1. Mẫu phiếu đánh giá và xếp loại chất lượng viên chức là gì?

Mẫu phiếu đánh giá và xếp loại chất lượng viên chức là mẫu phiếu được ban hành kèm nghị định 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. 

Mẫu đánh giá và xếp loại viên chức được thực hiện hàng năm vào cuối năm nhằm đánh giá hoạt động năm đó của một viên chức, đánh giá những ưu điểm và khuyết điểm nhằm rút ra những kinh nghiệm cho những năm tiếp theo. Mẫu phiếu đánh giá và xếp loại viên chức được thực hiện để là căn cứ bố trí săp xếp công việc và tăng hạng, khen thưởng và kỷ luật. 

 

2. Nguyên tắc đánh giá và xếp loại

Căn cứ pháp lý : Điều 2 nghị định 90/2020/NĐ-CP đánh giá và xếp loại cán bộ, công chức, viên chức. 

- Đảm bảo khách quan, công bằng, chính xác; không nể nang, trù dập thiên vị; đảm bảo đúng thẩm quyền quản lý đánh giá viên chức

- Việc đánh giá, xếp loại chất lượng phải căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ được giao và kết quả thực hiện nhiệm vụ, thể hiện thông qua công việc, sản phẩm cụ thể; đối với viên chức lãnh đạo, quản lý phải gắng với kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, phụ trách. 

- Viên chức có thời gian công tác trong năm chưa đủ 06 tháng thì không được thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng nhưng vẫn phải kiểm điểm thời gian công tác trong năm, trừ trường hợp nghỉ chế độ thai sản.

viên chức nghỉ không tham gia công tác theo quy định của pháp luật trong năm từ 03 tháng đến dưới 06 tháng thì vẫn được đánh giá nhưng không xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên

Vien chức nghỉ chế độ thai sản theo quy định của pháp luật thì kết quả xếp loại chất lượng trong năm là kết quả xếp loại chất lượng của thời gian làm việc thực tế của năm đó.

- Kết qủa đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức theo quy định tại nghị định 90/2020/NĐ-CP được sử dụng làm cơ sở để liên thông trong đánh giá và xếp loại đảng viên.

 

3. Tiêu chí chung về đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức.

3.1. Tiêu chí về chính trị tư trưởng

Chấp hành chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình.

Có quan điểm và bản lĩnh chính trị vững vàng và luôn kiên định lập trường bên cạnh đó không được dao động trước mọi khó khăn và thách thức. Bản lĩnh chính trị vững vàng là điều cần có ở một người viên chức một người lãnh đạo, để tránh những hành vi xấu

Đặt lợi ích của Đảng, quốc gia- dân tộc, nhân dân, tập thể lên trên lợi ích cá nhân. Điều này nhằm tránh trường hợp vụ lợi cá nhân, tham nhũng. Chỉ quan tâm đến lợi ích cá nhân thì tổ chức khó có thể phát triển được. 

Bên cạnh đó là có ý thức nghiên cứu, học tập, vận dụng chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chỉ thị , quyết định và các văn bản của Đảng. Là một viên chức thì bản thân họ phải có ý thức trong học tập và làm việc theo tư tưởng Hồ Chí Minh , làm việc và tuân theo quy định của pháp luật đưa ra. Không được trái với quy định của pháp luật cũng như thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. 

 

3.2. Tiêu chí về đạo đức, lối sống

Tiêu chí về đạo đức lối sống là một tiêu chí quan trọng trong đánh giá xếp loại chất lượng viên chức. Tiêu chí đầu tiên về đạo đức lối sống của viên chức đó là viên chức không được tham ô, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, quan liêu, vụ lợi cho bản thân, cũng không được hách dịch lạm dụng quyền lợi của cá nhân. Và quan trọng nhất là về mặt đạo đức của họ phải chuẩn mực. Ngăn chặn các hiện tượng đang phổ biến hiện nay đó là suy thoái về đạo đức, lối sống, những tư tưởng, tác phong chuẩn mực của một viên chức đang bị tha hóa. 

Thứ hai đó là viên chức phải có lối sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, trong sáng và phải giản dị.  Viên chức là người của nhà nước, nên lối sống trung thực không gian dối, không được khoa trương, bốc đồng, coi thường người khác. Không được sống quá xa hoa, không phù hợp với một viên chức nhà nước. 

Thứ ba đó là giữa các viên chức và giữa viên chức với cá nhân, tập thể khác thì phải có tinh thần đoàn kết, xây dựng cơ quan tổ chức đơn vị một cách trong sáng và vững mạnh hơn. 

Thư tư là bản thân các viên chức phải giữ cho mình một thái độ làm việc đúng đắn và tuân theo các đạo đức nghề nghiệp không được để tình trạng người thân quen lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình để trục lợi. Điều này là đi trái lại với quy tắc, đạo đức nghề nghiệp của một viên chức. 

 

3.3. Tiêu chí về tác phong làm việc

Viên chức là người phải luôn có trách nhiệm với công việc, luôn luôn năng động sáng tạo trong công việc, linh hoạt trong mọi hoạt động. Bên cạnh đó phải có một phương pháp làm việc khoa học hơn, dân chủ hơn và phải theo đúng trình tự , thủ tục, nguyên tắc.

Bản thân mỗi viên chức phải giữ cho bản thân mình một tinh thần trách nhiệm với công việc cao và cùng nhau phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ. Và phải có một thái độ chuẩn mực và phong cách ứng xử với nhau, lề lối làm việc chuẩn mực đáp ứng văn hóa công vụ. 

 

3.4. Tiêu chí ý thức tổ chức kỷ luật.

ý thức kỷ luật tốt là một trong những yêu cầu cần có của một viên chức. Việc duy trì ý thức kỷ luật của mỗi viên chức là điều không thể nào thiếu, cá nhân viên chức phải chấp hành sự phân công của chức nơi làm việc không được chống đối, và nghiêm túc thức hiện các quy định, quy chế nội dung của cơ quan tổ chức đơn vị công tác. 

bên cạnh đó viên chức phải tuân thủ thực hiện kê khai thông tin tài sản một cách trung thực theo quy định của pháp luật đưa ra. Báo cáo nhiệm vụ một cách chính xác và trung thực thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ đượ giao.

 

3.5. Thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. 

Thực hiện tốt quy định của ngành nhà trường, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, soạn bài đầy đủ, kịp thời động viên các em học sinh

Duy trì kỉ cương, kỉ luật trong cơ quan tổ chức, hạn chế hành vi vi phạm pháp luật 

 

4. Xếp loại viên chức

Căn cứ vào mục 3 tiêu chí xếp loại chất lượng viên chức thì viên chức được xếp thành 04 mức độ lần lượt đó là

- Xếp loại viên chức ở mức độ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

- Xếp loại viên chức ở mức độ hoàn thành tốt nhiệm vụ

- Xếp loại viên chức ở mức độ hoàn thành nhiệm vụ

- Xếp loại viên chức ở mức độ không hoàn thành nhiệm vụ. 

 

5. Mẫu xếp loại và đánh giá viên chức

Phiếu đánh giá, phân loại viên chức

Năm 20....

Họ và tên :............................................................... 

Chức danh nghề nghiệp :....................................... 

Đơn vị công tác: .................................................... 

Hạng chức danh nghề nghiệp :.... Bậc:  .... Hệ số lương :..... 

I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC , TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA VIÊN CHỨC. 

1. Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết

................................................................................ 

2. Việc thực hiện quy đinh đạo đức nghề nghiệp:

.................................................................................. 

3. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức

................................................................................ 

4. Thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức

.............................................................................. 

PHÀN DÀNH RIÊNG CHO VIÊN CHỨC QUẢN LÝ

5. Năng lức lãnh đạo, quản lý điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ

............................................................................... 

6. Kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, phụ trách

.............................................................................. 

II. TỰ ĐÁNH GIÁ , PHÂN LOẠI CỦA VIÊN CHỨC

1. Đánh giá ưu điểm, nhược điểm

............................................................................ 

2. Phân loại đánh giá

( phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ)

.......................................................................... 

Ngày ... tháng ... năm 20...

Viên chức tự đánh giá 

(ký tên, ghi rõ họ tên)

 

III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP QUẢN LÝ VIÊN CHỨC

1. Ý kiến của tập thể đơn vị nơi viên chức công tác.

.................................................................. 

2. Nhận xét của lãnh đạo trực tiếp quản lý viên chức. 

................................................................... 

Ngày ... tháng ... năm 20

Thủ trưởng trực tiếp đánh giá

(ký tên, ghi rõ họ tên)

 

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN

1. Nhận xét ưu, nhược điểm

.............................................................................. 

2. Kết quả đánh giá, phân loại viên chức

............................................................................ 

( Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ).

Ngày ... tháng ... năm 20...

Thủ trưởng đơn vị

( Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)