>> Luật sư tư vấn pháp luật Đấu thầu về đăng báo đấu thầu, gọi:  1900.6162

 

Luật sư trả lời:

1. Căn cứ pháp lý:

Luật Đấu thầu 2013

Thông tư 14/2016/TT_BKHĐT hướng dẫn hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn

Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC về cung cấp thông tin đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng đấu thầu

2. Nội dung tư vấn:

Căn cứ theo thông tin mà bạn cung cấp, trường của bạn muốn thực hiện việc mời thầu để lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ căng tin trường học. Đây là gói thầu dịch vụ phi tư vấn và có quy mô nhỏ và thực hiện lựa chọn nhà thầu theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ theo quy định tại Điều 28 Luật Đấu thầu 2013. Theo quy định tại Điều 1 Thông tư 14/2016/TT-BKHĐT:

"Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn việc lập hồ sơ mời thầu đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn có giá gói thầu không quá 10 tỷ đồng (gói thầu quy mô nhỏ) thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu số 43/2013/QH13. Mẫu hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn ban hành kèm theo Thông tư này áp dụng đối với gói thầu đấu thầu rộng rãi hoặc đấu thầu hạn chế theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ."

Như vậy, khi thực hiện thủ tục cung cấp thông tin cho báo đấu thầu, bạn bạn phải sử dụng các biểu mẫu trong hồ sơ mời thầu tức phiếu thông báo đăng ký mời thầu.

>> Xem thêm:  Luật sư tư vấn pháp luật đấu thầu trực tuyến qua tổng đài điện thoại

Căn cứ theo Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT_BKHĐT_BTC, các biểu mẫu về phiếu thông báo đăng ký mời thầu bao gồm mẫu 7, mẫu 13, mẫu 14, mẫu 18. Trong đó, mẫu 13 áp dụng cho dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, mẫu 14 đối với dự án đầu tư có sử dụng đất, mẫu 18 áp dụng với gói thầu sử dụng vốn tài trợ. Do đó, bạn chỉ có thể sử dụng phiếu đăng ký thông báo mời thầu mẫu 7 để cung cấp thông tin cho báo đấu thầu.

 

Phiếu đăng ký thông báo mời thầu
(Lựa chọn nhà thầu)

Kính gửi: Báo Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tên bên mời thầu:...................................................................................................................

Địa chỉ:...................................................................................................................................

Điện thoại/fax/email:.................................................................................................................

Mã số thuế:..............................................................................................................................

Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo mời thầu với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: [ghi theo tên gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt]

>> Xem thêm:  Chào hàng cạnh tranh rút gọn có cần phải đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

- Loại gói thầu:

Xây lắp  Mua sắm hàng hóa  Phi tư vấn  Hỗn hợp 

- Giá gói thầu: [ghi theo giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt]: 

- Nội dung chính của gói thầu: [ghi tóm tắt phạm vi công việc, quy mô, nội dung chính của gói thầu nhưng không quá 150 từ]

- Thời gian thực hiện hợp đồng: [ghi theo thời gian thực hiện hợp đồng trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt]        

2. Tên dự án (hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên) [ghi tên dự án, dự toán mua sắm]        

3. Nguồn vốn: [ghi theo nguồn vốn trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt].........................

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước hay quốc tế [ghi theo hình thức lựa chọn nhà thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt]

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: [ghi theo phương thức lựa chọn nhà thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt]

6. Thời gian phát hành HSMT: từ ……… giờ..., ngày …….. tháng …….. năm ……… đến trước ………. giờ..., ngày …tháng ………. năm ……… [ghi thời điểm đóng thầu](trong giờ hành chính).

>> Xem thêm:  Quy định mới năm 2020 về thời gian lựa chọn nhà thầu trong đấu thầu

7. Địa điểm phát hành HSMT: [ghi tên cơ quan, đơn vị phát hành HSMT, địa chỉ, số điện thoại, fax, email]  

8. Giá bán 01 bộ HSMT:..........................................................................................................

9. Bảo đảm dự thầu: [ghi số tiền bằng số và bằng chữ, đồng tiền sử dụng, hình thức bảo đảm]

10. Thời điểm đóng thầu: ………….. giờ..., ngày …………. tháng ………. năm ………

11. Thời điểm mở thầu: ………….. giờ..., ngày …………. tháng ………. năm ………

 

 

………., ngày …….. tháng ……. năm ……..
Đại diện hợp pháp của bên mời thầu
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)

 

 

Trên đây là tư vấn của Luật Minh Khuê về Hướng dẫn lập mẫu phiếu đăng báo đấu thầu ?. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

>> Xem thêm:  Bổ sung chi phí dự phòng vào giá dự thầu làm sao cho hợp pháp ? Nhà thầu có được chào riêng phần chi phí dự phòng không ?

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Đấu thầu - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Quy định về đánh giá dự thầu trong liên danh ?