đạt tiêu chuẩn nhà đăng ký quản lý tên miền “.vn” do VNNIC cấp.

2

Có hạ tầng mạng lưới kỹ thuật, hệ thng máy chủ DNS được kết nối với hạ tầng kthuật của VNNIC theo quy định về tiêu chun chất lượng kết ni viễn thông

- Đảm bảo hạ tầng phòng máy: địa điểm, diện tích, nguồn điện, làm mát, phòng chống cháy nổ, kiểm soát ra vào ...

- Đáp ứng đường truyền Internet: slượng, kiểu kết ni, tốc độ, ISP

- Có vùng địa chIP và số hiệu mạng: sdụng cho hệ thng tên miền.

- Đảm bảo kiến trúc hệ thống mạng: sơ đồ, thiết bị mạng.

- Hệ thống đảm bảo an toàn: Firewall, IPS/IDP/UTM ...

- Có hệ thống giám sát, cảnh báo: lưu lượng, giao dịch, nhật ký hệ thống, cảnh báo.

- Có hệ thống hạ tầng lưu trữ dữ liệu.

- Có hệ thống sao lưu/khôi phục dliệu.

- Sẵn sàng hệ thống dự phòng khôi phục thm ha-DR (nếu có)

đồ hệ thống: nêu rõ sơ đ, liên kết với hạ tầng mạng lưới kỹ thuật, ch rõ các thành phần dùng chung, thành phần dùng riêng cho hệ thống tên miền “.vn”

- Có tối thiểu 01 máy chDNS chính-Primary và 01 máy chủ phụ-Secondary để quản lý dliệu bản ghi tên miền của khách hàng. Nêu rõ: số lượng, tên miền/IP, phn mềm DNS, hệ điều hành sử dụng

- Có giải pháp đảm bảo hoạt động an toàn, ổn định của hệ thống máy ch.

- Có hệ thống giám sát hệ thống máy ch DNS

- Có giải pháp cập nhật dữ liệu tên miền tCSDL vào hệ thống DNS.

- Có khả năng nâng cấp hệ thống DNS phù hợp theo nâng cấp hệ thống DNS của VNNIC: DNSSEC, IPv6. v.v...

3

Có cơ sở dliệu, phần mm quản lý việc đăng ký, thu phí, khai báo tên min .vn”.

- Có hệ thống tiếp nhận đăng ký, thu phí tên miền “.vn”

- Có hệ thống cung cp cho khách hàng tự quản lý tên miền, các dịch vụ giá trị gia tăng liên quan

- Có hệ thống quản lý tên miền dành cho NĐK tự quản lý

- Sử dụng hệ thống thanh toán trc tuyến (nếu có)

- Có hệ thống sao lưu dự phòng và khôi phục dliệu tên miền “.vn” đang quản lý

- Có giải pháp đảm bảo hoạt động an toàn, ổn định của hệ thống phn mềm.

- Có giải pháp thc hiện kết tới hệ thng ca VNNIC theo các chuẩn kết ni do VNNIC quy định.

- Có hệ thng thc hiện kết ni đảm bảo an toàn, an ninh.

4

Có giải pháp đảm bảo an toàn, bo mật thông tin; sao lưu dự phòng và khôi phục nhanh chóng các dliệu khi sự cố xảy ra

- Giải pháp đảm bảo an toàn chng tấn công cho hệ thống của VNNIC thông qua h thng của Nhà đăng ký.

- Gii pháp xử lý khi tin tặc sử dụng hệ thng Nhà đăng ký để tấn công hệ thống của VNNIC.

- Giải pháp khôi phục hệ thng máy chủ DNS phục vụ quản lý tên miền “.vn”

- Đảm bảo an toàn dữ liệu, hệ thng qun lý tên miền.

- Sao lưu, khôi phục dữ liệu

- Tần sut sao lưu dữ liệu.

- Khả năng, thi gian khôi phục dữ liệu khi có sự cố

- Khả năng khôi phục sau thảm họa-DR (nếu có).

- Giải pháp xây dng 01 máy chủ DNS thc hiện đồng bộ từ máy chủ này có thể đồng bộ toàn bộ bản ghi dữ liu tên min .vn” do Nhà đăng ký về máy chủ của VNNIC.

- Giải pháp đm bảo an toàn cho quá trình đồng bộ dliệu bản ghi tên miền “.vn”.

đồ hệ thống

Nguyên tc hoạt động

Tần sut đồng bộ trong hệ thống

Tn suất đồng bộ với hệ thống của VNNIC.

PHỤ LỤC SỐ 03

(Đính kèm hợp đồng số ngày tháng năm 2016)

CÁC QUY TRÌNH VỀ NGHIỆP VỤ TÊN MIỀN “.VN”

1. Quy trình đăng ký tên miền “.vn”.

2. Quy trình đăng ký tên miền dưới “.gov.vn”.

3. Quy trình đăng ký tên miền đang được giữ ch.

4. Quy trình gia hạn tên miền “.vn”.

5. Quy trình đổi tên chủ thtên miền “.vn”.

6. Quy trình thay đổi thông tin tên miền “.vn”.

7. Quy trình chuyển đi Nhà đăng ký tên miền “.vn”.

8. Quy trình đăng ký gichỗ tên miền “.vn”.

9. Quy trình đăng ký bảo vệ n miền “.vn”

10. Hưng dẫn xử lý tranh chấp tên miền “.vn”

11. Quy trình hoàn trả tên min “.vn”

12. Quy trình thu hồi tên min “.vn” do quá hạn duy trì

13. Quy trình thu hồi tên miền “.vn” theo yêu cầu các cơ quan chức năng

14. Quy trình xử lý đăng ký mi tên miền dưới “.gov.vn”

15. Quy trình xlý đăng ký mới tên miền “.vn” đang gichỗ

16. Quy trình thay đi thông tin tên miền “.vn” được bảo vệ

17. Quy trình xlý đổi tên chủ thể mới đăng ký tên miền “.vn”.

18. Quy trình xử lý tạm ngừng tên miền “.vn” theo yêu cầu.

19. Quy trình xlý thu hồi tên miền “.vn” theo yêu cầu.

20. Quy trình x lý yêu cu hoàn trả tên miền “vn”.

21. Quy trình xử lý thu hồi tên miền “.vn” do quá hạn.

22. Quy trình xử lý chuyn đổi Nhà đăng ký tên min “.vn” cả gói.

23. Quy trình đối soát.

24. Quy trình thanh toán hoa hồng

25. Quy trình xử lý đăng ký tên miền “.vn”.

26. Quy trình xlý gia hạn tên miền “.vn”.

27. Quy trình xử lý cập nhật thông tin và trạng thái tên miền “.vn”.

28. Quy trình xlý yêu cầu chuyn đổi Nhà đăng ký tên miền “.vn”.

29. Quy trình xlý yêu cu các hỗ trợ từ phía Nhà đăng ký tên miền “.vn”.

PHỤ LỤC SỐ 04

(Đính kèm hợp đồng số ngày tháng năm 2016)

HOA HỒNG NHÀ ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN “.VN” VÀ CHI PHÍ CHO ĐẠI LÝ CẤP DƯỚI, ĐỐI TÁC BÁN HÀNG, ĐỐI TƯỢNG MÔI GIỚI BÁN HÀNG

1. Hoa hồng Nhà đăng ký tên miền “.vn”.

2. Bên B chđược ký hợp đồng đại lý, đối tác bán hàng là các tổ chức, doanh nghiệp (là các pháp nhân) và trả chi phí cho đại lý cấp dưi, đối tác bán hàng ti đa ...% giá trị lệ phí, phí thu được trên mỗi tên miền được đăng ký mới hoặc duy trì; ký hợp đồng môi giới và trả chi phí cho đối tượng môi giới tối đa ...% giá trlệ phí, phí thu được trên mỗi tên miền được đăng ký mới hoặc duy trì.

PHỤ LỤC SỐ 05

(Đính kèm hợp đồng số ngày tháng năm 2016)

HÌNH THỨC VÀ MỨC PHẠT HỢP ĐỒNG

1. Bên A sthực hiện phạt do Bên B vi phạm thực hiện Điều 3:

Thu toàn bộ giá trị bảo đảm thc hiện hợp đồng nếu Bên B không thực hiện đúng một trong các cam kết tại khoản 3.1 (đối với Nhà đăng ký mi) và khoản 3.2 (đi với Nhà đăng ký cũ), Điu 3. Thời điểm chốt số liệu để áp dụng mức phạt là ngày cuối cùng của một năm (12 tháng) thực hiện hợp đồng tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Bên A sthực hiện phạt do Bên B vi phạm thực hiện Điu 8, khoản 10.2 Điều 10, khoản 12.1.6 và khoản 12.1.7 Điu 12, Điều 11 trong kỳ hạn 12 tháng (từ thời điểm ký hợp đồng có 03 kỳ hạn 12 tháng) hoạt động cung cp dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền “.vncủa bên B:

2.1. Áp dụng các biện pháp hạn chế một stác nghiệp tên miền trong trường hợp Bên B vi phạm lần th nht, ln th hai.

2.2. Tạm ngừng việc thc hiện hợp đồng với Bên B trong trường hợp n B vi phạm lần thứ ba, lần thứ tư.

2.2. Chấm dứt hợp đồng với bên B trong trường hợp Bên B vi phạm ln thứ năm. Riêng vi phạm khoản 12.1.5 Điều 12, Bên A có thể xem xét đơn phương chấm dứt ngay hợp đồng vi Nhà đăng ký.

3. Bên B sthực hiện phạt vi phạm hợp đồng đi với Bên A trong các trường hợp sau:

3.1. Phạt do vi phạm chậm thực hiện Điều 5 về thanh toán hoa hồng: Giá trị tính theo lãi suất liên ngân hàng không kỳ hạn của stiền thanh toán chậm nhân vi số ngày chậm.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900 6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Dân sự - Công ty luật Minh Khuê