CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

 

HỢP ĐỒNG VAY TÀI SẢN KHÔNG CÓ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM

 

Tại Ủy ban nhân dân quận (huyện)……………………………..thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc chứng thực được  thực hiện ngoài trụ sở thì ghi địa điểm thực hiện chứng thực và Ủy ban nhân dân quận (huyện), chúng tôi gồm có:

         

Bên cho vay (sau đây gọi là Bên A):

Ông (Bà): .........................................................................................................

>> Xem thêm:  Tư vấn về cách giải quyết khi bạn mượn xe không trả ?

Sinh ngày:.......................................................................................................

Chứng minh nhân dân số: ..................cấp ngày .................... tại....................

Hộ khẩu thường trú (Trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú): .

........................................................................................................................

 

Hoặc có thể chọn một trong các chủ thể sau:

1. Chủ thể là vợ chồng:

Ông : ...............................................................................................................

Sinh ngày: ......................................................................................................

Chứng minh nhân dân số: ...............cấp ngày ...................... tại ....................

>> Xem thêm:  Luật ngân hàng nhà nước Việt Nam năm 2010 số 46/2010/QH12

Hộ khẩu thường trú: .......................................................................................

........................................................................................................................

Cùng vợ là bà:.................................................................................................

Sinh ngày: ......................................................................................................

Chứng minh nhân dân số: ...................cấp ngày ......................tại .................

Hộ khẩu thường trú:........................................................................................

........................................................................................................................

(Trường hợp vợ chồng có hộ khẩu thường trú khác nhau, thì ghi hộ khẩu thường trú của từng người)

 

2. Chủ thể là hộ gia đình:

>> Xem thêm:  Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 số 47/2010/QH12

Họ và tên chủ hộ:............................................................................................

Sinh ngày:.......................................................................................................

Chứng minh nhân dân số: ....................cấp ngày ..................... tại.................

Hộ khẩu thường trú:........................................................................................

........................................................................................................................

Các thành viên của hộ gia đình:

- Họ và tên:.....................................................................................................

Sinh ngày:.......................................................................................................

Chứng minh nhân dân số: .....................cấp ngày .................... tại ................

Hộ khẩu thường trú:........................................................................................

>> Xem thêm:  Hành vi cạnh tranh không lành mạnh có vi phạm luật sở hữu trí tuệ không ?

........................................................................................................................

- ...

* Trường hợp các chủ thể nêu trên có đại diện thì ghi:

Họ và tên người đại diện:................................................................................

Sinh ngày: ......................................................................................................

Chứng minh nhân dân số: ....................cấp ngày .................... tại .................

Hộ khẩu thường trú:........................................................................................

........................................................................................................................

Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ………………………..

ngày ……………….do ……………………………………………………..lập.

>> Xem thêm:  Mẫu hợp đồng thuê căn hộ chung cư làm văn phòng công ty

 

3. Chủ thể là tổ chức:

Tên tổ chức: ....................................................................................................

Trụ sở: ............................................................................................................

Quyết định thành lập số: ………………. ngày .... tháng ...... năm ...., do.....

..................………………………………………………………..... cấp.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:...........ngày.......tháng........năm......

do............................................................................................................. cấp.

Số Fax: ..........................Số điện thoại:...........................................................

Họ và tên người đại diện:................................................................................

>> Xem thêm:  Mẫu hợp đồng cho thuê xe ô tô kinh doanh dịch vụ vận tải (Uber, Grab...)

Chức vụ:..........................................................................................................

Sinh ngày:.......................................................................................................

Chứng minh nhân dân số: ........................cấp ngày ................... tại ..............

Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ………………………..

ngày ……………….do ……………………………………………………..lập.

 

Bên vay (sau đây gọi là Bên B):

(Chọn một trong các chủ thể nêu trên)

........................................................................................................................

........................................................................................................................

>> Xem thêm:  Mẫu hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

 

          Hai bên đồng ý thực hiện việc vay tài sản với các thỏa thuận sau đây:

 

ĐIỀU 1

TÀI SẢN VAY

 

 Mô tả cụ thể các chi tiết về tài sản vay. (Nếu tài sản là vật phải nêu rõ số lượng, chất lượng, chủng loại, trị giá...).................................................................................................................

>> Xem thêm:  Chế độ được hưởng đối với lao động dôi dư khi công ty nhà nước cổ phần hóa ?

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

 

ĐIỀU 2

KỲ HẠN VAY

 

Kỳ hạn vay là: ....................................... kể từ ngày..............................................

            Việc vay có thể có kỳ hạn hoặc không có kỳ hạn, nếu không có kỳ hạn thì ghi rõ không có kỳ hạn.

 

>> Xem thêm:  Mẫu đơn ghi nợ tiền sử dụng đất mới nhất và cách viết đơn ghi nợ

ĐIỀU 3

LÃI SUẤT VAY

 

Lãi suất vay là (Do các bên  thỏa thuận, có thể không có lãi hoặc có lãi, nếu có thì lãi suất  không được vượt quá 50% của lãi suất cao nhất do Ngân hàng nhà nước quy định đối với loại cho vay tương ứng):  

........................................................................................................................

 

ĐIỀU 4

MỤC ĐÍCH VAY VÀ SỬ DỤNG TÀI SẢN VAY

 

Mục đích vay là (Các bên có thể thỏa thuận về việc tài sản vay phải được sử dụng đúng mục đích vay; bên A có quyền kiểm tra việc sử dụng tài sản và có quyền đòi tài sản vay trước thời hạn, nếu đã nhắc nhở mà bên B vẫn sử dụng tài sản trái mục đích):............................................................................

>> Xem thêm:  Lãi suất bao nhiêu thì bị xử phạt về tội cho vay lãi nặng ? Hình thức xử phạt về tội cho vay lãi nặng như thế nào?

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

 

ĐIỀU 5

ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG THỨC GIAO TÀI SẢN VAY

 

Ghi rõ nghĩa vụ của bên A liên quan đến việc giao tài sản vay (số lượng, chất lượng, thời gian, địa điểm....)

........................................................................................................................

........................................................................................................................

>> Xem thêm:  Cho vay với lãi suất 1.5 % trên một tháng có vi phạm pháp luật không?

........................................................................................................................

........................................................................................................................

         

ĐIỀU 6

ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG THỨC TRẢ NỢ

 

Ghi rõ các thỏa thuận về nghĩa vụ của bên B  liên quan đến việc trả nợ như trả bằng tiền hay bằng vật; trường hợp không thể trả vật; trường hợp đến hạn không trả được nợ hoặc trả không đủ; trường hợp trả nợ trước thời hạn; trường hợp đòi lại tài sản đối với hợp đồng vay không kỳ hạn có lãi hoặc không có lãi...

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

>> Xem thêm:  Tải biểu mẫu hợp đồng quảng cáo trên Google mới nhất

........................................................................................................................

                  

ĐIỀU 7

QUYỀN SỞ HỮU ĐỐI VỚII TÀI SẢN VAY

 

          Bên B trở thành chủ sở hữu tài sản vay kể từ thời điểm nhận tài sản đó.

         

ĐIỀU 8

VIỆC NỘP LỆ PHÍ CHỨNG THỰC

         

>> Xem thêm:  Mẫu hợp đồng dịch vụ SEO (tối ưu hóa kết quả tìm kiếm tự nhiên trên google)

          Lệ phí chứng thực Hợp đồng này do Bên ....... chịu trách nhiệm nộp. 

 

ĐIỀU 9

PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

 

          Trong quá trình thực hiện Hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

 

ĐIỀU 10

CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

 

>> Xem thêm:  Chuyển nhầm tiền vào tài khoản của người khác có thể yêu cầu trả lại được không ?

          Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

 

          1. Bên A cam đoan:

          a. Những thông tin về nhân thân, về tài sản vay đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

          b. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;

          c. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

          d. Các cam đoan khác:...

 

          2. Bên B cam đoan:

          a. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

>> Xem thêm:  Nhân viên thẩm định của Ngân hàng có được vay ngân hàng với gói ưu đãi lãi suất hay không ?

          b. Đã xem xét kỹ, biết rõ về tài sản vay;

          c. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;

          d. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

          đ. Các cam đoan khác:...

 

ĐIỀU 11

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

 

          1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.

          2. Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực.

 

          Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:

 • Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;
 • Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;
 • Hai bên đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;
 • Hai bên đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;
 • Hai bên đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;
 • Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;
 • Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;
 • Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;

 

3. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ........................................................

 

 Bên A                                                                 Bên B

    (ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)                                      (ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

 

 

 

LỜI CHỨNG CỦA NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN CHỨNG THỰC

 

          Ngày ….. tháng .…. năm .…..(bằng chữ.……………………………………………...)

          (Trường hợp chứng thực ngoài giờ làm việc hoặc theo đề nghị của người yêu cầu chứng thực được thực hiện ngoài giờ làm việc, thì ghi thêm giờ, phút và cũng ghi bằng chữ trong dấu ngoặc đơn)

            Tại Ủy ban nhân dân quận (huyện) ………...….  thành phố Hồ Chí Minh.

          (Trường hợp việc chứng thực được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện chứng thực và Ủy ban nhân dân)

            Tôi (ghi rõ họ tên, chức vụ của người thực hiện chứng thực) ……………………., …………………………………… quận (huyện) ………...….thành phố Hồ Chí Minh.

 

Chứng thực:

 

          - Hợp đồng vay tài sản này được giao kết giữa Bên A là .…………….… và Bên B là ……………….... ; các bên đã tự nguyện thỏa thuận giao kết Hợp đồng và cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung Hợp đồng;

          - Tại thời điểm chứng thực, các bên đã giao kết Hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;

          - Nội dung thỏa thuận của các bên trong Hợp đồng phù hợp với pháp luật, đạo đức xã hội;

          - Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;

 

Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:

 • Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;
 • Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;
 • Các bên giao kết đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng đã ký và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;
 • Các bên giao kết đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;
 • Các bên giao kết đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;
 • Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng đã ký và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;
 • Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;

- Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;

 • Hợp đồng này được lập thành .……….. bản chính (mỗi bản chính gồm …... tờ, ………...trang), cấp cho:

+ Bên A .….. bản chính;

          + Bên B .….. bản chính;

          + Lưu tại Phòng Tư pháp một bản chính.

 

          Số chứng thực………..…. , quyển số .…. TP/CC- .….

 

                                                      Người có thẩm quyền chứng thực

                                                        (ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên, chức vụ)

 

 

--------------------------------------------------

THAM KHẢO VÀ DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN: