Mẫu 5

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO MỜI SƠ TUYỂN
(Lựa chọn nhà thầu)

Kính gửi: Báo Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tên bên mời thầu:1..............................................................................................................

Địa chỉ:2................................................................................................................................

Điện thoại/fax/email:.............................................................................................................

Mã số thuế:..........................................................................................................................

Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo mời sơ tuyển với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: [ghi theo tên gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt]     

- Loại gói thầu:

>> Xem thêm:  Luật sư tư vấn pháp luật đấu thầu trực tuyến qua tổng đài điện thoại

Xây lắp  Mua sắm hàng hóa  Phi tư vấn  Hỗn hợp 

- Giá gói thầu: [ghi theo giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt]:      

- Nội dung chính của gói thầu: [ghi tóm tắt nội dung chính của gói thầu nhưng không quá 150 từ]       

- Thời gian thực hiện hợp đồng: [ghi theo thời gian thực hiện hợp đồng trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt]..........................................................................................................................

2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: [ghi tên dự án, dự toán mua sắm].............................................................................................................................

3. Nguồn vốn: [ghi theo nguồn vốn trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt]          

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi có sơ tuyển trong nước hay quốc tế [ghi theo hình thức lựa chọn nhà thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt]...........................................................................

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: [ghi theo phương thức lựa chọn nhà thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt].............................................................................................................................

6. Thời gian phát hành HSMST: từ ……… giờ..., ngày …….. tháng …….. năm ……… đến trước ………. giờ..., ngày …….. tháng ………. năm ……… [ghi thời điểm đóng thầu] (trong giờ hành chính)3.

7. Địa điểm phát hành HSMST: [ghi tên cơ quan, đơn vị phát hành HSMST, địa chỉ, số điện thoại, fax, email]..............................................................................................................................

>> Xem thêm:  Tư vấn về việc xuất hóa đơn khi tham gia đấu thầu

8. Thời điểm đóng thầu: ………….. giờ..., ngày ……. tháng ………. năm ………4

9. Thời điểm mở thầu: ………….. giờ..., ngày …..…. tháng ………. năm ………5

 

………., ngày …….. tháng ……. năm ……..
Đại diện hợp pháp của bên mời thầu
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)

1,2 Ghi chính xác tên, địa chỉ bên mời thầu để làm căn cứ xuất hóa đơn

3 HSMST được phát hành miễn phí sau tối thiểu 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời sơ tuyển đến trước thời điểm đóng thầu.

4 Thời điểm đóng thầu được quy định phải đảm bảo thời gian để nhà thầu chuẩn bị HSDST tối thiểu là 10 ngày đối với đấu thầu trong nước và 20 ngày đối với đấu thầu quốc tế, kể từ ngày đầu tiên HSMST được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.

5 Việc mở thầu phải được tiến hành ngay sau thời điểm đóng thầu.

>> Xem thêm:  Quy định mới năm 2020 về thời gian lựa chọn nhà thầu trong đấu thầu